Nájdené rozsudky pre výraz: právny nárok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1661

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

957 dokumentov
8384 dokumentov
69 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
139 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Obec O. V., zastúpeného advokátom JUDr. M. V., Advokátska kancelária so sídlom
Merito veci Zmluva o prevode bytu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nájomcom bytu v rodinnom dome vo vlastníctve obce (mesta) nevznikol právny nárok na prevod vlastníctva bytu ani podľa pôvodného znenia zákona č. 182/1993 Z. z., ani podľa tohto zákona v znení zákona č. 151/1995 Z. z.; podľa pôvodného znenia tohto zákona totiž obce nemali povinnosť previesť vlastníctvo bytu na nájomcu a podľa novelizovaného znenia sa zákon na predaj bytov v rodinnom dome nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali, aby súd rozsudkom nahradil vyhlásenie vôle žalovaného o prevode vlastníctva bytu 01 na prízemí domu č. 12 na Poštovej ulici v K., súp. č. domu 535, spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 6132/10 000 a spoluvlastníckym podielom na pozemku pare. č. 335/1-3 kat úz. K. podľa pripojenej zmluvy, ktorá sa stane súčasťou rozsudku. Uviedli, že ako nájomcovia predmetného bytu požiadali žalovaného o prevod bytu do
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 99 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a na jeho výplatu vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o jeho priznaní. Ide o rozhodovanie o žiadosti na plnenie, na ktoré nie je právny nárok, a preto takéto rozhodnutia sú vylúčené podľa § 248 ods. 2 písm. i) Občianskeho súdneho poriadku zo súdneho prieskumu.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 18. októbra 2000 žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2000/05267 zo dna 5. mája 2000. Týmto rozhodnutím bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu v P. N. V., odbor sociálnych vecí, zo dna 2. mája 2000, ktorým žalobcovi nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v zmysle § 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení nesk
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: S týmto súvisí sťažnostný bod sťažovateľa vytýkajúci neaplikovanie ust. § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. napriek povinnosti žalovaného podradiť sťažovateľom tvrdené skutočnosti pod príslušný dôvod pre udelenie azylu, ktorým má byť v zmysle jeho argumentácie práve ust. § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. (ude lenie azylu z humanitných dôvodov), ku ktorému kasačný súd uvádza : Podľa § 9 zák. č. 480/2002 Z.z. ministerstvo môže udeliť azyl z humanitných dôvodov, aj keď sa v konaní nezistia dôvody podľa § 8. Aj keď možno súhlasiť, že „ v zmysle platnej právnej úpravy na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžak/2/2017 Identifikačné číslo spisu: 7016200950 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200950.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miro
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa zaoberal prejavom vôle - právnym úkonom, na ktorého zaviazanie sa žalobca voči žalovanému domáhal, a to darovacou zmluvou, keď zdôraznil jeden z jej základných pojmových znakov, a to bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch, t. j. účelom darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného, a to na úkor darcu, na dar nie je právny nárok. Ohľadne predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa žalobca domáhal uzavr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/7/2020 Identifikačné číslo spisu: 6418201418 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6418201418.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu Q., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokáto
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci bolo rozhodnutie žalovaného, ktorým bola žalobcovi podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 40/1993 Z. z. zamietnutá jeho žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žalovaný zamietol žiadosť žalobcu o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodu opakovaného neplnenia a porušovania zákonných povinností, zanedbateľného daňového výnosu v prospech Slovenskej republiky a nedostatočnej integrácie do spoločnosti. Štátne občianstvo je časovo relatívne trvalý, územne neobmedzený právny vzťah fyzickej osoby a štátu, na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/99/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201966 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013201966.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ generálny prokurátor uvádza, že ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci súdy v napadnutých rozhodnutiach použili správne, nesprávne ich však interpretovali, s takýmto názorom sa dovolací súd nestotožňuje, pričom poukazuje na svoje stanovisko prezentované už v uznesení z 29. júna 2011 sp. zn. 4 Cdo 77/2010, v odôvodnení ktorého, o.i. uviedol, že „je pravdou, že právo na štátnu pomoc nie je od počiatku, teda v štádiu podávania návrhov a posudzovania hodnotiacou komisiou, vybavené nárokom. Až výsledky hodnotiacej komisie a rozhodnutie žalovanej, ako poskytovateľa pomoci, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcu S., s.r.o. , H. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstv o hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19, Bratislava, zastúpenej B. , s.r.o., advok átskou kanceláriou v B. , o zaplatenie 4 979 087,83 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K poskytnutiu humanitného azylu kasačný súd uvádza, že z dikcie zákona (vzhľadom na správne uváženie) vyplýva, že na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je právny nárok a súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia Ministerstva vnútra - Migračného úradu (v texte „žalovaný“), neurčujú žalovanému, ktoré dôvody má považovať za dostatočné pre udelenie azylu z humanitných dôvodov, a teda ani zrušovať jeho rozhodnutia preto, že nepovažoval za dostatočný dôvod niektorý, ktorý by z pohľadu súdu takýmto mal byť. Súdny prieskum je obmedzený len na kontrolu toho, či je rozhodovanie žalovaného v danej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžak/4/2019 Identifikačné číslo spisu: 1018201286 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1018201286.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyo
Kľúčové slová: udelenie azylu z humanitných dôvodovhumanitárny azyl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K poskytnutiu humanitného azylu kasačný súd uvádza, že z dikcie zákona (vzhľadom na správne uváženie) vyplýva, že na udelenie azylu z humanitných dôvodov nie je právny nárok a súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia Ministerstva vnútra - Migračného úradu (v texte „žalovaný“), nemajú ambíciu žalovanému určovať, ktoré dôvody má považovať za dostatočné pre udelenie azylu z humanitných dôvodov, a teda ani zrušovať jeho rozhodnutia preto, že nepovažoval za dostatočný dôvod niektorý, ktorý by z pohľadu súdu takýmto mal byť. Súdny prieskum je obmedzený len na kontrolu toho, či je rozhodovanie žalovaného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Sžak/9/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201935 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016201935.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): S. U., narodený XX.XX.XXXX, ukraji
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, na ktorý nie je právny nárok. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá povahu podania, s ktorým by zákon spájal začatie správneho konania, teda i povinnosť správneho orgánu rozhodnutie mimo odvolacieho konania preskúmať a vydať rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : JUDr. J. U. , bytom D. , K. – N. S., p roti odporcovi : Ministerstvo vnútra Slovenskej republi ky so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznáva . O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ podal dňa
MENU