SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116709
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35194
NSČR: 122921
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423348
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
04.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právny nástupca


Približný počet výsledkov: 2937 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právny nástupca
  • pravny nájdené 640938 krát v 59263 dokumentoch
  • nastupca nájdené 6332 krát v 3096 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1295 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 201 dokumentov
Krajské súdy SR 25681 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/389 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. A.. M. , narodený dňa X. , bytom M. , proti žalovanému : Obec Zákopčie , Obecný úrad, Stred 824, Zákopčie, právne zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, o nečinnosti žalovaného , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21 S/79 /201 5-52 zo dňa 29 .07.201 5 v .
Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach § 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). Zmyslom odporov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B., spol. s.r.o., so sídlom v K., zastúpeného JUDr. V., advokátom so sídlom v K., proti odporcom 1/ Š., bývajúcemu v N., zastúpenému JUDr. E., advokátkou so sídlom v N., 2/ Š., bývajúcemu v N. , 3/ N., spol. s.r.o., so sídlom v N., o určenie právnej neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 97/2004, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku Krajského .
Kľúčové slová: právny nástupca, zmena v osobe veriteľa, spočívanie plynutia premlčacej doby, plynutie premlčacej doby podľa § 112 OZ

Zbierka NS 6/2001
R 103/2001
Rozsudok
Právna veta: Smrť poručiteľa nemá za následok spočívanie premlčacej doby v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom žalovanej 1) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 13 488 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku návrh (do sumy 40 464 Sk) voči žalovaným 1), 2), a 3) zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Krajský súd v T. rozsudkom, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovaní 1), 2) a 3) sú povinní zaplatiť žalobcovi dlh poručiteľa K. M. vo výške 39 954 Sk, t. j. každý 13 318 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku (do sumy 40 464 Sk) žalobu .
Právna veta: Ak žalovaný subjekt zanikne skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje súd v konaní s jeho právnym nástupcom; pre nečinnosť žalobcu konanie zastaví len vtedy, ak by bez jeho súčinnosti nebolo možné prekážku postupu konania odstrániť (§ 101 ods. 1, 2, § 107 ods. 1 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 21. mája 1993 zastavil konanie z dôvodu, že žalobca v stanovenej lehote neodstránil vadu konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), neoznačil právneho nástupcu žalovaného. Uznesením z 26. augusta 1993 mestský súd žalobcovi neodpustil zmeškanie lehoty na odstránenie vád podania. Proti obidvom uzneseniam podal žalobca odvolania. Žiadal, aby odvolací súd uznesenia zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Namietal, že výzvu na opravu a doplnenie návrhu nemohol splniť v určenej lehote, .
Kľúčové slová: zámena účastníkov konania, právny nástupca

R 33/1994
Právna veta: Ak dôjde v osobe niektorého účastníka konania k právnemu nástupníctvu, právny nástupca vstupuje do práv a záväzkov doterajšieho účastníka. Súd skonštatuje, že došlo k zmene, o tejto nerozhoduje a k nej nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave zaviazal žalovaného na úhradu faktúry vo výške Kčs 155 520, ďalej na náhradu trov konania a súdneho poplatku vo výške Kčs 6 224. Rozhodnutie odôvodnil, že na základe hospodárskej zmluvy uzavretej podľa § 356 Hospodárskeho zákonníka, vykonával žalobca pre žalovaného strážnu službu objektu. Na základe zmluvy vystavil žalobca faktúry, ktoré žalovaný neuhradil, nemal však k nim námietky a 2. marca 1992 písomne záväzok uznal. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd kvalifikoval nárok za .
Právna veta: Ak účastník konania zanikne rozdelením skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje sud v konaní s jeho právnym nástupcom (nástupcami) aj v prípade, ak tento (títo) má sídlo na území Českej republiky a konáme bolo začaté pred nadobudnutím platnosti „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach“.

