Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814123
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48281
USSR: 30515
NSČR: 104556
NSSČR: 56147
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399900
Krajské súdy (ČR): 29935
Posledná aktualizácia
19.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: právne účinky vyhlásenia konkurzu


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právne účinky vyhlásenia konkurzu
  • pravne nájdené 91836 krát v 26528 dokumentoch
  • ucinok nájdené 18375 krát v 9258 dokumentoch
  • vyhlasenie nájdené 29051 krát v 14173 dokumentoch
  • konkurz nájdené 20241 krát v 2902 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské a okresné súdy SR 21 dokumentov


Konkurzné konanie a právne účinky vyhlásenia konkurzu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právnym účinkom vyhlásenia konkurzu o. i. je, že oprávnenie nakladať s majetkom podstaty, ako aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty prechádza na správcu konkurznej podstaty (ust. § 14 ods. 1 písm. a/ ZKV). Na to nadväzuje oprávnenie správcu, ktorý po vyhlásení konkurzu môže začať súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku patriaceho do konkurznej podstaty, alebo konania o nárokoch, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku (ust. § 14 ods. 1 písm. c/ ZKV). Činnosť správcu má predovšetkým smerovať k naplneniu konečného cieľa konkurzu, ktorým je speňa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Žiadosť súdnej exekútorky o zastavenie exekúcie a rozhodnutie o náhrade trov exekúcie. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Vyhláseniu konkurzu predchádza začatie konkurzného konania o ktorom súd rozhoduje uznesením. Právne účinky spojené so začatím konkurzného konania (pozri napr. § 14 ods. 4 až 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) je potrebné odlišovať od právnych účinkov spojených s vyhlásením konkurzu (pozri napr. § 44 - § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Začatie konkurzného konania má také účinky, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú (§ 14 ods. 5 písm. b/ zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Úpadca pôsobením účinkov vyhlásenia konkurzu na jeho majetok stratil v priebehu začatého súdneho konania spôsobilosť byť účastníkom konania. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Podľa § 47 ods. 1 ZKR (Prvý oddiel V. hlavy ZKR - Účinky vyhlásenia konkurzu), ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok žalobcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku, nastali účinky vyhlásenia konkurzu. Prvostupňový súd v konaní nek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Platobné výmery vydané správcom konkurznej podstaty nie sú exekučnými titulmi. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Platobné výmery, ktoré mali byť v posudzovanej veci exekučným titulom, neboli vydané zdravotnou poisťovňou ale správcom konkurznej podstaty úpadcu, ktorým bol majetok zdravotnej poisťovne. Preto je rozhodujúce vyriešiť otázku, či platobné výmery vydané správcom konkurznej podstaty sú exekučnými titulmi, pričom túto otázku je potrebné posudzovať v závislosti od postavenia správcu konkurznej podstaty. Pod majetkom úpadcu vo všeobecnosti treba rozumieť aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok. Z toho vyplýva, že správca konkurznej podstaty má pri správe ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nenadobúda postavenie orgánu verejnej správy s rozhodovacou právomocou, má iba právo vykonať všetky nevyhnutné a potrebné právne úkony v záujme uspokojenia pohľadávok úpadcu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Dovolateľ namietal, že konanie je postihnuté vadou konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p., pretože postupom odvolacieho súdu i súdu prvého stupňa došlo k zastaveniu exekúcie v dôsledku nesprávneho záveru o nulitnosti exekučného titulu vychádzajúc z toho, že správca konkurznej podstaty zrušenej zdravotnej poisťovne nebol oprávnený vydať platobný výmer (exekučný titul). Predpokladom exekúcie je existencia rozhodnutia (okrem ak sa exekúcia vykonáva na základe vykonateľnej notárskej zápisnice). O aké rozhodnutie sa musí jednať podrobnejšie upravujú ustanovenia § 41 Exekučného poriadku. Vo všeobec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 52 ods. 1 prvá veta ZKR vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že plnomocenstvo, v spore vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5 Cbi 108/2005, vyhlásením konkurzu na pôvodného žalobcu v tejto veci zaniklo.

Úryvok z textu:
... 24/2008-120 zo dňa 11.09.2008 vyhlásený konkurz na majetok žalobcu R., a.s., C.D., IČO: X.. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 19.09.2008. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. M.B.. Súd vychádzajúc z ust. 44 ods ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu
... . zn. 1K/6/2006 vyhlásený konkurz. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01. júna 2006, na základe čoho nastali právne účinky vyhlásenia konkurzu, a to už za účinnosti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Dovolací súd je pri preskúmaní ...
Súvisiace predpisy:
385/2000, 7/2005, 328/1991
Merito o 1 389 000,-- Sk s prísl.
... 95/2007 bolo v Obchodnom vestníku č. 234B/2007 zverejnené dňa 04. 12. 2007 pod č. K005634, ktorým dňom nastali právne účinky vyhlásenia konkurzu, týmto dňom sa dlžník stal úpadcom a oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom, podliehajúcim konkurzu, ako aj oprávnenie konať za úpadcu ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 99/1963, 40/1964, 757/2004, 7/2005, 328/1991, 95/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.