Nájdené rozsudky pre výraz: právny predchodca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5255

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1610 dokumentov
39215 dokumentov
31 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak organizácia vstúpi do záväzkového vzťahu, ktorý existoval už v čase zániku jej právneho predchodcu a ktorý vznikol právoplatným rozhodnutím o povinnosti vrátiť preplatok na dávke dôchodkového zabezpečenia, nie je rozhodujúce, či takýto záväzok bol v čase prechodu práv a povinností známy alebo neznámy, evidovaný alebo neevidovaný, zistený alebo nezistený.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. júna 1993 odporkyňa podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) uložila organizácii SEMEX, š. p., Šľachtiteľská stanica vo V. povinnosť nahradiť jej do 30 dní sumu 46 632,- Sk, ktorá bola za obdobie od 16. októbra 1988 do 19. februára 1993 (ďalej len „rozhodné obdobie“) neprávom vyplatená na vdovskom dôchodku jej zamestnankyni A. K., bývajúcej vo V. Rozhodnutie odôvodnila včasným nenahlásení
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Privatizáciou majetku štátu prechádzajú na nadobúdateľa privatizovaného majetku práva a povinnosti súvisiace s privatizovaným majetkom, vrátane povinnosti uzavrieť s nájomcom zmluvu o prevode garáže v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z., pokiaľ takáto povinnosť vznikla právnemu predchodcovi nadobúdateľa privatizovaného majetku

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 26. júna 2000, sp. zn. 9 C 650/99, zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali uloženia povinnosti žalovanému uzavrieť s nimi kúpnu zmluvu o predaji garáže, nachádzajúcej sa v T. Š., v obytnom dome M. Zamietnutie žaloby odôvodnil neexistenciou právnej povinnosti žalovaného uzavrieť so žalobcami takúto zmluvu. Uviedol, že žalovaný nepatrí medzi subjekty uvedené v ustanovení § 29 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nes
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená a neoprávnená držba sa rozlišuje v (ne) existencii dobrej viery. Dobrá viera zaniká vo chvíli, keď vlastník veci vážne urobeným prejavom vôle oznámi držiteľovi, že vec nepatrí držiteľovi, ale jemu a uvedie k tomuto prejavu dôkazy. Z obsahu celého spisu odvolací súd zistil, že k takému prejavu vôle nedošlo ani vo vzťahu ku kupujúcemu GEOCONSULT IGHP, a.s., Košice zo strany úpadcu, resp. FNM SR a ani vo vzťahu k žalobcovi. Teda aj so zreteľom na okolnosť, že ako GEOCONSULT IGHP, a.s. bol zapísaný ako vlastník v katastri nehnuteľností, rovnako ako žalobca a pri žalobcovi neslobodno op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Obo/31/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200873 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Ličková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7014200873.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Darin
Merito veci Odvolací súd
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak odvolací súd v spore uvedenom v ustanovení § 90 ods. 1 C. s. p. neprihliadol na odvolanie strany sporu spísané advokátom, ktorý ju zastupoval, zdôvodu, že v neskoršom štádiu odvolacieho konania nebola strana sporu podľa odvolacieho súdu riadne zastúpená, a preto zastavil odvolacie konanie spoukazom na ustanovenie § 90 ods. 2 C. s. p. vspojení s ustanovením § 161 ods. 3 C. s. p., hoci strana sporu v odvolacom konaní neuskutočnila žiadny úkon bez právneho zastúpenia, zaťažil konanie vadou zmätočnosti uvedenou v ustanovení § 420 písm. f/ C. s. p.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/97/2018 Identifikačné číslo spisu: 2116206811 Dátum vydania rozhodnutia: 15.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2116206811.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, I
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: ...ak držiteľ pozemku tento užíval pred 1. januárom 1992 domnievajúc sa, že mu patrí právo osobného užívania pozemku a ak užíval tento pozemok od 1. januára 1992 domnievajúc sa, že je vlastníkom pozemku (transformácia práva ex lege), potom sa držba pozemku pred 1. januárom 1992 započíta do doby potrebnej na vydržanie. To z dôvodu, že držba pozemku pred 1. januárom 1992 napĺňa pojem „oprávnená držba“ definovaný v citovanom § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, lebo držiteľ pozemku má za to, že mu „právo patrí“. ...Ak je totiž držba pozemku podľa tohto ustanovenia oprávnená, nemožno ju cha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7MCdo/7/2012 Identifikačné číslo spisu: 9012899307 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9012899307.