Úryvok z textu:
ďalšieho účastníka do konania, ale o nové obchodné meno žalovaného v rade 2), ktoré má od 20. 1.1993. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 a 2 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Mestskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. ! J&i' • lod noJá .Bínnnoäi £nrý(irHÍais .3) akrlo i odšn'msvž: Z odôvodnenia: ■ uži j ŕ v.; Oíibv-vobueobmovBT; ?-ni»L šain rnil Dňa 5. 12.1991 .
Právna veta: Ak súd nepokračoval v konaní s právnym nástupcom zaniknutej právnickej osoby (§ 107 ods. 4 O.s.p.), odňal mu možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 87/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky R. so sídlom v T. v dovolacom konaní zastúpenej, advokátskou kanceláriou S., s. r. o. so sídlom v B. v mene a na účet ktorej koná Mgr . Jozef Nádaský , prokurista a advokát, proti odporcovi: Lesom Slovenskej republiky, štátnemu podniku so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, o vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 12 C 8/2007, o .
Právna veta: Pokiaľ žalobca namietal, že žalovaný nemohol zisťovať žiadne okolnosti toho, či je alebo nie je zdaniteľnou osobou, odvolací súd poukazuje, že len takáto osoba môže byť registrovaná pre DPH. Takýto záver nielenže vyplýva priamo z gramatického obsahu a slovného spojenia použitého v dotknutom ustanovení, ale je aj v súlade s jeho systematickým výkladom. Registrácia pre DPH, či už na základe dosiahnutého obratu alebo dobrovoľnej registrácie sa vzťahuje na zdaniteľné osoby, a niet rozumného dôvodu predpokladať, že v prípade postupu o aký šlo vo veci samej, teda registrácie právnych nástupcov plat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/10/2015 1013200371 28. 09. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:1013200371.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: LOWER s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 243 .
Právna veta: Generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) na základe podnetu súdneho exekútora napadol uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie a potvrdzujúce uznesenie odvolacieho súdu (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) mimoriadnym dovolaním, v ktorom vyslovil názor, že spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. l písm. c/ O.s.p.). Uviedol, že súdy nesprávne stanovili dôvod zastavenia exekučného konania. V prípade, ak povinný zanikne bez právneho nástupcu a bez likvidácie, exekučné konanie sa zastaví z dôvodu, že majetok povinného nepostač ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 1 3/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G. J., Ž. , správcu konkurznej podstaty úpadcu D. , a.s. „v likvidácii“ , so sídlom v Ž. , IČO: X. , proti povinnému L. , s.r.o. , so sídlo m v P., IČO: X. , pre vymoženie 15 67 6,20 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súd e Považská Bystrica pod sp. zn. 1 Er 1362/2001 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uznesen iu .
Právna veta: Účelom konania o dedičstve (§ 175a až § 175zd O.s.p.) je prejednanie dedičstva a rozhodnutie o dedičstve podľa zásad dedičského práva hmotného (§ 461 až § 486 Občianskeho zákonníka). Dedičským konaním sa predovšetkým sleduje : a/ zistenie právnych nástupcov poručiteľa a b/ zistenie majetku a dlhov poručiteľa. I keď súd v dedičskom konaní, rovnako ako v iných konaniach zisťuje dokazovaním skutkový stav (§ 120 a nasl. O.s.p.), nie je možné priznať rovnakú váhu a relevanciu zisťovaniu do úvahy prichádzajúcich dedičov a zisťovaniu majetku a dlhov poručiteľa. To vyplýva z toho, že kým zisťova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi O. P. , narodenom X. a zomrelom X. , naposledy bývajúcom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 39 D 482/2010, o dovolaní JUDr. E. P., notárky v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. júna 2011 sp.zn. 9 CoD 39/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Dedičom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e .
Právna veta: Nájomný pomer vzniknutý transformáciou niektorého zaniknutého užívacieho vzťahu v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov treba považovať za nájomný pomer dojednaný na dobu neurčitú v zmysle ustanovenia § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zánik právnickej osoby, ktorá v nájomnom pomere vystupovala ako nájomca, nemá za následok zánik nájomného vzťahu, ale spôsobuje prechod práv a povinností na právneho nástupcu, pokiaľ existuje a pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.

Úryvok z textu:
... už po smrti pôvodného dlžníka nemôže stíhať jeho samotného, ale prechádza na dedičov fyzickej osoby, resp. na právneho nástupcu zaniknutej právnickej osoby. Zánik právnickej osoby je z právneho hľadiska jej „smrťou" a napriek nedostatku výslovnej úpravy ... vzniknuté transformáciou niektorého z práv vymedzených v ustanovení § 22 ods. 1 zákona o pôde, prechádza na právnych nástupcov užívateľa existujúceho v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ako také bráni úspechu žaloby vlastníka pozemku o .
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, dedenie, prejednanie dedičstva, vysporiadanie dedičstva

Zbierka NS 5/2005
R 45/2005
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorého sa prebe- rateľom dedičstva - poľnohospodárskych pozemkov stáva jeden z dedičov s tým, že v prípade scudzenia pozemkov za náhradu sa táto rozdelí v rovnakom pomere medzi všetkých dedičov, možno považovať za obdobu (analógiu) zmluvy (dohody), ktorá zakladajúc majetkové právo zaväzuje nielen jej účastníkov, ale aj ich právnych nástupcov, a ktorá im umožňuje domáhať sa práv, resp. nárokov ňou založených, ak sa stanú splatnými.

