SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189576
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právo na náhradu trov konania


Približný počet výsledkov: 7689 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právo na náhradu trov konania
  • pravo nájdené 167524 krát v 39728 dokumentoch
  • na nájdené 2311129 krát v 64647 dokumentoch
  • nahrada nájdené 254661 krát v 53058 dokumentoch
  • trov nájdené 180280 krát v 50322 dokumentoch
  • konanie nájdené 1429292 krát v 64078 dokumentochPrávna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu argumenty generálneho prokurátora neboli spôsobilé vyvrátiť právny záver súdov v základnom konaní o neúčelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Týkali sa totiž okolností, ktoré súdy v základnom konaní nespochybnili, resp. ktoré boli vo vzťahu k otázke účelnosti vynaložených trov právne bezvýznamné. Súdy v základnom konaní nespochybnili skutočnosť, že späťvzatím žaloby žalobkyňa procesne zavinila zastavenie konania, že vedľajšiemu účastníkovi vzniklo právo na náhradu trov konania v zmysle § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., že Združenie vstupom do kona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 9/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktore j koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír , proti žalovanému M. , bývajúcemu v B. , za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešove, Námestie .
Právna veta: Rozhodovanie o náhrade trov konania podľa ustanovení § 142 ods. 1 až 3 O.s.p. sa z ich samotnej povahy uplatňuje v sporovom súdnom konaní a je založené na nasledovných zásadách. 1/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná plnú náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý nemal žiadny úspech vo veci (§ 142 ods. 1 O.s.p), 2/ Účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne úspech, prizná súd pomernú časť trov konania proti tomu účastníkovi, ktorý mal vo veci prevažne neúspech (§ 142 ods. 2 O.s.p.), 3/ Ak bol úspech a neúspech oboch účastníkov rovnaký, súd rozhodne, že žiaden z účastníkov n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1MCdo/8/2013 7611207950 29.09.2015 . .. ECLI:SK:NSSR:2015:7611207950.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. J., bývajúcej v J., zastúpenej Advokátskou kanceláriou VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Kuzmányho č. 29, IČO: 47 240 482, proti žalovanej Základná škola Slovinky, so sídlom v Slovinkách, Slovinky č. 71, IČO: .
Právna veta: Procesným predpokladom na priznanie náhrady trov konania podľa § 250k ods. 2 OSP zrušenie nového rozhodnutia správneho orgánu kvôli tomu, že správny orgán nerešpektoval právny názor vyslovený v prvom rozsudku súdu, ktorým sa zrušilo skôr napadnuté rozhodnutie bez toho, aby sa zmenil skutkový alebo právny stav. Z tohto ustanovenia je zrejmé, že sa nahradia aj iné ako účelne vynaložené trovy tohto nového konania. Právny názor, ktorý má mať zaväzujúci účinok, je názor, o ktorý sa priamo opiera výrok. Zaväzujúci účinok nemajú právne názory súdom mimochodom vyslovené, ktoré obvykle hlavné rozhodova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž f/21/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : HIMEL SK, s.r.o. , so sídlom Orlové 86, Považská Bystrica, zast úpen ého JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom, so sídlom Gelnická 33, Košice proti žalovanému : Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020506/1/1128495/2012/5193 -r zo dňa 10. 09.2012 , o odvolaní žalobcu pro .
Právna veta: Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v ktorom nebolo za života poškodeného uspokojené, nezaniká ale právo na zaplatenie sumy prisúdenej poškodenému ako náhrada trov konania, v ktorom sa domohol náhrady za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V. K. , naposledy býva júceho v B. , proti povinn ej N. , n.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , o vymoženie 21 685,68 € s príslušenstvom , v edenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 Er 1880/2012, o dovolaní K. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. mája 2013 sp. zn. 43 CoE 134/2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského .
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 1 O.s.p. je inštitútom v rámci rozhodovania o náhrade trov konania, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásady úspechu) v konaní, zakotvenej v § 142 a nasl. O.s.p. V prípadoch predpokladaných týmto ustanovením (§ 146 ods. 1 písm. a/ až c/ O.s.p.), ktoré tvorí ich taxatívny výpočet, súd postupuje podľa tzv. záujmovej zásady, pre ktorú platí, že počas konania si každý účastník platí tie trovy, ktoré vznikajú osobne jemu alebo jeho zástupcovi. Do tejto kategórie spadá aj procesná situácia, keď sa konanie mohlo začať aj bez návrhu (§ 146 ods. 1 pís ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného P. , naposledy bývajúceho v B. , v súčasnosti v Ú. , so sídlom v H. , proti povinnému Mgr. P. , bývajúcemu v P., B. , za stúpenému JUDr. M. , advokátkou , so sídlom v B. , o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1 Cudz 3/2012, o odvolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. apríla 2013 sp. zn . 1 .
Právna veta: Zo zákona o sociálnom poistení vyplýva, že sociálna poisťovňa má povinnosť zistiť úplne a presne skutočný stav veci, a s tým spojenú povinnosť obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Na ten účel jej zákon priznáva aj rozsiahle oprávnenia v procese dokazovania, okrem iných aj oprávnenie ustanoviť znalca ak je potrebný znalecký posudok pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie. Možnosť ustanoviť znalca je nielen oprávnením žalovanej, ale aj povinnosťou pokiaľ má dodržať zásadu materiálnej pravdy. Obstarávanie podkladov na rozhodnutie je činnosťou, na ktorú je povinná sociál ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej , členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej , v právnej veci žalobcu T. G., bytom P., zastúpeného J., advokátom v P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni – ústrediu v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie rozhodnutia žalovanej z 13. júla 200 9 č. 223 -3873/2009, na odvolanie žalobcu proti .
Kľúčové slová: vrátenie daru, zrušenie darovacej zmluvy, pozostalý manžel, obnovenie vlastníckeho práva z titulu vrátenia daru, smrť darcu

