Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067380
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právna kategória


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právna kategória
  • pravny nájdené 629719 krát v 58625 dokumentoch
  • kategoria nájdené 7818 krát v 1999 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov
Krajské súdy SR 108 dokumentov


Právna veta: Konečné posúdenie otázky, či konkrétne dielo má znaky diela podľa ustanovení autorského zákona, je ale vždy otázkou právnou, pretože pojmové znaky diela sú právnymi (legálnymi) kategóriami. Autorský zákon chápal autorské dielo ako výsledok duševnej a tvorivej činnosti autora, ktorý je jedinečný a neopakovateľný, lebo je výrazom osobnosti autora samého a jeho schopností. Pre počítačové programy neplatila žiadna výluka z rozsahu ustanovení autorského zákona. Vzhľadom na uvedené, nemožno každý počítačový program automaticky považovať za autorské dielo; dielom sú len tie programy, u ktorých je mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Co 2/2010 Slovenskej republiky 6 Co 3/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. F. L. , CSc., bývajúceho v B. , proti žalovanému H. , š.p. v likvidácii, so sídlom v B. , v mene ktorého koná jeho likvidátor Ing. M. B. , B. , za stúpeného JUDr. M. M. , advokátkou so sídlom v B. , o vydanie autorských diel a iné , o odvolan iach žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. januára 2010 č.k. 20 C 71/92 -346 a uzneseniu Krajského súdu .
Právna veta: Najvyšší súd súhlasí s právnym názorom krajského súdu, že právny poriadok tvorí jednotný celok, má povahu systému, ktorý je ďalej diferencovaný na subsystémy rôznych úrovní (právo súkromné a verejné, právne odvetvia a právne inštitúty), ktoré v sebe zlučujú prvky podľa rôznych kritérií. Neznamená to však, že pokiaľ absentujú v colnom zákone ustanovenia o premlčaní úrokov z omeškania, je možné použiť analógiu s Občianskym zákonníkom. Najvyšší súd súhlasí so žalovaným, že nie je možné použiť analógiu čo sa týka úrokov z omeškania colného dlhu s Občianskym zákonníkom, pretože colný zákon patrí do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... h základ upravený rovnako pre celý právny systém Slovenskej republiky. 13 Námietka premlčania úrokov z omeškania z colného dlhu je právnou kategóriou a keď žalobca túto vzniesol, bolo povinnosťou žalovaného sa ňou v rozhodnutí zaoberať. Podľa článku 1 ods. 1 veta prvá .
Právna veta: Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že na administratívne trestanie je potrebné primerane aplikovať zásady trestného konania. Účelom absorpčnej zásady je eliminácia neprimerane vysokých sankcií. Je potrebné brať do úvahy množstvo spáchaných administratívnych deliktov a adekvátne podľa toho uložiť výšku sankcie. Z hľadiska rozhodovacej praxe je potrebné posudzovať, či bol naplnený účel absorpčnej zásady tak, aby výsledná sankcia neprekročila hornú hranicu zákonného rozmedzia sankcie za delikt, ktorý bol najzávažnejší. Správny orgán bude v ďalšom konaní postupovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej neistoty a popierajúci princíp predvídateľnosti rozhodovania orgánu dozoru. Žalovaný tiež uviedol, že je vylúčený súbeh deliktov rovnakej právnej kategórie, ak chrán ia odlišný spoločenský záujem (ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách v rámci zákona č. ... 2000 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z., a teda nie je možný súbeh deliktov rovnakej právnej kategórie, má žalobca za to, že tvrdenie žalovaného nie je správne a v súlade so skutočným stavom. Pri aplikácii .
Merito zánik zodpovednosti za iný správny delikt - § 2 ods. 1, § 35 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej doprave
... 11. apríla 2004 (prvostupňové správne konanie bolo začaté 11. apríla 2003). Správne delikty, ako už bolo vyššie uvedené, sú súčasťou právnej kategórie „trestné obvinenie“ v zmysle čl. 6 ods. 1 veta prvá, ktorá zahŕňa v prvom rade obvinenie z trestného činu a .
Merito zákon č. 125/2006 Z.z., zákon č. 82/2005 Z.z. - správne trestanie
... za protiprávne konanie dvakrát, ak by v danom prípade súd dospel k opačnému záveru, pretože je vylúčený súbeh deliktov rovnakej právnej kategórie, ak chránia odlišný spoločenský záujem. Najvyšší súd SR nebude opakovať odôvodnenie napadnutého rozsudku krajského súdu, ale na ne ako na .
Merito o určenie neplatnosti zmluvy
... pritom nie je predmetom úkonu právneho zástupcu), preto nemožno považovať za cenu práva určenia neplatnosti. Pritom nejde o žiadnu novú právnu kategóriu , ako uvádza žalovaný, ale iba o výkladový pojem, z ktorého možno vyvod iť tarifnú hodnotu právneho úkonu právneho zástupcu. Žalobca .
Merito o vdovský dôchodok
... a najmä nebola podľa krajského s údu právne významná, pretože pracovný úraz a choroba z povolania sú dve rozdielne právne kategórie, s rozdielnym procesom ich vzniku i právnymi následkami , ktoré vyvolávajú. Proti tomuto rozsudku podal splnomocnený zástupca dcéry ... dcéru E. . Nesúhlasil s konštatovaním krajského súdu v súvislosti s chorobou z povolania a pracovným úrazom ako rozdielnymi právnymi kategóriami a poukázal na zákon č. 100/1988 Zb., podľa ktorého, kde sa píše o pracovných úrazoch, rozumejú sa .
Merito povolenie § 65a zákona č. 277/1994 z. z.
... . z.“), keď prisvedčil žalobcom, že vecná príslušnosť je procesným inštitútom, ktorý obsahuje určenie orgánu, majúceho v určitej z hľadiska hmotno -právnych kategórií pôsobnosť (vymedzenú v zťahmi, v ktorých je orgán povolený plniť svoje úlohy a právomoc, t. j. oprávnenie vydávať v danej .
Merito o 57 349,60 eur s prísl.
... a navodzuje právnu nerovnosť v možnosti realizácie práva bez prípadných kompenzácií. Zaťaženie nehnuteľnosti bezodplatným uží vacím právom by skôr navodzovalo právnu kategóriu vecných bremien, čo však explicitne z právnej úp ravy nevplýva. Vzhľadom na to, že v právnej problematike a najmä v .
Merito o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok
... predaju aj za nižšiu cenu ako je jej nominálna hodnota – ods. 3. V napadnutej zmluve sa zlučujú dve rôzne nezlučiteľné právne kategórie. Na jednej strane občianskoprávny vzťah, do ktorého môže vstúpiť veriteľ, ako postupca a iná osoba ako postupník. Ďalej je to .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.