Nájdené rozsudky pre výraz: právne zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 333

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1633 dokumentov
2574 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právne zastúpenie advokátomnáhrada trov konania podľa § 149 OSP
R 33/2005
Právna veta: Zástupca účastníka konania nie je aktívne legitimovaný vo vlastnom mene vymáhať náhradu trov konania priznaných exekuč- ným titulom tomu účastníkovi, ktorého v súdnom konaní zastupo- val; môže tak urobiť len ako zástupca účastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV uznesením z 26. marca 1997, č. k. 1Í3 E 130/97, nariadi] výkon rozhodnutia na základe právoplatného a vyko­ nateľného uznesenia bývalého Obvodného súdu Bratislava 5 zo 4. októbra 1996, ó. k. 6 C 80/90-112, na uspokojenú: pohľadávky oprávneného vo výške 21 595,- Sk a trov konania na nariadenie výkonu rozhodnutia 430,- Sk, zrážkami zo mzdy platiteľa povinného Elektrotechnického ústavu SAV, Bratisl ava. Na odvolanie povinného Krajský súd v Bratislave, uznesením z 9. mája
Právna veta: Skutočnosť, že úkon právnej služby v správnom súdnictve je určený podľa tarify a nepočíta sa z hodnoty sporu, sama o sebe nevyvracia skutočnosť, že posúdenie hodnoty sporu na účely poskytnutia právnej pomoci nie je možné. Kasačný súd sa stotožňuje s námietkou žalovaného, že posúdenie hodnoty sporu, ak je táto vyčísliteľná, je prostriedkom pre zabezpečenie hospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami. Trovy právneho zastúpenia v prípade tzv. bagateľných sporov totiž spravidla značne prevyšujú hodnotu sporu tak, ako by tomu bolo v prejednávanom prípade. Je tak odrazom určitej racional ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/4/2020 8018200176 26. 02. 2020 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2020:8018200176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Ing. G. J., nar. XX.XX.XXXX, D., proti žalovanému: Cen
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu, a preto ani podľa § 246c ods. 1 veta prvá O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAC TV, s.r.o , Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, IČO: 36 731 544, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/53/2011 zo dňa 12. apríla 2011, o odvolaní žalovanej p roti rozsudku Krajs k
Právna veta: Povinné zastúpenie žalobcu procesnou podmienkou, a to v zmysle § 97 S. s. p., ktorej splnenie musí správny súd vyžadovať, pokiaľ nie je daná niektorá zo zákonom ustanovených výnimiek. Pri odstraňovaní nedostatku tejto povahy procesnej podmienky sa pritom správny súd musí vyvarovať prílišnému formalizmu, aby žalobcovi nebol odňatý prístup k súdnej ochrane. Pokiaľ totiž Správny súdny poriadok v § 49 ods. 1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno taktiež pristupovať čisto formalisticky a správny súd nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžrk/3/2018 6017200648 16. 05. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200648.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyňa): G.. P. J., I.., A.. XX.XX.XXXX, W. O. XX, W., zastúpená: JUDr. Petrom Arendackým, so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska 13, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bansk
Právna veta: Pokiaľ odvolateľka vo svojom odvolaní (doplnení odvolania) vytýka súdu, že jej nebol vrátený zaplatený súdny poplatok, odvolací súd poukazuje na tú skutočnosť, že o vrátení, resp. nevrátení súdneho poplatku súd prvého stupňa vo výroku uznesenia nerozhodol. Svoje rozhodnutie o nevrátení súdneho poplatku uvádza iba v odôvodnení rozhodnutia. Preto otázka týkajúca sa súdneho poplatku nemohla byť predmetom preskúmania v odvolacom konaní. Bude preto potrebné o vrátení, resp. nevrátení súdneho poplatku rozhodnúť. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na ust. § 13 ods. 3 a § 11 ods. 4 Zákona č. 7 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B., L., X., zast. Ing. Bc. J.S., L., X., proti žalovanému v 1. rade: Ing. Ľ.H., T., X., zast. JUDr. M.Š., CSc., advokátom, N., X., v 2. rade: Ing. G.H., S., X., v 3. rade: K., T., X., IČO: X., zast. J., advokátom, P., X., o zaplatenie 5 040 000,– Sk, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cb 104/2003-100 zo dňa 5. marca 2008, takto r o z h o d
