Nájdené rozsudky pre výraz: právna kvalifikácia nároku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
387 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak strana uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje tvrdený nárok, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný právnym názorom strany sporu a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú. Súd teda nie je viazaný právnou kvalifikáciou, ale len skutkovým vymedzením v žalobe a musí si vyriešiť aj prípadnú konkurenciu (súbehu) právnych nárokov a spomedzi viacerých vybrať správnu právnu normu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/174/2018 8113202532 30. apríla 2019 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2019:8113202532.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. A., bývajúceho v X., zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná č. 8, proti žalovanému Prešovskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 2, zastúpenému Správou a ú
Právna veta: Podľa ustanovenia § 101 ods. 2 OSP, ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Po účastníkovi, ktorý sa chce na pojednávanie súdu včas dostaviť, nemožno spravodlivo požadovať, aby musel strpieť prejednanie a rozhodnutie veci vo svojej neprítomnosti, ak nastane prekážka alebo iná okolnosť, ktorá mu bráni sa pojednávania zúčastniť. Táto prekážka alebo iná okolnosť súčasne musí predstavovať "dôležitý dôvod". Príčina to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Obdo/45/2016 1211228876 08. 02. 2017 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2017:1211228876.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne WESTWOOD, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35 831 839, právne zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s r.o. Niťová 3, 821 08 Bratislava, proti žalovanej ARAN YACHT INV
Kľúčové slová: nemateriálna škodanezákonné pozbavenie slobodynezákonné rozhodnutie
R 13/2009
Právna veta: Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy treba posudzovať aj v súvislosti s článkom 5 ods. 1 a ods. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, i keď nárok na odškodnenie väzby vznikol podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Považská Bystrica 25. apríla 2003 sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 5 042 800,- Sk predstavujúcej náhradu škody spôsobenej mu rozhodnutím o väzbe. V žalobe uviedol, že bolo voči nemu začaté trestné stíhanie pre trestný čin vydierania a dňa 7. júla 2000 bol vzatý do vyšetrovacej väzby, v ktorej bol až do 12. apríla 2001. Po podaní obžaloby bol Okresným súdom Považská Bystrica spod tejto v plnom rozsahu oslobodený, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26
Meritum Vady podania
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania. Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 7C/92/2008-254 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali voči žalovaným pôvodne 1/ až 6/ zaplatenia sumy 99 581,76 eur spoločne a nerozdielne spolu s príslušenstvom titulom získania bezdôvodného obohatenia z absolútne neplatného právneho úkonu, resp. ktorou sa alternatívne domáhali uloženia povinnosti žalovanému 1/ zaplatiť sumu 11.949,81 eur, žalovanému 2/ sumu 19.916,35 eur, žalovanému 3/ sumu 970,72 eur
Právna veta: Odvolací súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci) a na § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov; pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd). Pri majoritnom princípe, ktorý sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov o hospodá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. a 2/ S., bývajúcich v Z., oboch zastúpených JUDr. E., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v N., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 37/2003,
Právna veta: Podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2003 išlo o nárok vyplývajúci z pracovnoprávneho vzťahu upraveného Zákonníkom práce (nárok zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom). Obsahom právneho vzťahu vyplývajúceho zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom bolo právo zamestnanca na poskytnutie plnenia spočívajúceho okrem iného aj v náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní plnej invalidity alebo čiastočnej invalidity a povinnosť zamestnávateľa toto plnenie poskytnúť. Dňom 1. januára 2004 nadobu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. M., ml., advokátom so sídlom v K., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v B., vo veci pobočky K., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 17 C 138/2005, o dovolaní odporkyni proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. októbra 2006, sp. zn. 6 Co 415/2005, takto r o z h o d o l : N
Právna veta: 1. Ani citované ustanovenia však nemenia nič na zásade, že dispozičné právo v konaniach, ktoré začínajú na návrh, má žalobca, resp. ten, kto má jeho miesto v konaní, ako procesný nástupca zaujať. Nikoho nemožno nútiť, aby sa stal navrhovateľom v konaní. Žalobca je dominus litis, čo sa prejavuje okrem iného tým, že on rozhoduje o tom, či sa stane žalobcom (navrhovateľom) a stáva sa nim z vlastnej vôle. Platí to pre začatie konania, kde žalobca podaním žaloby prejavuje zároveň vôľu stať sa účastníkom na žalujúcej strane. Dispozičné právo v tomto smere má aj hmotnoprávny nástupca žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 435 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a sudcov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Zuzany Ďurišovej, v právnej veci žalobcu Ž.C., zastúpeného Doc. JUDr. J. CSc., advokátom, proti žalovanému M., zastúpenému JUDr. M., advokátom, o zaplatenie 30 000 000,-- Sk s prísl., ktorá sa viedla na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 22
Právna veta: 1. Obaja účastníci sú v konaní zastúpení advokátmi, ktorí sú zo zákona povinní účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupujú (§ 25 O.s.p.). Medzi povinnosti advokáta patrí nielen využitie opravných prostriedkov, ale aj poučenie klienta o povinnosti účastníka prispieť k dosiahnutiu účelu občianskeho súdneho konania s ohľadom na zásady konania, a to predovšetkým zásady rýchlosti a hospodárnosti konania (§ 101 ods. 1 O.s.p.). 2. Podľa § 734 Obchodného zákonníka, ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku ceny peňažného z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J., Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; na odvolanie ža
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/142/2017 5108227803 27. 03. 2019 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2019:5108227803.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu N. V., bytom XXX XX V. XXX, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Halagan, s.r.o., so sídlom Framborská 253/21, 010 01 Žilina, IČO: 50 626 329, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ing. Ján
MENU