Nájdené rozsudky pre výraz: právo na konanie bez zbytočných prieťahov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1608 dokumentov
108 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Určenie právneho odvetvia, do ktorého patrí spor prejednávaný všeobecným súdom, môže súvisieť s právnou zložitosťou veci, lebo je významné pre určenie prameňov práva, ktoré sa majú uplatniť v konaní pred všeobecným súdom. Ústavný súd Slovenskej republiky túto skutočnosť posudzuje pri hodnotení dôvodov súvisiacich s porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 2. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v niektorých prípadoch zabezpečuje aj zákon prostredníctvom inštitútov procesného práva. V konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku k nim p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 15. decembra 1999 v senáte vo veci podnetu J. F., bytom N. Z., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, ktorým namietol porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde v Banskej Bystrici vo veci 20 Cb 197/95 takto r o z h o d o l : Okresný súd v Banskej Bystrici v konaní vo veci 20 Cb 197/95 p o r u š i l p r á v o J. F. na prerokovanie veci bez zby
Právna veta: Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní chráni až po začatí trestného stíhania (§ 160 a nasl. Trestného poriadku). Ak sa trestné stíhanie nezačne, nemôže dôjsť k porušeniu ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. augusta 1998 vo veci podnetu T. N., bytom B., na začatie konania o porušení čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky - Hlavnou vojenskou prokuratúrou Bratislava takto r o z h o d o l : Podnet T. N. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Písomným podaním z 29. mája 1998 označeným ako „podnet“ sa T. N. domáha rozhodnutia ústavného súdu, že Generálna prokuratúra
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanovením, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžnz /3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. S., trvale bytom H. , právne zastúpen ého JUDr. Milanom Kuzmom, advokátom AK JUDr. Katunský, JUDr. Kuzma a spol., so sídlom v Košiciach, Floriánska 16 , proti odpor kyni : Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky n ávrh
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sž nz /3/2015 -63 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Hygeia, s.r.o. , so sídlom Krížna 251/2, Turany, IČO: 47049928 , zastúpený advokátkou JUDr. Michaela Macaláková, J. Milca 11, Žilina , proti odporcovi : Štátny ústav na kontrolu liečiv , Kvetná 11 , Bratislava , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhov
Právna veta: Nečinnosť ako nezákonný negatívny jav správneho orgánu nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), aj keď podľa zákona je povinný konať. Len vtedy, keď zákon neukladá orgánom verejnej správy konať, môže byť nečinnosť definovaná ako rozpor s morálkou, či etikou. V ostatných prípadoch, t.j. keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať, je nečinnosť nezákonná a protiprávna. Je v hrubom rozpore so zásadou zákonnosti vo verejnej správe. Zákon je v právnom poriadku vždy základom všetkej činnosti verejnej správy, ktorá je významnou súčasťou orgánov verejn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžnč/2/2014 9014010105 17.09.2015 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2015:9014010105.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Z. E., bytom B. C. XXXX/XX, T., zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom Na priekope 174/13, Žilina, proti odporcovi: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, Br
Právna veta: Vôľou zákonodarcu vyjadrenou v zákonnej úprave ustanovenej v § 250t O.s.p. bolo zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe súdom, v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžnč/ 1/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : JUDr. M. B. , PhD., MPH, bytom P., proti odporcovi: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70, Bratislava, zastúpený: JUDr. Michaela T öröková, advokátka, Advokátska kancelária so sídlom 29. augusta 5, 811 08 Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, jednomyseľne r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republik
Právna veta: 1. Zložitosť veci nemožno predpokladať. Zložitosť veci zbavuje súd zodpovednosti za pretrvávanie právnej neistoty účastníka vtedy, ak súd priebežne robí úkony prispievajúce k odstráneniu príčin zložitosti veci. 2. Správanie sa účastníka konania môže súd zbaviť zodpovednosti za prieťahy v konaní, len ak dôsledkom správania účastníka je spomalenie postupu konania. Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Prieťahy v konaní, ktoré sú dôsledkom uplatnenia procesných práv účastníkom konania, nemajú povahu zbytočných prieťahov. 3. Relevantné správanie sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. októbra 1997, v senáte vo veci podnetu M. B., bytom T., prechodne bytom K., zastúpenej JUDr. J. F., advokátom, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletej M. na čas po rozvode, vedenom na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 15 C 157/95 takto r o z h o d o l : Právo M. B. (predtým M.) na prerokovani
Právna veta: Právo na konanie bez zbytočných prieťahov je považované za súčasť práva na súdnu ochranu. Toto právo sa netýka iba konania na súde, ale aj konaní pred inými orgánmi, ktoré rozhodujú o právach a záväzkoch fyzických a právnických osôb. Takýmito právami sú spravidla aj práva, ktorých proces podlieha súdnemu preskúmaniu podľa piatej časti OSP. Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný a negatívny jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná, je pasívny, aj keď podľa zákona je povinný konať. V prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať, je nečinnosť ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -224 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, Bratislava , proti odporcovi: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, Bratislava za účasti: ASSOCIATES s.r.o., Záhradnícka 46, Bratislava, 2/ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bra tislava, zastúpený advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., Prievoz
Právna veta: Účel ochrany práv v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v úmysle zákonodarcu zabezpečiť ochranu práv fyzických alebo právnických osôb, ak orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný tak, že sa fyzická alebo právnická osoba môže domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť. Predpokladom priznania uvedenej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby súdom v zmysle uvedenej právnej normy je preukázanie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. bytom B. proti žalovanému : Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , so sídlom Továrenská 7, Bratislava , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobu žalobcu pre nečinno sť žalovaného správneho orgánu z a m i e t a . Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie o preskúmanie l
MENU