Právna veta: Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predpokladom rozhodnutia súdu o povinnosti žalovaného nahradiť trovy konania pri zastavení konania podľa § 146 ods. 2 O.s.p. je, že žalobca vzal žalobu, ktorá bola podaná dôvodne späť pre správanie žalovaného. Obidv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. a E. V. , a.s., so sídlom P., zastúpený: A. , s.r.o., so sídlom H. , proti žalovanému: Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky , so sídlom Lamačská č. 8/A, Bratislava, zastúpený: JUDr. J. P. , advokát so sídlom A. , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 159/R/2010 zo dňa 15.02.2010, konajúc o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bra
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta
R 80/2015
Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou súdu 23. marca 2012 sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala vylúčenia spoluvlastníckeho podielu 1/2 k nehnuteľnostiam (parcele č. X - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 709 m2 a stavby súpisné číslo X. postavenej na parcele č. X., zapísaných na liste vlastníctva č. X. pre katastrálne územie X. z exekúcie vykonávanej súdnou exekútorkou Mgr. X. pod č. Ex 539/2009 na základe poverenia na vykonanie exekúcie udeleného Okresným súdom Poprad pod č. 5706030752 z 11. júna 2009 (ďalej t
Právna veta: Lehoty stanovené v ustanovení § 35 ods. 4 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení na uloženie sankcie za správny delikt (jednoročná subjektívna a trojročná objektívna) sú prekluzívnymi (prepadnými) lehotami, na uplynutie ktorých je povinný prihliadnuť správny orgán z úradnej povinnosti, aj keď ich uplynutie nie je namietané. Správny poriadok, podľa ktorého žalovaný postupoval, nepozná zastavenie plynutia prekluzívnej lehoty (či už jej nezačatím, spočívaním neskončením, či prerušením jej plynutia.) jej zastavenie nespôsobuje ani podanie podnetu na začatie trestného stíhani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol rozklad žalobcu, podaný proti rozhodnutiu sekcie cestnej dopravy žalovaného zo dňa 30. októbra 2000, ktorým bola žalobcovi podľa g 35 ods. 1 písm, ch) zákona Č, 1.68/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) uložená pokuta v sume 100 000,- Sk. Rozhodol tak po zistení, že žalobca, ako dopravca, nezabezpečil, aby mal vo vozidle platné doklady podľa zákona o cestnej doprave, medzinárodných dohôd, vyžadované právom cud
Kľúčové slová: povinnosť hradiť trovy konaniatrovy konania
Právna veta: Správne orgány v správnom súdnictve svojimi rozhodnutiami priznávajú najrôznejšie verejné práva alebo ukladajú verejno-právne povinnosti, pričom súd preskúmava súlad týchto rozhodnutí so zákonom. Správne súdnictvo nie je založené na nachádzaní subjektívnych práv jednotlivca vrátane určovania ich spornej výšky pri peňažnom plnení. Advokát nárok podľa znenia vyhlášky účinnej v čase vykonania úkonov právnej služby len na 19% DPH z odmeny za poskytnutie právnych služieb a nie aj z režijného paušálu. Advokát si uplatnil DPH pri vyčíslení trov konania v žalobe zo dňa 06.11.2006, avšak nepredložil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F., spol. s r.o., IČO: X., M., zastúpeného advokátom JUDr. B., B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ul. č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/8681-58882/2006/991031-r zo dňa 11.08.2006 a rozhodnutia Daňového úradu Malacky č. 606/230/131-11563/2006 zo dňa 28.03.2006, o odvolaní žalobcu proti
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 9/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktore j koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír , proti žalovanému M. , bývajúcemu v B. , za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Nám
MENU