Nájdené rozsudky pre výraz: právna istota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13526

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15588 dokumentov
48281 dokumentov
1786 dokumentov
614 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zásady poctivého obchodného styku sú výrazom konkretizácie všeobecnejších morálnych zásad či noriem vyjadrených v pojme dobré mravy. Tvoria ucelený súbor zásad správania, ktorých dodržiavanie v obchodnom styku tento styk kvalifikuje ako poctivý. V obchodných vzťahoch je právna úprava prísnejšia a zákonodarca tak robí v záujme právnej istoty v obchodných vzťahoch. V predmetnej veci žalovaný namietal, že uplatnenie si práva na úroky z omeškania zo strany veriteľa je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, keďže veriteľ – žalobca tak neurobil pri každom omeškaní dlžníka – žalovaného, č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Obdo 3/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: T. R. – T., H. K.X., IČO: X., proti žalovanému: CH. – S., s.r.o., V.X., IČO: X., zast. JUDr. D. T., advokátkou so sídlom P.X., o zaplatenie 209 112,- Sk vedenej na Okresnom súde v Pezinku pod sp. zn.: 27 Cb 94/2003, o mim
Kľúčové slová: prípustnosť odvolaniaprincíp právnej istoty
R 65/2017
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Taxatívny výpočet uznesení v ustanovení § 357 C. s. p., proti ktorým je prípustné odvolanie, sa vzťahuje iba na uznesenia vydané podľa Civilného sporového poriadku. V konaniach začatých a vedených podľa zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v platnom znení, ktorého ustanovenia odkazujúce na primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťali podanie odvolania voči konkrétnemu druhu rozhodnutia, vydanému však za účinnosti Civilného sporového poriadku, ktorý takúto prípustnosť expressis verbis neupravuje, je potrebné posudzovať prípustnosť odvolania podľa Civilného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obo/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 9017200048 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200048.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov Mgr. Ľubomíry
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Zákonná fikcia, že sa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 Trestného zákona a § 64 ods. 3 Trestného zákona nastane až po jednom roku od uplynutia určenej skúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehote neurobil rozhodnutie podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo § 64 ods. 1 Trestného zákona bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu. II. Ak je odsúdený trestne stíhaný za trestný čin, ktorý mal spáchať v skúšobnej dobe, o ktorom treba najskôr rozhodnúť, nemôže súd vo vykonávacom konaní rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii inštitútu zákonnej fikcie neodsúdenia v zmysle § 60 ods. 3 a § 64 ods. 3 Trestného zákona, a to z toho hľadiska, či odsúdený zavinil, že súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, či sa odsúdený osvedčil alebo nie. V právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky riešil senát uvedenú otázku na nasledo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru generálneho prokurátora rozhodnutiami konajúcich súdov došlo k porušeniu základného práva žalovanej na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Poukázal na znenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 566/2001 Z.z.“), keď súdy rozhodli v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá našla odraz aj v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017 pod č. 55. Najvyšší súd SR v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8CdoGp/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 1113206476 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1113206476.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom v Br
Kľúčové slová: daňový subjektzásada právnej istotydaňový doklad
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Ak daňový subjekt príjme tovar v mieste svojho podnikania, za ktorý zároveň zaplatí v hotovosti a tento tovar použije následne pri svojej činnosti, pričom až po určitom časovom odstupe sa preukáže, že tovar, za ktorý zaplatil a použil osoba uvedená na prijatom daňovom doklade nepredala a neviedla vo svojom účtovníctve, takýto postup narúša právnu istotu daňového subjektu. Daňový subjekt konal v dobrej viere, neporušil žiadne daňové ustanovenia. Postihnutý má byť ten subjekt, ktorý konal v rozpore so zákonom. Iný postup je neprijateľný pre spravodlivé daňové, alebo súdne konanie. Nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/46/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: P. Č., S., Vranov nad Topľou, zastúpený advokátom: JUDr. M. K., M., Vranov nad Topľou, proti žalovanému: D. R., N., Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovaného č. I/225/2064-29440/2007/991048-
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Aj nesprávna činnosť štátneho organu moze zapríčiniť porušenie prava zaručeného podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak činnosť štátneho orgánu nesmeruje k odstráneniu právnej neistoty ohľadne tých práv, kvôli ktorým sa osoba obrátila na štátny orgán, aby o jej veci rozhodol. 2. Ak súd neurobí úkon v zákonom ustanovenej lehote, svojou nečinnosťou alebo nedostatočne rýchlou činnosťou sa dopustí zbytočného prieťahu, ktorý má povahu porušenia práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 21. apríla 1999 v senáte vo veci podnetu E. O., bytom B., zastúpenej JUDr. I. G., advokátom, B., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Okresnom súde v Dunajskej Strede pod sp. zn. P 5/96 o zverenie maloletej K. P., nar. 19. 11.1981, do výchovy takto r o z h o d o l : Právo E. O. na prerokovanie veci bez zbytočných pr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak už raz existujú zákonné dôvody (§ 9 Správneho poriadku) smerujúce k vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu, konštatované v právoplatnom rozhodnutí, nie je možné ich zmeniť, prípadne rozhodnúť, že odpadli. V opačnom prípade ide o závažný zásah do právnej istoty účastníka konania, ktorý má vedomosť o právoplatnom rozhodnutí o vylúčení konkrétneho pracovníka správneho orgánu z konania pre ním uvádzané dôvody – správnym orgánom vyhodnotené za závažné a spôsobilé narušiť dôveru v nepredpojatosť zamestnanca správneho orgánu. Rozhodnutím (v rámci autoremedúry) o zrušení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/13/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. H., zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & P., s.r.o., proti žalovanému: Obec H. P., zastúpeného advokátom JUDr. S. H., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 836/2009-1 zo dňa 19.novembra 2009, konajúc o odvo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej nepreberaním zásielok adresátom. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasné splnenie viacerých podmienok, ktoré sú stanovené kumulatívne; preto ak z nich nie je splnená čo i len jedna, neuplatní sa fikcia doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. Medzi tieto podmienky patrí aj skutočnosť, že zásielka je doručovaná na adresu, na ktorej sa adresát v čase jej doručovania zdržuje.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. F. J. a 2/ D. J., bývajúcich v B. , zastúpených advokátkou Mgr. A. A. , so sídlom v B. , proti žalovanej O. B. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. L. B. , advokátom so sídlom v D. , o nahradenie vyhlásenia prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 14 C 103/2001, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Nad rámec uvedeného, považuje za potrebné najvyšší súd poukázať aj na zmenu legislatívnej úpravy dotknutého ustanovenia § 212 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z., ku ktorej došlo zákonom č. 317/2018 Z.z., účinným od 01. januára 2019 (článok I, bod 69), podľa ktorého sa cit.: „V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.“ Nová právna úprava teda zohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti v priebehu celej úložnej lehoty, čo možno voči občanom Slo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžsk/109/2019 Identifikačné číslo spisu: 3018200303 Dátum vydania rozhodnutia: 26.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3018200303.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek s
MENU