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. R., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. Milanom Rojčekom, advokát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ochrana vlastníckeho práva ďalších nadobúdateľov (za predpokladu, že toto svoje právo nadobudli v dobrej viere), je zakotvená v § 124 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana. Toto rovné postavenie subjektov vlastníckeho práva (tak fyzických ako aj právnických osôb, alebo aj štátu, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov) je zaručené Ústavou Slovenskej republiky, z ktorej vyplýva právo každého vlastniť majetok s tým, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo/92/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: D. s. r. o., so sídlom: S., IČO: X., zast. advokátkou JUDr. V. Ž., so sídlom: F., proti žalovanému: JUDr. J. G., správca konkurznej podstaty úpadcu D. a. s., so sídlom: Z., IČO: X., o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej po
Kľúčové slová: ďalšie oprávnené osobyžaloba o vydanie veci
R 23/1993
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená osoba odôvodňujúca svoje právo na vydanie veci z ustanovenia § 3 zák. č. 403/1990 Zb. môže sa tohto práva domáhať iba k podielu, ktorého spoluvlastníkom bol v čase odňatia veci právny predchodca oprávnenej osoby. Nie je pritom významné, že právny predchodca oprávnenej osoby by inak bol zákonným dedičom a nadobudol vlastníctvo celej veci.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti, odňatej za podmienok predpokladaných zák.č. 403/1990 Zb. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok Okresného súdu v Leviciach zo 4.júla 1991, ktorým súd vyhovel návrhu podanému ešte právnou predchodkyňou žalobcov H.Š., ktorým sa domáhala vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti tak, že návrh zamietol a zaviazal navrhovateľov zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 1220 Kčs. Vychádzal z toho, že žalobcovia, ktorí vstúpili do
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Totižto vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov a to musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená, držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností desaťročná. Do plynutia tejto doby sa započítava aj doba oprávnenej držby právneho predchodcu vydržiteľa. Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkýň : 1/ A. A., bývajúca v L., 2/ R. A., bývajúca v L., 3/ I. A., bývajúca v L., žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. R. E., advokátkou v L., proti žalovanému : R. M., bývajúci v D., zastúpený JUDr. R. G., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva a určenie, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 12 C 6
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak skorší kupujúci užíval svoju nehnuteľnosť nerušene počas doby potrebnej na nadobudnutie vlastníctva vydržaním a bez toho, aby sa dozvedel, že vlastníctvo k nej na základe neskoršej zmluvy nadobudol niekto iný, skoršiemu kupujúcemu vydržacia doba riadne uplynula a po jej uplynutí nadobudol vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti uvedeným spôsobom. Vklad vlastníckeho práva k spornej nehnuteľnosti na právnych predchodcov žalovaného bez ďalšieho nespôsobil porušenie dobromyseľnosti právneho predchodcu žalobcu v tom, že mu sporná nehnuteľnosť patrí na základe kúpy v čase platnosti obyčajového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
26Žalobou podanou na súde 16. januára 1991, upresnenou na pojednávaní 29. októbra 1991, sa žalobca domáhal určenia, že je vlastníkom častí pozkn. parciel č. vo vl. č. 109, kat. úz. R. a č. 26 vo vl. č. 66, kat. úz. R., ktoré sú označené v geomet rickom pláne vyhotovenom Ing. I. Š. dňa 6. októbra 1991 overenom 9. októbra 199; ako parcely č. 214, 215/1 a 215/2. Zároveň žiadal uložiť žalovaným 1) - 4) a žalo nej 6) povinnosť vydať mu novovytvorenú parcelu č. 215/2 vo výmere 1323 m2. Súd prvého stu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Uplatnenie reštitučného nároku je hmotnoprávnym úkonom a bolo vecou navrhovateľky, aby preukázala, že uplatnenie reštitučného nároku bolo odporcovi, resp. jeho právnemu predchodcovi skutočne doručené v prekluzívnej lehote do 31. decembra 1992.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím Okresný úrad V. K,, odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“), nepriznal navrhovateľke vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území V. L. s tým, že navrhovatelke sa neprevedú do jej vlastníctva ani iné pozemky podľa §11 od s. 2 zákona o pôde a ani sa jej neposkytnú náhrady podľa § 14, § 15, § 1.6 citovaného zákona. Navrhovateľka si svoj nárok na vydanie nehnuteľností podľa § 9 zákona o pôde neuplatnila u odporcu včas a riadne v termíne
MENU