Úryvok z textu:
... Slovenská republika je podľa čl. 1 ods. 11 Ústavy Slovenskej republiky takýmto štátom, nemôže byť takáto dôvera právnych nástupcov ustupujúcich dedičov v predmetnej veci sklamaná. Rozhodnutie o vysporiadaní dedičstva v prejednávanej veci, so zret eľom na ... Nemohla sa potom ani stať právom, ktoré by či už ako pohľadávka mohla prejsť na právnych nástupcov po rodičoch žalobcov, resp. ako povinnosť žalovaných ako právnych nástupcov po preberateľovi F. K. . Za života právneho predchodcu žalovaných F. K. , .
Kľúčové slová: verejná dražba prevádzkových jednotiek, neplatný právny úkon, premlčanie podľa OZ, nájom a podnájom nebytových priestorov

Zbierka NS 4-5/1996
R 42/1996
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
... odvolací súd poukázal v podstate na to, že prvostupňový súd vychádzal len zo stanoviska a prednesu navrhovateľov ako právnych nástupcov bývalých spoluvlastníkov, od ktorých kúpili ich spoluvlastnícke podiely a že títo k predmetnej nájomnej zmluve nedali súhlas (§ ... vydraženia; toto právo má voči vlastníkovi, alebo voči tomu, kto má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, prípadne voči jeho právnemu nástupcovi, a to po dobu 5 rokov. Ide teda o právo a povinnosť, vyplývajúce v takýchto osobitných prípadoch zo .
Kľúčové slová: zrušenie uznesenia o schválení zmieru, dispozitívny úkon, aktívna legitimácia, súdny zmier

Zbierka NS 6/2003
R 111/2003
Rozsudok
Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
... , je návrh na zrušenie uznesenia o schválení zmieru ďalším prostriedkom procesnej ochrany účastníka pôvodného konania, prípadne jeho právneho nástupcu. Pokiaľ súd takejto žalobe vyhovie a zruší uznesenie o schválení zmieru, nastáva rovnaká situácia, ako v prípade ... , v ktorom došlo k uzavretiu zmieru, a to* ten účastník, ktorý sám zmier uzavrel, prípadne jeho právny nástupca. Žalobkyňa podala proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu dovolanie. Žiadala, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu i rozsudok .
Kľúčové slová: obnova konania v konaní, konanie vo veciach služobného pomeru, nulita správnych aktov

Zbierka NS 4-5/1998
R 72/1998
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti bez ohľadu na to, či žaloba poukazovala na vady (nulitu) aktu, alebo sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne neuprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Mestské veliteľstvo PZ K. Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti ... K. zo dňa 15. 10. 1996 nerozhodoval služobný orgán najbližšie nadriadený Mestskému veliteľstvu PZ SR v K., ale právny nástupca Mestského veliteľstva PZ SR v K. - Okresné riaditeľstvo PZ K., pričom rozhodnutie malo úradnú pečiatku s textom .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu ... o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku boli potrebné vyjadrenia vlastníkov zapísaných v pozemkovej knihe, resp. ich právnych nástupcov, z titulu nesporného podielu 648/40680, vyjadrenie žalovanej 3/ je potrebným. Z uvedeného vyplýva, že .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvných podmienok jedným z účastníkov zmluvy, majúc za to, že takýmto právnym úkonom by dochádzalo k právnej neistote nadobudnutých práv právnymi nástupcami vlastníkov veci, ako aj iných oprávnených osôb z práv k ve ci, keďže právo k veci by bolo dotknuté ďalšou .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . o advokácii v znení neskorších predpisov advokát jej povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanliv osť je v neprospech klienta. Z formulácie „ak usúdi “ je .
Merito Nájom
Kľúčové slová: užívať vec aj po skončení nájmu, konkludentné činy, návrh na vydanie veci, obnovenie nájomnej zmluvy

Zbierka NS 1/2009
R 4/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... na sedem rokov a nájomné bolo dohodnuté vo výške 190,- Kčs za 1 m ročne, teda 14 630,- Kčs ročne. Právnymi nástupcami F. H. a A. H. sú žalobcovia 1/ až 3/, ktorí uzavreli so žalovanou 1. mája 1998 zmluvu o nájme .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... , spoločnosť P., s. r. o., bola ku dňu 24. 10. 2014 z obchodného registra vymazaná v dôsledku zlúčenia s jej právnym nástupcom, ktorým je spoločnosť V., s. r. o. V Obchodnom vestníku 2/2016 zo dňa 05. 01. 2016 zverejnil Okresný súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.