Nájdené rozsudky pre výraz: právnická osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13568

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10177 dokumentov
105607 dokumentov
1492 dokumentov
7 dokumentov
79 dokumentov
904 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právnická osobaprávna subjektivita právnickej osobyúčastníci
R 86/2002
Právna veta: Právnickou osobou je aj taký subjekt, o ktorom to zákon neustanovuje, ale mu priznáva vlastnosti, ktorými sa právnické osoby charakterizujú (názov, sídlo, vlastnú organizačnú štruktúru, vymedzenie orgánu oprávneného radiť ho a konať v jeho mene, vymedzenie vlastného majetku slúžiaceho na plnenie jeho úloh, vymedzenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému a pod..) Právnickou osobou je preto aj colný úrad, lebo ustanovenia Colného zákona mu priznávajú vlastnosti právnickej osoby, ktorá má spôsobilosť na práva a povinnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 702 490 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania jednotlivých čiastok od doby ich splatnosti do zaplatenia z dôvodu, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že colný dlh zaplatil žalobca, hoci podľa zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) mal túto povinnosť deklarant - obchodná spoločnosť E. W. leasing, a. s. Žalobca teda plnil bez právneho dôvodu, čím sa žalovaný na jeho účet bezdôvodne obo
R 19/1999
Právna veta: Bezpečnostní informační služba je právnickou osobou.

Úryvok z textu:
V rozhodovací praxi soudů není zastáván jednotný názor na právní otázku, zda Bezpečnostní informační služba má způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivitu), popřípadě zdají zákon přiznává způsobilost být účastnicí občanského soudního řízení. Z právního názoru, že Bezpečnostní informační služba má ve smyslu ustanovení § 19 o. s. ř.1} způsobilost být účastníkem řízení, vycházely např. Obvodní soud pro Prahu 9 ve věcech vedených pod sp. zn. 15 C 59/97 a sp. zn. 26 E 2336/97, Obvodní
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanový občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v Stanovách výslovne uvedené alebo musí byť v Stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so Stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Z., po predchádzajúcom zrušujúcom uznesení Krajského súdu v B. B. pre nezistený skutkový stav veci, uznesením z 13.10.1995, č. k. 14 C 87/93-103 zastavil konanie o určenie vlastníckeho práva k domu s. č. 1094 s pozemkom č. 2574 kat. úz. Z. zapísaným na liste vlastníctva č. 2568 katastra nehnuteľností pre obec Z. s tým, že vec odstúpil na prejednanie a rozhodnutie Prezídiu združenia technických a športových činností SR v B.; vychádzal z toho, že súd bez predchádzajúceho rozhodnutia
Kľúčové slová: zánik a zrušenie stranylikvidátorfunkcia likvidátora
R 60/1996
Právna veta: Žiadny všeobecne záväzný predpis neukladá fyzickej osobe povinnosť vykonávať funkciu likvidátora zrušenej právnickej osoby. Súd preto nemôže vymenovať za likvidátora osobu bez jej súhlasu.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave vymenoval uznesením JUDr. J.G. za likvidátora zrušenej politickej strany v likvidácii. Súčasne určil likvidátorovi odmenu vo výške 10 000 Sk mesačne, ktorú mu má vyplácať likvidovaná strana. Rozhodol tak na návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pretože pôvodne vymenovaná likvidátorka sa funkcie vzdala. V dôvodoch rozhodnutia poukázal na ust. § 12 ods. 4 zákona č. 424/1991 Zb., o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v platnom znení. Proti
Právna veta: Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 O. s. p., za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. U právnických osôb spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť vznikajú a zanikajú zároveň. Právnické osoby pred súdom môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby môže nastať, iba ak tu nie je žiadna osoba, ktorá by mohla za ňu konať pred súdom, napr. ide o takú situáciu, keď právnická osoba nemá v rozpore so zákonom ustanovený štatutárny orgán, alebo je sporné, kto je týmto štatutárnym orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Ing. M. , nar. X. , bytom B. , zastúpenej advokátom JUDr. P., M. , proti žalovanému : A. , s. r. o., B. , IČO: X. , o návrhu na obnovu konania, vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 1 CbZm 102/2011, na dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Kraj ského súdu v Bratislave z 31. októbra 2012, č. k. 3 CoZm 25/2012 -76, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobky
Právna veta: Vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli (§ 120 ods. 2 O.s.p.). Ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov (§ 120 ods. 3 O.s.p.). Z citovaných ustanovení vyplýva, že sú to pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B., a.s., so sídlom v B., zastúpeného Mgr. K., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému T., spol. s r.o., so sídlom v B., o ochranu dobrej povesti právnickej osoby, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 44/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II z 13. decembra 2005 č.k. 20 C 44/2004
Právna veta: Zásada kontradiktórnosti konania, ktorá síce v našom právnom poriadku výslovne upravená nie je, no patrí medzi všeobecné zásady občianskeho súdneho konania a je jedným z prvkov spravodlivého súdneho procesu, spočíva v existencii procesnej rovnosti účastníkov konania, v tzv. rovnosti zbraní účastníkov, v rámci ktorej „každá strana musí mať zásadne možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré považuje za nutné pre úspech jej požiadaviek, ale musí mať i možnosť zoznámiť sa s každým dokladom a pripomienkou predloženými súdu za účelom ovplyvniť jeho rozhodnutie, a vyjadriť sa k nim“ (rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 80 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v P., zastúpenej JUDr. J. L. , advokátom v T. , proti žalovan ým 1/ Ľ. K. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. T. P., advokátkou v Ž. , 2/ M. S., so sídlom v S., zastúpenému JUDr. G. O. , advokátkou v S.S. , o ochranu dobrej povesti právnickej osoby , vedenej na Okresnom súd e Senica pod sp. zn. 3 C 110 /20 10 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku K
Právna veta: Podľa § 25 ods. 2 Správneho poriadku, ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. V prejednávanej veci krajský súd odmietol opravný prostriedok navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 28.08.2008 s odôvodnením, že b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. , K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., S. proti odporcovi Obvodný pozemkový úrad Malacky , Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. OPÚ 2008/5033/109 -24/07 zo dňa 28.08.2008, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Kra jského súdu v Bratislave č. k. 3S/222/2008 -89 zo dňa r o z h o d o l : Najv
Právna veta: Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o žalobách podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je miestne príslušným na prejednanie veci a jej rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa (okrem ústredných orgánov štátnej správy).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /7/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási K ӧzhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ӧsség ü Társaság, so sídlom 3600 Ózd, Jászi. O. u. 3, IČO: Cg.05 -09 -017581, Maďarská republika , zastúpený advokátom JUDr. Ladislavom Csákó m, Advokátska kancelária v Rožňave, Hviezdoslavova 4, proti žalovanému : Sociálna poisťovňa, ústr edie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o presk
Právna veta: Občiansky zákonník za účastníkov občianskoprávnych vzťahov označuje jednak fyzické osoby, jednak právnické osoby. Keďže colné úrady nie sú fyzickými osobami, je treba skúmať, či ich nemožno považovať za právnické osoby, ktoré majú (hmotno) právnu subjektivitu vždy (§ 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy alebo iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (§ 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Colné úrady nie sú ani združeniami osôb, ani účelovými združeniami majetku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Colného úradu B. , so sídlom v B. , proti žalovanej RNDr. H. V. , s miestom podnikania v B. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. M. Ď. , PhD., advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 67 574,3 3 Eur (2 035 744 ,-- Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 15 C 50/2008 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25 . mája 2009, sp. zn
MENU