Nájdené rozsudky pre výraz: právne úkony právnickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
137 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: družstvo
R 62/2005
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje, aby na tom istom stupni rozhodoval vo veci opakovane ten istý senát alebo sudca. Toto nie je dôvod na vylúčenie sudcu z konania a rozhodovania vo veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 14. marca 2000, č. k. 1 Obo 161/99-161, zmenil rozsudok Krajského súdu v Z. z 25. februára 1999, č. k. 19 Cb 16/97-132, ktorým bolo žalobe vyhovené tak, že odvolací súd ža­ lobu zamietol. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je návrh, aby súd vyslovil neplatnosť rozhodnutia predstavenstva žalovaného - R. d. P. o zrušení členstva žalobkyne v družstve s poukazom na ustanovenie zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom druž
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Obč. zák., pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Plná moc môže byť všeobecná (generálna), ktorá oprávňuje splnomocnenca ku všetkým právnym úkonom okrem tých, ktoré vyžadujú zvláštnu plnú moc alebo zvláštnu (špeciálnu), ktorá je obmedzená len na určitý právny úkon. Okrem prípadov, keď zákon výslovne vyžaduje špeciálnu plnú moc k určitému právnemu úkonu, je vecou splnomocniteľa, či ku každému právnemu úkonu, ktorý m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. (predtým: I.), M., X., IČO: X., zast. JUDr. I.K., advokátom, K., X., proti žalovanému: R., L., X., IČO: X., zastúpeného opatrovníčkou p. J., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, o zaplatenie 252 419 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 46 Cb 95/00-124 zo dňa 18. januára 2007, takto
Právna veta: Nároky vyplývajúce z porušenia zákazu konkurencie, uplatňuje spoločnosť priamo voči osobe, ktorá porušila zákaz konkurencie, a nie voči subjektom, s ktorými alebo v prospech, ktorých uvedená osoba konala. Pritom platí, že na uplatnenie nárokov súvisiacich s porušením zákazu konkurencie, vzniká spoločnosti právny nárok, spoločnosť však nie je povinná vymáhať ich, pokiaľ sama nemá záujem.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: B., spol. s r.o., C.X., N., IČO: X., proti žalovanému: A., spol. s r.o., N.X., B., IČO: X., zast. JUDr. M.L., K.X., B., (pracovníčka žalovaného), o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávok, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského s
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 písm. l/ citovaného zákona správca je oprávnený rozhodovať o obchodných záležitostiach podniku, 3a/ robiť za úpadcu právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, zabezpečiť vedenie účtovníctva, zriaďovať samostatné organizačné zložky podniku; nie je oprávnený zriadiť odštepný závod. Za samostatnú organizačnú zložku podniku sa na účely tohto zákona považuje taká organizačná zložka podniku, v ktorej sa vedie v rámci účtovníctva podniku oddelená evidencia majetku. Uvedené preukazuje, že správca konkurznej podstaty je povinný vykonávať všetky oprávnenia týkajúce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 4 Tost 10/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a členov senátu JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí dňa 10. mája 2011 po prejednaní sťažností obvinených Ing. R. T. a Ing. L. G. podaných prostredníctvom obhajcov v trestnej veci obvinen ých A. H. a spol. , pre pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. b /, ods.
Právna veta: 1. Ak sa účastník konania na rozdiel od súdu domnieval, že o jeho veci koná vecne nepríslušný súd, a teda z tohto dôvodu je odňatý svojmu zákonnému sudcovi, bolo na ňom, aby námietku porušenia ústavnej ochrany vyplývajúcu z ústavnoprocesného princípu o zákonnom sudcovi uplatnil bezprostredne po tom, ako mu boli známe skutočnosti, ktoré ho na to oprávňovali, teda ešte na všeobecnom súde podaním riadneho opravného prostriedku. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky teda nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám ešte v kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., Bratislava, Legionárska 4, vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na právnu pomoc v konaní pred súdmi a základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi upravených v čl. 47 ods. 2 a 3 a v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a tiež upravených v čl. 38 ods. 1 prvej
Právna veta: Právna pozícia štatutárneho orgánu je významná nielen z hľadiska jeho vonkajšej pozície konať v mene právnickej osoby navonok, ale najmä vo vzťahu k jeho vnútornej pôsobnosti, t.j. k pôsobnosti rozhodovať nielen o majetkových otázkach (obchodné vedenie), vnútornej správe a organizácii právnickej osoby, ale vo vzťahu k zamestnancom tiež v pracovnoprávnych veciach. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností toto potvrdilo vo svojom liste zo dňa 18. októbra 2005 skutočnosť, že v zmysle prípisu K.(K.) z 12. marca 2002 p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. N. , proti žalovanej R. , zastúpenej JUDr. D. M. , o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 12 C 14 9/200 5, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. marca 20 10 , sp. zn. 11 Co 1 10 /200 9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17
Kľúčové slová: ručenieručiteľská listinaplatnosť ručiteľskej listiny
Právna veta: „Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným náz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obo/9/2019 1099899746 16. júla 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1099899746.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v spore žalobcu: ADAMS and Co., INC, so sídlom 1013, Centre Road, Wilmington, DE 19805, USA,
Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a člnov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu : B. D. S., a. s. , P.P. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného : JUDr. M. R. , advokátom V. , Š., proti žalovaným : 1/ JUDr. G. M. , PhD., K. , B.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obdo/18/2018 6312204473 12. 12. 2018 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2018:6312204473.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: OUTRA a.s., so sídlom Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 038 806, právne zast. JUDr. Eva Kováčechová, advokátka, so sídlom Komenského 21, 947 01 Banská Bystrica proti žalovanému: Horská služba, so sídlom D
MENU