Nájdené rozsudky pre výraz: právny nárok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1322

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

898 dokumentov
7498 dokumentov
69 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: S týmto súvisí sťažnostný bod sťažovateľa vytýkajúci neaplikovanie ust. § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. napriek povinnosti žalovaného podradiť sťažovateľom tvrdené skutočnosti pod príslušný dôvod pre udelenie azylu, ktorým má byť v zmysle jeho argumentácie práve ust. § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. (ude lenie azylu z humanitných dôvodov), ku ktorému kasačný súd uvádza : Podľa § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. ministerstvo môže udeliť azyl z humanitných dôvodov, aj keď sa v konaní nezistia dôvody podľa § 8. Aj keď možno súhlasiť, že „ v zmysle platnej právnej úpravy na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžak/ 2/2017 Slove nske j re publiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd S lo ve nsk ej rep ub lik y v se ná te zlo že no m z predsed u se nátu JUDr. Igo ra Be lka a č le no v se ná tu Ing. JUDr. Mirosla va Ga va lca, P hD. a JUDr. Mariá na Tre nča na , v prá vnej vec i sťa žo va teľa (pô v. ža lobc u) : D. , na rode ný X. , štá tna príslušnosť Vietna mská soc ia listická rep ub lik a, trva l e b yt om v kra jine pô vod u B. okr
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky , v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: Obec O. V. , zastúpen ého advokát om JUDr. M. V. , Advokátska kancelária so sídlom L. , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Námestie slobody 6, Bratisl
Právna veta: Podľa § 99 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na jeho výplatu vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o jeho priznaní. Ide o rozhodovanie o žiadosti na plnenie, na ktoré nie je právny nárok, a preto takéto rozhodnutia sú vylúčené podľa § 248 ods. 2 písm. i) Občianskeho súdneho poriadku zo súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 18. októbra 2000 žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2000/05267 zo dna 5. mája 2000. Týmto rozhodnutím bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu v P. N. V., odbor sociálnych vecí, zo dna 2. mája 2000, ktorým žalobcovi nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v zmysle § 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení nesk
Právna veta: Nájomcom bytu v rodinnom dome vo vlastníctve obce (mesta) nevznikol právny nárok na prevod vlastníctva bytu ani podľa pôvodného znenia zákona č. 182/1993 Z. z., ani podľa tohto zákona v znení zákona č. 151/1995 Z. z.; podľa pôvodného znenia tohto zákona totiž obce nemali povinnosť previesť vlastníctvo bytu na nájomcu a podľa novelizovaného znenia sa zákon na predaj bytov v rodinnom dome nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali, aby súd rozsudkom nahradil vyhlásenie vôle žalovaného o prevode vlastníctva bytu 01 na prízemí domu č. 12 na Poštovej ulici v K., súp. č. domu 535, spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 6132/10 000 a spoluvlastníckym podielom na pozemku pare. č. 335/1-3 kat úz. K. podľa pripojenej zmluvy, ktorá sa stane súčasťou rozsudku. Uviedli, že ako nájomcovia predmetného bytu požiadali žalovaného o prevod bytu do
Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa zaoberal prejavom vôle - právnym úkonom, na ktorého zaviazanie sa žalobca voči žalovanému domáhal, a to darovacou zmluvou, keď zdôraznil jeden z jej základných pojmových znakov, a to bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch, t. j. účelom darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného, a to na úkor darcu, na dar nie je právny nárok. Ohľadne predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa žalobca domáhal uzavr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/7/2020 6418201418 27. 05. 2020 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2020:6418201418.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu Q., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom vo Zvolene, Námestie SNP 41 proti žalovanému S., bývajúcemu v K., zastúpenému FALIS & Partners, s.r.o., advokátskou kanceláriou v Bratislave, Lermontov
Právna veta: Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci bolo rozhodnutie žalovaného, ktorým bola žalobcovi podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 40/1993 Z. z. zamietnutá jeho žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žalovaný zamietol žiadosť žalobcu o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodu opakovaného neplnenia a porušovania zákonných povinností, zanedbateľného daňového výnosu v prospech Slovenskej republiky a nedostatočnej integrácie do spoločnosti. Štátne občianstvo je časovo relatívne trvalý, územne neobmedzený právny vzťah fyzickej osoby a štátu, na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 99 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu : M. , štátne občianstvo A. , trvalý pobyt: L. - N. , zastúpeného Mgr. Jarmilou Vargovou, advokátkou so sídlom Brečtanova 21, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinov
Právna veta: Pokiaľ generálny prokurátor uvádza, že ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci súdy v napadnutých rozhodnutiach použili správne, nesprávne ich však interpretovali, s takýmto názorom sa dovolací súd nestotožňuje, pričom poukazuje na svoje stanovisko prezentované už v uznesení z 29. júna 2011 sp. zn. 4 Cdo 77/2010, v odôvodnení ktorého, o.i. uviedol, že „je pravdou, že právo na štátnu pomoc nie je od počiatku, teda v štádiu podávania návrhov a posudzovania hodnotiacou komisiou, vybavené nárokom. Až výsledky hodnotiacej komisie a rozhodnutie žalovanej, ako poskytovateľa pomoci, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcu S., s.r.o. , H. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstv o hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19, Bratislava, zastúpenej B. , s.r.o., advok átskou kanceláriou v B. , o zaplatenie 4 979 087,83 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn.
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodovhumanitárny azyl
Právna veta: K poskytnutiu humanitného azylu kasačný súd uvádza, že z dikcie zákona (vzhľadom na správne uváženie) vyplýva, že na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je právny nárok a súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia Ministerstva vnútra - Migračného úradu (v texte „žalovaný“), nemajú ambíciu žalovanému určovať, ktoré dôvody má považovať za dostatočné pre udelenie azylu z humanitných dôvodov, a teda ani zrušovať jeho rozhodnutia preto, že nepovažoval za dostatočný dôvod niektorý, ktorý by z pohľadu súdu takýmto mal byť. Súdny prieskum je obmedzený len na kontrolu toho, či je rozhodovanie žalovaného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžak/9/2017 1016201935 20. 06. 2017 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2017:1016201935.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): S. U., narodený XX.XX
Právna veta: K poskytnutiu humanitného azylu kasačný súd uvádza, že z dikcie zákona (vzhľadom na správne uváženie) vyplýva, že na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je právny nárok a súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia Ministerstva vnútra - Migračného úradu (v texte „žalovaný“), neurčujú žalovanému, ktoré dôvody má považovať za dostatočné pre udelenie azylu z humanitných dôvodov, a teda ani zrušovať jeho rozhodnutia preto, že nepovažoval za dostatočný dôvod niektorý, ktorý by z pohľadu súdu takýmto mal byť. Súdny prieskum je obmedzený len na kontrolu toho, či je rozhodovanie žalovaného v danej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžak/4/2019 1018201286 30. 04. 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:1018201286.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): U. W., n
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, na ktorý nie je právny nárok. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá povahu podania, s ktorým by zákon spájal začatie správneho konania, teda i povinnosť správneho orgánu rozhodnutie mimo odvolacieho konania preskúmať a vydať rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : JUDr. J. U. , bytom D. , K. – N. S., p roti odporcovi : Ministerstvo vnútra Slovenskej republi ky so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznáva . O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ podal dňa
MENU