Nájdené rozsudky pre výraz: právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
25 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a aby odstránil závadný stav, môže okrem prípadov uvedených v § 48 až § 51 uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov (§ 53 veta prvá Obchodného zákonníka). Ustanovenie § 53 Obchodného zákonníka vyratúva jednotlivé nároky, ktoré môže vzniesť voči rušiteľovi subjekt, ktoré je zároveň naplnením skutkovej podstaty tzv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Ndc/13/2019 5119208771 13. novembra 2019 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2019:5119208771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu EuroSpotrebiteľ, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Sládkovičova 1222/73, IČO: 51 428 148, proti žalovanej 1/ Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovi
Právna veta: Pripustenie dovolania odvolacím súdom nie je viazané na návrh účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 28. augusta 1998, č. k. 40 Cb 14/96-184, zakázal žalovanému vydávať knižnú periodickú edíciu pod názvom „Poradca“ a žalobcovi 1) priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a v EPP v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 6 162,- Sk. Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že žalovaný začal začiatkom roku 1996 vy
Právna veta: Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné opatrenie zakazujúce určité konanie rovnako, ako petit žaloby o zdržanie sa takého konania, ktoré napĺňa skutkové znaky nekalosúťažného konania

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému zdržať sa nekalosúťažného konania, spočívajúceho v uvádzaní, alebo rozširovaní údajov o pomeroch a výkonoch žalobcu. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa ust. § 74 O.s.p. pre nariadenie predbežného opatrenia platí zásada, že by nemalo ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, ako by boli uložené v rozhodnutí o veci. V danom prípade žalobca požadoval uloženie
Právna veta: Podľa tohto ustanovenia, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej sa môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že je potrebné predovšetkým skúmať, či boli práva navrhovateľa porušené nekalosúťažným konaním odporcov, teda je potrebné skúmať, či došlo k naplneniu generálnej klauzuly upravenej v § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa tohto usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. M. Fridovej a členiek senátu JUDr. H. Haukvitzovej a JUDr. Ľ. Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: S., O., K., proti odporcovi: 1/ M., R., odporcovi: 2/ J., T., o zdržanie sa používania označenia prevádzky kaviarne „K.“, o primerané zadosťučinenie vo výške 125 000 Sk a o zaplatenie ušlého zisku vo výške 125 000 Sk, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici
Právna veta: Vyvolaním nebezpečenstva zámeny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom registri tú istú právnu formu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete podnikania. Takéto používanie časti obchodného mena súťažiteľa, ktoré je naviac skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiteľa, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom, č. k. 16 Cb 126/98, zo dňa 15. júna 1999 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 100 000 Sk a nahradiť trovy konania v sume 228 710 Sk. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení uviedol, že podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu K., odd. S. r. o., vl. 2610/V, navrhovateľ vznikol 28. januára 1993 pod obchodným menm HM m. t. z., s. r. o., K. Ako vyplýva z výpisu z toho istého registrového súdu odd. S. r. o., vl. 9291/V, odporca vznikol dňa 28. ap
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/200 8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej , JUDr. Alen y Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcu : 1/ F. a. s. so sídlom T. X. , B. , IČO : X. zast. advokátom JUDr. Ľ. N. ,V. , B. , 2/ L. L. so sídlom G. , X. , P. C. ,C. zast. advo kátom JUDr. T.
Meritum o zaplatenie 830 653,- Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zl oženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubomíry Kúdelovej a členiek senátu JUDr Ivany Izakovičovaj a JUDr. Viery Pepelovej , v právnej veci žalobcu: H. s. r. o., P. , IČO: X. zastúpený advokátkou Mgr. G. H. , M. , proti žalovanému: S., a. s., B. , IČO: X. , zastúpený advokátkou JUDr. E. C. , S., o zaplatenie 830 653, -- Sk s prísl. , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajs
Meritum o ochranu pred nekalosúťažným konaním a zapl. 16 596,99 eur
Najvyšší súd 4 Ob do 6/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd SR v právnej veci žalobkyne A.S. , vykonávateľky živnostenského oprávnenia I.R.S. -R. , T.O. , zastúpenej JUDr. R.B. , advokátkou so sídlom v T.K. proti žalovanému S.M.L. , J., zastúpenému Advokátskou kanceláriou S., s. r. o., B.V. , o ochranu pred nekalosúťažným konaním a zaplatenie 16 596,99 e ur , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, č. k. 3Cob/277 /2009 -184 zo dňa 22.09
Meritum o ochranu práv z ochrannej známky
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 217/20007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky VO veci žalobcu: K., a.s., P., ČR, zast. JUDr. E., advokátom, Advokátska kancelária, B., proti žalovanému: M., spol. s r.o., J., zast. JUDr. J., advokátom, Advokátska kancelária, H., o ochranu práv z ochrannej známky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. júna 2004 č. k. 40 Cbs 21/04 –70, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
MENU