Zbierka NS 2/2014
R 42/2014
Rozsudok
Právna veta: Vrátenia daru (§ 630 Občianskeho zákonníka), ktorý v čase darovania tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa po smrti jedného z manželov môže domáhať pozostalý manžel.

Úryvok z textu:
... rozsahu podielu 1/8 potvrdil. V prevyšujúcej časti ho zmenil a žalobu zamietol. Zároveň vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Žalovaného zaviazal zaplatiť súdny poplatok v sume Odvolací súd sa stotožnil zo zisteniami súdu prvého stupňa o tom, že žalovaný .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... ako príslušenstvo k svojmu rodinnému domu až do roku 1984, kedy manžel žalovanej 3/ daroval rodičovský dom žalobkyni. Výrok o práve na náhradu trov konania odôvodnil úspešnosťou žalobkyne v konaní (§ 142 ods. 1 O. s. p. ), a výšku náhrady trov poplatkovou povinnosťou z návrhu .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, neprípustné dovolanie, zmluva o pripojení , nezaplatenie splatnej ceny za služby

Zbierka NS 4/2014
R 63/2014
Uznesenie
Právna veta: Pokiaľ výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti rozhodnutiu uvedenému v § 238 ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... na odmietnutie dovolania sa nezaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu. V dovo lacom konaní úspešn ej žalo vanej vzniklo právo na náhradu trov konania voči žalo bcovi, ktorý úspech nemal (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 .
Právna veta: Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré nie sú spojené, nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o platnosti takéhoto závetu je ale opodstatnený, len ak sú vylúčené pochybnosti o pravosti, pravdivosti, súvislosti a nadväznosti jednotlivých listov závetu.

Úryvok z textu:
... v listine o vydedení zo dňa X. nie sú dané. Samostatným výrokom rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel k záveru, že závet spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti pre platnosť ... o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané) žalobu zamietol. Zároveň rozhodo l, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Neplatnosť závetu a vydedenia odôvodnil jednak tým, že podpisy svedkov nie sú na druhej strane listiny závetu (druhom .
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
... . septembra 2011 číslo A/2011/00001-Ma zrušuje a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Žalobca má právo na náhradu trov konania vo výške, uvedenej v písomnom vyhotovení rozsudku. odôvodnenie: Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 11. januára 2012, č.k .
Kľúčové slová: správne trestanie, zásada zákazu reformatio in peius, zásada zákazu zmeny k horšiemu, procesné práva účastníkov konania

Zbierka NS 5/2016
R 45/2016
Rozsudok
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a § 250k O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý nebol v konaní úspešný náhradu trov konania nepriznal a žalovanému právo na náhradu trov konania zo zákona neprináleží “. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 ... dňa 28 . mája 20 13 m e n í tak, že žalobu z a m i e t a. Žalobcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a. O d ô v o d n e n i .
Merito Nájom
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, návrh na vydanie veci, konkludentné činy, užívať vec aj po skončení nájmu

Zbierka NS 1/2009
R 4/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... 15. januára 2000 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Po pripustení zmeny žaloby, aby žalovaná bola zaviazaná zaplatiť žalobcom V , 2/ 57 750,- Sk z titulu ... žalovanej proti rozsudku odvolacieho súdu zamietol (§ 243b ods. 1 O. s. p.). V dovolacom konaní úspešným žalobcom vzniklo právo na náhradu trov konania proti žalovanej, ktorá úspech nemala (§ 243b ods. 4 O. s. p. v spojení s § 224 ods .
Kľúčové slová: povaha lex specialis, náhrada mzdy, pracovný pomer , nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zbierka NS 4/2010
R 32/2010
Rozsudok
Právna veta: Za dobu, po ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, nepatrí mu náhrada mzdy v zmysle § 130 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ani náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku podľa § 110b ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie vo veci, dovolací súd dovolanie zamietol (§ 243b ods. 1 O.s.p.). V dovolacom konaní úspešnej odporkyni vzniklo právo na náhradu trov konania proti navrhovateľovi, ktorý úspech nemal (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O .
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
... znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 273/1994 Z. z.“) zrušil a rozhodol, že žalobkyňa ako účastník konania, nemá právo na náhradu trov konania v zmysle § 31 ods. 2 Správneho poriadku. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že predmetom rozhodnutia žalovaného bolo neodvedenie .
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
... zaplatiť žalobcovi sumu 1.600,17 eur spolu s príslušným úrokom z omeškania, vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žalovanej právo na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že základ nároku žalobcu na náhradu škody voči žalovanej je v predmetnej veci daný, pretože .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.