Nájdené rozsudky pre výraz: právne posúdenie trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Pomery páchateľa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyššiemu súdu je súčasne známa judikatúra (R 11/1963 či R 18/1966-II), podľa ktorej, ak súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky pre použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 88 Trestného zákona, nie je možné súčasne použiť ustanovenie § 40 Trestného zákona o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody s poukazom na výnimočné okolnosti prípadu, pretože tieto výnimočné okolnosti vyjadrujú podstate tú skutočnosť, že stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je v konkrétnom prípade nízky. Použitie ustanovenia § 40 Trestného zákona nie je vylúčené ani v týchto prípadoch pre mimoriadne pomery páchat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1To/4/2020 Identifikačné číslo spisu: 2005010011 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2005010011.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD.
Merito veci § 266/1, 3a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1TdoV/12/2021 Identifikačné číslo spisu: 9515100127 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martina Zeleňaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9515100127.8 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JU
Merito veci podmienečné prepustenie z VTOS
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Urtos/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 6018014349 Dátum vydania rozhodnutia: 24.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6018014349.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Ivetty Macejkove
Merito veci podmienečné prepustenie z VTOS
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Urtos/4/2021 4021200200 04.08.2021 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4021200200.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Macejkovej PhD., LL.M a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného D. K., v konaní o návrhu odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Kľúčové slová: trestný čin spreneveryprisvojenie si cudzej vecizverená vec
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Skutková podstata trestného činu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a písm. c/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. vyžaduje prisvojenie si cudzej veci, ktorá bola obvinenému zverená. Objektom tohto trestného činu je vlastníctvo veci a predmetom útoku je cudzia vec, ktorá bola páchateľovi zverená. Zverenou vecou sa rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ na základe zmluvy v oprávnenom užívaní alebo z dôvodov plnenia určitých úloh podľa dispozície jej vlastníka v držbe so záväzkom použiť ju len na dohodnutý účel alebo podľa dohodnutých podmienok ju vlastníkovi vrátiť. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3Tdo/ 30 /2016 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 1. augusta 2017 podľa § 382a Trestného poriadku, s následným verejným vyhlásením rozsudku v trestnej veci obvineného J. J., pre pokračovací trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 p ísm. b/,
Merito veci § 158/1a,b,c Tr.zák.a iné
Najvyšší súd 3Tdo/30/2016 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 1. augusta 2017 podľa § 382a Trestného poriadku, s následným verejným vyhlásením rozsudku v trestne
Merito veci dovolanie obvineneho
Najvyšší súd 4 Tdo 37/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na verejnom zasadnutí konanom 10. mája 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. P., pre trestný čin vydierania podľa
Merito veci dovolanie GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 30. januára 2008 v trestnej veci obvineného Ing. I. H. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), vedenej na Okresnom súde v Trnave pod sp. zn. 5 T 18/02, o dovolaní, ktoré podal generálny prokurátor S
Merito veci dovolanie GP SR
Najvyšší súd 3 Tdo 21/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 30. januára 2008 v trestnej veci obvineného Ing. I. H. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších
MENU