Nájdené rozsudky pre výraz: právna subjektivita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1031

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

447 dokumentov
3486 dokumentov
298 dokumentov
13 dokumentov
14 dokumentov
145 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak v žalobe označený účastník nemá právnu subjektivitu (nie je spôsobilý byť účastníkom súdneho konania), nemôže súd pripustiť, aby na jeho miesto vstúpil do už začatého konania subjekt s právnou subjektivitou; nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky tohto konania, pre ktorý treba konanie zastaviť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre uznesením zo dna 4. júna 2001, sp. zn. 6 Co 229/00, zrušil odvolaním napadnutý rozsudok prvostupňového súdu a súčasne zastavil konanie o náhradu škody a určenie, že žalobca utrpel pracovný úraz u predchodcu žalovaného. Takýto procesný postup odôvodnil ustanovením § 103 a § 104 O. s. p., lebo zistil, že nie sú splnené podmienky, za ktorých by o uplatnených nárokoch mohol konať. Vyčítal prvostupňovému súdu, že neskúmal, či žalobou označený žalovaný - Poľnohospodárske družst
Právna veta: Ak je za účastníka konania označená právnická osoba, ktorej sídlo uvedené v žalobe už nezodpovedá údajom uvedeným v obchodnom registri, ale ktorá k tomuto dňu bola zapísaná v obchodnom registri ako obchodná spoločnosť s nezmeneným názvom a identifikačným číslom, nebráni táto skutočnosť jej identifikácii a nemôže viesť ani k záveru ojej právnej neexistencii. Takýto záver by prichádzal do úvahy, len ak by ku dňu podania žaloby právnická osoba už zanikla výmazom z obchodného registra.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresnom súde Nitra 20. marca 2001 domáhala určenia neplatnosti výpovede danej jej žalovaným listom z 30. januára 2001 a určenia ďalšieho trvania pracovného pomeru u žalovaného. Okresný súd Nitra uznesením z 13. septembra 2002, č. k. 9 C 72/01-46, konanie vo veci zastavil z dôvodu neodstrániteľného nedostatku základnej procesnej podmienky, a to spôsobilosti byť účastníkom konania označeného žalovaného. V odôvodnení uznesenia uviedol, že ku dňu podania žalob
Právna veta: Uznesenie, ktorým sa nepovolil odklad exekúcie, nadobúda právoplatnosť doručením oprávnenému a povinnému v zmysle § 56 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov; z hľadiska nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia nemá jeho doručenie súdnemu exekútorovi právny význam.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného A., P., S., G., G., S., zastúpeného V. M., bývajúcim v S., proti povinnej A., s.r.o., B., zastúpenej Mgr. P. V., advokátom v B., o návrhu na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú, jej zastavenie, odklad exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 35 Er 2403/2005, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzn
Právna veta: Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle § 7 OZ a § 8 OZ (t.j. právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony). Okamihom narodenia má každá fyzická osoba spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitu), smrťou právna subjektivita fyzickej osoby zaniká. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. C., b ývajúce j v B. , zastúpenej JUDr. P. V., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. O. Č. a 2/ A. Č., obom bývajúcim v B. , zast úpených JUDr. T. J. advokát kou v B. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 13 C 124/2003, o dovolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 2. j
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/37/2019 4017200822 27. 07. 2020 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2020:4017200822.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Marián Trenčan a členov senátu: JUDr. Igor Belko a Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD., v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): L. Z., T. XX, L., IČO: 41 760
Kľúčové slová: právnická osobaprávna subjektivita právnickej osobyúčastníci
R 86/2002
Právna veta: Právnickou osobou je aj taký subjekt, o ktorom to zákon neustanovuje, ale mu priznáva vlastnosti, ktorými sa právnické osoby charakterizujú (názov, sídlo, vlastnú organizačnú štruktúru, vymedzenie orgánu oprávneného radiť ho a konať v jeho mene, vymedzenie vlastného majetku slúžiaceho na plnenie jeho úloh, vymedzenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému a pod..) Právnickou osobou je preto aj colný úrad, lebo ustanovenia Colného zákona mu priznávajú vlastnosti právnickej osoby, ktorá má spôsobilosť na práva a povinnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 702 490 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania jednotlivých čiastok od doby ich splatnosti do zaplatenia z dôvodu, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že colný dlh zaplatil žalobca, hoci podľa zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) mal túto povinnosť deklarant - obchodná spoločnosť E. W. leasing, a. s. Žalobca teda plnil bez právneho dôvodu, čím sa žalovaný na jeho účet bezdôvodne obo
Právna veta: V sporovom konaní zákon za účastníkov konania označuje žalobcu a žalovaného (§ 90 O.s.p.); žalobcom je ten, kto podal žalobu a žalovaným ten, koho žalobca v žalobe za žalovaného označil, a to bez ohľadu na to, či takto označený žalovaný je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti (t.j. či mu svedčí hmotnoprávna vecná pasívna legitimácia). V danom prípade je žalobcom fyzická osoba, táto za žalovanú označila Slovenskú republiku (štát), ako právnickú osobu a orgány konajúcej v jej mene (ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti). Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Cdo/4/2016 6611217923 25. 01. 2017 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2017:6611217923.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v spore žalobcu O. E. bývajúcemu v P./5, zastúpenému JUDr. Jánom Krnáčom, advokátom so sídlom vo Zvolene,
Právna veta: Ak je zamestnávateľom fyzickej osoby odštepný závod, zapísaný v obchodnom registri na území Slovenskej republiky ku dňu rozdelenia ČSFR, potom podľa či. 15 ods. 1 Správnej dohody o vykonaní zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá bola uverejnená pod č. 175/1995 Z. z. je na účely sociálneho zabezpečenia sídlom zamestnávateľa adresa tohto odštepného závodu alebo organizačnej zložky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne z 20. februára 2001 v spojení s rozhodnutím zo dna 14. júna 2001 a 20. júla 2001. Odporkyňa pôvodne vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku navrhovateľovi 19. novembra 1998. Keďže zistila, že toto rozhodnutie je nesprávne, zrušila ho rozhodnutím z 20. februára 2001. Rozhodnutím zo 14. júna 2001 zmenila (doplnila) svoje rozhodnutie z 20. februára 2001 čo do odôvodnenia. Neskôr, rozhodnutím z 20. júla 2001 zmenila
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vzťahu k právnemu postaveniu združení osôb v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka zdôraznil, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto nemajú právnu subjektivitu, t.j. nemôžu byť nositeľom práv a povinností a taktiež nemôžu v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie, práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale jeho účastníkom, z čoho vyplýva, že podnikateľská činnosť môže byť realizovaná iba v mene konkrétnych osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení. Z uvedených dôvodov nepredstavuje združenie ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/19/2019 4017200832 08. 07. 2020 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2020:4017200832.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudkýň JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): A. R., O., p
Kľúčové slová: cirkvi a náboženské spoločnostiprávna subjektivita právnickej osoby
R 52/2005
Právna veta: Rímskokatolícka cirkev, označená ako žalobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 104 ods. 1 v spojení s § 246c O. s. p. zastavil konanie s odôvodnením, že v konaní sa za žalobcu označil ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože žalobca sa v žalobe označil ako Rímskokatolícka cirkev - farský úrad O., zastúpený farárom Ladislavom B. Krajský súd vyslovil názor, že právnu subjektivitu, pokiaľ ide o Rímskokatolícku cirkev, má farnosť zastúpená duchovným správcom, farárom, a nie farský úrad. Z toho vyplynul pri skúmaní podmi
MENU