SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právne účinky rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 68 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právne účinky rozhodnutia
  • pravny nájdené 695622 krát v 62114 dokumentoch
  • ucinok nájdené 30477 krát v 15347 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1196829 krát v 66137 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 49 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 46 dokumentov
Krajské súdy SR 76 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 8 dokumentov


Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: I., a.s., so sídlom v K. , IČO: X., zastúpeného JUDr. P. O., advokátom so sídlom v B., G. proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom v Bratislave, Dunajská 68, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: 1012 -140 .
Právna veta: Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme rozhodcovského rozsudku, je materiálne vykonateľný. Z povahy rozhodcovského konania, ktoré je v zákonom vymedzených prípadoch alternatívnou možnosťou k súdnemu sporovému konaniu, totiž vyplýva, že jeho rezultátom môže byť titul, splnenia ktorého sa možno domáhať vykonaním exekúcie. Vzhľadom na uvedené, konanie nie je zaťažené dovolateľom namietanou vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. d/ O. s. p. Najv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: B. , s. r. o., so sídlom A. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou V. , s. r. o. , K. , IČO: X. , proti povinnému : R. , nar. X. , bytom N. , o vymoženie 1 659,70 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 26 Er 938 /201 0, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30 . apríla 2012 , č. k. 9 CoE 223 /201 1-44 , takto r o z h o .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa by totiž o tej istej otázke rozhodoval opakovane, pričom právnym účinkom jeho rozhodnutia bránia už nastalé a stále pôsobiace právne účinky rozhodnutia pôvodného (nejde oprekážku res iudicata vzmysle § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku, aj keď táto úprava odráža ten .
Právna veta: Pri rozhodovaní, či je nejaká potravina nevhodná pre ľudskú spotrebu, musí sa vziať zreteľ na skutočnosť, či nie je potravina s ohľadom na jej určené použitie neprijateľná pre ľudskú spotrebu z dôvodu jej kontaminácie cudzorodými alebo inými látkami alebo z dôvodu hniloby, kazenia alebo rozkladu. Takúto potravinu je zakázané umiestňovať na trh z dôvodu, že nie je bezpečná (§ 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov).

Úryvok z textu:
... z axiómy priority odkladného účinku spojeného s konaním pred krajským súdom. Odkladný účinok kasačnej sťažnosti je primárne zameraný len na právne účinky rozhodnutia krajského súdu, i keď zachováva odkladný účinok smerujúci voči rozhodnutiu, opatreniu, ak tento nastúpil už v konaní pred krajským súdom .
Kľúčové slová: základné ustanovenia - nekalá súťaž, nekalosúťažné konanie, spotrebitelia

Zbierka NS 7/2017
R 69/2017
Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... požiadavke náležitého odôvodnenia rozsudku uviedol, že ju považuje za módnu a ľahkú požiadavku, ktorá je v súčasnosti zneužívaná na zabránenie právnych účinkov rozhodnutia, s ktorým nesúhlasia. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.) po zistení, že .
Právna veta: Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie krajského súdu (relatívne právoplatné), nie však rozhodnutie najvyššieho súdu, ako súdu kasačného.

Úryvok z textu:
... podať len proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré nadobudlo právoplatnosť za účinnosti Správneho súdneho poriadku, v lehote podľa § 443 SSP. Právne účinky rozhodnutí súdov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti Správneho súdneho poriadku, zostávajú zachované. Pokiaľ teda krajský súd ako súd .
Zbierka NS 10/1999
R 61/1999
Právna veta: Právní účinky rozhodnutí státního zástupce podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř. spočívající ve zrušení usnesení vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání nastávají i v případě, je-li takové usnesení zrušeno po uplynutí lhůty třiceti dnů od jeho doručení státnímu zástupci.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti proti usnesení vyšetřovatele Policie České republiky - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 6 ze dne 9. 9. 1997 sp. zn. ČVS: OVV - 31/96 v neprospěch obviněného Ing. F. Z. Zodůvodnění: Proti usnesení vyšetřovatele Policie České republiky - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 6 ze dne 9. 9. 1997 sp. zn. ČVS: OVV - 31/96 podala dne 24. 3. 1998 ministryně spravedlnosti stížnost pro porušení zákona v neprospěch obvině .
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Účelom konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je odstrániť možnosť opakovania sporu o právne záväzný spôsob vysvetlenia ústavnej normy v budúcnosti (po tom, ako spor naozaj nastal). Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nerozhoduje o tom, či štátny orgán porušil ústavu tým, že ju nesprávne vysvetlil. 2. Ústava Slovenskej republiky ani nijaký iný právny predpis neumožňuje, aby výklad Ústavy Slovenskej republiky podaný Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy S ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podnetu o porušení jeho základných práv a slobôd v dôsledku porušenia čl. 102 písm. i) ústavy má podstatný význam povaha právnych účinkov rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní o výklad ústavného zákona podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy SR, nakoľko k vysloveniu porušenia .
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky neumožňuje plénu Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby rozhodlo o zaujatosti sudcov senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky ani zákon nepriznávajú jednému senátu právo rozhodovať o zaujatosti iného senátu. 2. Zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov neumožňuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky uplatniť námietku zaujatosti sudcu voči všetkým členom senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky naraz.

Úryvok z textu:
... SR. Tie sa navzájom odlišujú predmetom konania, subjektom oprávneným podať kvalifikovaný návrh na začatie konania, právnym účinkom rozhodnutia a viacerými ďalšími okolnosťami. Jednotlivé typy konania pred Ústavným súdom SR nie sú vzájomne zameniteľné. Subjekt ... K podstatným znakom odlišujúcim abstraktné typy konania pred Ústavným súdom SR od ostatných typov konaní patria právne účinky rozhodnutia Ústavného súdu SR. Rozhodnutia prijaté v abstraktnom konaní o ochrane ústavnosti majú všeobecný právny účinok. .
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Každé základné právo a sloboda sa Ústavou Slovenskej republiky priznáva len v rozsahu účelu daného práva alebo slobody. 2. Súčasťou práva na informácie priznaného čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky nie je právo osoby žiadať Ústavný súd Slovenskej republiky o podanie výkladu Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... SR. Tie sa navzájom odlišujú predmetom konania, subjektom oprávneným podať kvalifikovaný návrh na začatie konania, právnym účinkom rozhodnutia a viacerými ďalšími okolnosťami. Jednotlivé typy konania pred Ústavným súdom SR nie sú vzájomne zameniteľné. Subjekt ... K podstatným znakom odlišujúcim abstraktné typy konania pred Ústavným súdom SR od ostatných typov konaní patria právne účinky rozhodnutia Ústavného súdu SR. Rozhodnutia prijaté v abstraktnom konaní o ochrane ústavnosti majú všeobecný právny účinok. .
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia je upravené v § 51 Správneho poriadku a pokiaľ ide o osoby, ktorých pobyt nie je známy, správny orgán má postupovať podľa § 16 ods. 2 Správneho poriadku, teda mal ustanoviť opatrovníka ich právnemu predchodcovi a pri doručení tohto rozhodnutia postupovať podľa § 26. ods. 1 Správneho poriadku, teda toto doručenie sa malo uskutočniť verejnou vyhláškou.

Úryvok z textu:
... -184 zo dňa 18.11.2005 považovali za vecne a právne správne. V tejto súvislosti poukázali aj na anotáciu k právnym účinkom rozhodnutí podľa reštitučných zákonov a nález Ústavného súdu z 2.2.1995 vo vzťahu zák. č. 119/1990 Zb. a k .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.