Nájdené rozsudky pre výraz: právna povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1572

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

525 dokumentov
9889 dokumentov
140 dokumentov
52 dokumentov
16 dokumentov
162 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou správnych orgánov oboch stupňov bolo v predmetnom konaní postupovať v súčinnosti s účastníkom tohto konania – žalobcom. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56), ako aj v ustanoveniach zákona o priestupkoch (§ 56 ods. 2, § 60 ods. 1) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právn ej veci žalobc u: Bc. D. , bytom V. , proti žalovanému: Slovenská stavebná inšpekcia, R iaditeľstvo inšpekcie , Lamačská cesta č. 8, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. A. , Advokátska kancelária H. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Požiadavky na zariadenia pre informácie, reklamu a propagáciu sú zakotvené v § 55 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri ich umiestňovaní a povoľovaní sa posudzuje predovšetkým ich estetické pôsobenie, bezpečnosť, funkcia a ich stabilita. V zmysle uvedenej právnej úpravy informačné, reklamné a propagačné zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/9/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slo venskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: A. , s.r.o. , P., zastúpený advokát kou Mgr. K. B. , Advokátska kancelária so sídlom v P. proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Nitre , Lomnická č. 44, Nitra , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žal
Právna veta: Právny poriadok nedefinuje pojem sankcie, avšak vychádzajúc z pojmovej definície sankcia je súčasťou právnej normy, ktorá ustanovuje osobitný postih toho, kto je zodpovedný za jej porušenie, je druhom nepriameho donútenia, ktoré sa vykonáva ustanovením sankcie v právnej norme a jej uplatnením pri porušení právnej povinnosti, na ktorú je sankcia ustanovená. Sankcia plní účel represívny namierený priamo proti porušovateľovi právnej povinnosti a preventívny, ktorý pôsobí priamo na porušovateľa právnej povinnosti a nepriamo na ostatných ako výstraha do budúcnosti, že za porušenie právnej povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo 219/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalob cu: Ing. M. P. , bytom B, S., zastúpen ý advokát kou JUDr. D. A. M. , Advokátska kancelária v B, K. , proti žalovanému : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , Župné námestie 13, Bratislava , o preskúmanie zá
Právna veta: Uloženie dvoch samostatných sankcií za jeden a ten istý skutok, aj za situácie, ak by sa ním porušili dve či viaceré právne povinnosti kvalifikované v dvoch či viacerých ustanoveniach zákona je v rozpore so zásadami správneho trestania, ktoré vychádzajú zo zásad ukladania trestov v trestnom konaní, keď sankcia sa ukladá za čin, ktorý je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka podala dňa 22. októbra 2004 odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne z 21. septembra 2004 v časti o uložení pokuty vo výške 200 000,-Sk za porušenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákona"). Navrhovateľka sa mala porušenia § 34 ods. 1 zákona dopustiť tým, že nezabezpečila, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami pr
Právna veta: I. Poplatky z omeškania, ako aj poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty sú dôsledkom porušenia právnej povinnosti zo strany určitého subjektu a majú sankčný charakter. II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestania, vsúlade s ktorými nový právne predpis možno použiť len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje, alebo ak je to pre účastníka (platiteľa poistného) výhodnejšie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 10. júna 2010 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 20. februára 2009, ktorým žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania Ing. J. Č., ASPRO – agentúra pre spracovanie projektov z fondov EÚ (ďalej len „platiteľ poistného“) a zrušil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) platobný výmer zo 16. septembra 2009 jeho úradu - pobočky K., pre porušenie povinnosti ustanovenej v
Právna veta: Pre záver o zavinení poškodeného je potrebné, aby boli splnené všetky zákonné predpoklady vzniku jeho zodpovednosti za škodu pričom v prípade poškodeného ide o zavinený protiprávny úkon, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi týmto úkonom a vzniknutou škodou. Zavinený protiprávny úkon môže spočívať aj v porušení ustanovenia § 415 Obč. zák., ktoré ukladá všetkým účastníkom občianskoprávnych vzťahov počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Právna povinnosť, ktorá vyplýva z tohto ustanovenia má charakter generálnej prevencie. Ak si niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7 Cdo 64/2012 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z ne s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. E. Ľ., advokátkou v B., proti žalovanému JUDr. I. M. notárovi v B. zastúpenému JUDr. M . H., advokátom v B., o zaplatenie 165 969,59 eur (5 000 000 Sk) vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 15 C 152/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislava z 22. novembra 2011 sp. zn. 15
Právna veta: Zo zákonnom ustanovenej kompetencie vyplýva Rade oprávnenie posúdiť porušenie právnej povinnosti vysielateľa a na základe správnej úvahy uložiť zákonom dovolenú sankciu. V administratívnom konaní, predmetom ktorého je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je podstatné, či účastník správneho konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť porušenia zákona, správny delikt spáchal a podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo a následky ním vzniknuté môžu mať vplyv len na výšku sankcie, ktorú zákon predpokladá za spáchanie správneho deliktu. Zodpovednosť u právnických osôb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/23/2013 1010201470 26.02.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2014:1010201470.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: D.EXPRES,a.s., so sídlom Vrútocká 48, Bratislava, zastúpený DEDÁK & Partners, s r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava, proti žalovanému: Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Dobrovičova 8, Bratislava
Právna veta: Protiprávnosť úkonu spočíva v porušení povinnosti stanovenej zmluvou alebo zákonom. V danom prípade žalovaný realizoval rozhodnutie, vydané v správnom konaní, ktorým mu Ministerstvo financií ako štátny orgán vykonávajúci dozor nad kapitálovým trhom v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov uložilo povinnosť vykonať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Splnenie vykonateľného rozhodnutia štátneho orgánu vydaného postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. zo strany účastníka správneho konania preto nemožno považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu B., zastúpeného JUDr. B., proti žalovanému C., zastúpenému JUDr. P., o zaplatenie 10 315 774 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 17 Cb 118/03–211 zo dňa 30. októbra 2006, takto r o z h o d o l : Na
Právna veta: Ustanovenie § 603 ods. 3 sa vzťahuje iba na predkupné právo s vecnými účinkami a nemožno ho použiť v prípade porušenia obligačného predkupného práva v súvislosti s prevodom akcií. Pokiaľ povinný v rozpore s povinnosťou z predkupného práva vec predá, predkupné právo zaniká a sekundárna právna povinnosť nahradiť oprávnenému vzniknutú škodu sa môže vzťahovať len na osobu povinného, nie však na tretiu osobu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Revúca rozsudok č. k. 3Cb/47/2008-304 zo dňa 18. 05. 2010 rozhodol tak, že zamietol návrh žalobcov 1/ až 8/, ktorým žiadali určiť, že kúpna zmluva o prevode akcií zo dňa 30.05.2008 uzatvorená medzi žalovanými 1/ a 2/ o prevode 183 kusov listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 30 000,-- Sk, je neplatná a vlastníkom akcií emitenta Slovenské magnezitové závody, a. s., vydaných v špecifikovaných hodnotách a ktoré boli v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia emitenta zo dň
MENU