Nájdené rozsudky pre výraz: právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za nehnuteľný majetok gréckokatolíckej cirkvi považoval právny poriadok účinný vtzv. rozhodnom období vymedzenom v osobitnom predpise* nielen majetok zapísaný v pozemkovej knihe ako vlastníctvo tejto cirkvi alebo jej zložky a majetok zapísaný ako vlastníctvo konkrétnych gréckokatolíckych inštitúcií (napr. nadácií, kostolov, fondov, spolkov), ale tiež majetok zapísaný ako vlastníctvo akejkoľvek gréckokatolíckej inštitúcie. Vuvedenom období bolo potrebné majetok gréckokatolíckej školy považovať za majetok gréckokatolíckej cirkvi.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia Okresný súd Poprad rozsudkom z 5. mája 2008 č.k. 19 C 79/2007 – 185 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca podľa zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 161/2005 Z.z.“) domáhal vydania (v žalobe bližšie konkretizovaných) nehnuteľností v katastrálnom území V., ktoré sú zapísané v pozemkovoknižnej vložke č. 811 a na liste vlastníctva č. 1161 (ďalej
Právna veta: Pokiaľ správny súd vyslovil názor, že na konanie o povolení vkladu sa subsidiárne vzťahuje správny poriadok a preto aj rozhodnutie o povolení vkladu musí okrem náležitostí podľa § 31 ods. 4 katastrálneho zákona spĺňať náležitosti uvedené v § 47 správneho poriadku, kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že sa s týmto názorom nestotožňuje. Pokiaľ právna úprava obsiahnutá v katastrálnom zákone explicitne stanovuje náležitosti rozhodnutia, ktorým sa vklad povoľuje (§ 31 ods. 4), potom sa na obsahové náležitosti rozhodnutia o povolení vkladu nevzťahuje právna úprava ustanovená v § 47 správne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžrk/5/2017 4012200298 30. 05. 2019 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2019:4012200298.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Ná
Právna veta: Podľa § 68 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení platnom v čase doručenia výzvy žalovaným bol totiž katastrálny operát (súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia) verejný, každý mal právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty. V zmysle § 69 tohto zákona správa katastra bola povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu z pozemkových kníh, pričom tieto listiny boli označené za verejné listiny. Verej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne R. , so sídlom v Č.Č. , zastúpenej M. & F. s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykáva advokáciu ako konateľ JUDr. V. K. , proti žalovaným 1/ S., so sídlom v B. a 2/ L. , štátny podnik , so sídlom v B. , o vydanie nehnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 10 C 39/2007 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. apríla 2009 sp.zn.
Právna veta: Ak súd nepokračoval v konaní s právnym nástupcom zaniknutej právnickej osoby (§ 107 ods. 4 O.s.p.), odňal mu možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 87/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky R. so sídlom v T. v dovolacom konaní zastúpenej, advokátskou kanceláriou S., s. r. o. so sídlom v B. v mene a na účet ktorej koná Mgr . Jozef Nádaský , prokurista a advokát, proti odporcovi: Lesom Slovenskej republiky, štátnemu podniku so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, o vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 12 C
Právna veta: Ak v rozhodnom období prešla do vlastníctva štátu alebo obce spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam nehnuteľnosť evidovaná v pozemkovej knihe ako vlastníctvo právneho subjektu Rímskokatolíckej cirkvi sídliaceho mimo územia Slovenska, má sa za to, že išlo o prechod vlastníctva tejto nehnuteľnosti z vlastníctva právneho subjektu Rímskokatolíckej cirkvi sídliaceho v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
3 Cdo 200 /2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscy ho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne R. c. T. a., so sídlom v T., H . č. X, IČO: X, zastúpenej S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, IČO: 36 038 351 , zast úp
Právna veta: Dovolací súd preto uzatvára, že ak k prevzatiu veci cirkvi došlo v rozhodnom období postupom, ktorý mal základ v ust. § 453 vtedy platného a účinného Občianskeho zákonníka, hoci na takýto prechod vlastníctva neboli splnené zákonné podmienky (t. j. nedošlo k opusteniu veci) a za predpokladu, že štát takúto vec aj držal (užíval), došlo k prevzatiu veci štátom bez právneho dôvodu, ktoré potom zakladá dôvod na navrátenie vlastníctva v zmysle § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/144/2018 4407205007 22. januára 2020 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2020:4407205007.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Branislava Krála, v spore žalobkyne: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, IČO: 35 593 008, so sídlom v Nitre, Námestie Jána Pa
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
Najvyšší súd 4 Cdo 247/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R., so sídlom v Č.Č., zastúpenej M. & F. s.r.o., so sídlom v B., v mene ktorej vykáva advokáciu ako konateľ JUDr. V. K., proti žalovaným 1/ S., so sídlom v B. a 2/ L., štátny podnik, so sídlom v B., o vydanie nehnuteľných vecí, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 10 C 39/2007, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. apríla 2009 sp.zn. 23 Co 28
Meritum vydanie nehnuteľností
Najvyšší súd 5 Cdo 139/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R.C.,T.A. , so sídlom v T., IČO X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou S., so sídlom v B. , proti žalovanému LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom v Banskej Bystrici, SNP č. 8, IČO 360 38 51 , zastúpený JUDr. E.M. , advokátkou, so sídlom v Z., o vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 6 C 98/2007, o dovolaniach R.
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
2 Cdo 201/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobkyne R., so sídlom v T., zastúpenej JUDr. Mag. J. Č., advokátom U. s.r.o., so sídlom v B. a S., s.r.o., so sídlom v B., proti žalovanému Slovenskému pozemkovému fondu, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, zastúpenému JUDr. J. M., advokátom B., o vydanie nehnuteľných vecí, vedene
Meritum o vydanie veci a navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právne j veci žalobkyne : R. , H. , zastúpenej JUDr. Mag. J. Č. , advokátom, Advokátska kancelária U. s.r.o., T. a Advokátskou kanceláriou S., s.r.o., Š., proti žalovanému : L. , štátny podnik , N. , zastúpenému JUDr. P. H. , advokátom, R. , o vydanie veci a navrátenie vlastníctva k nehnuteľn
MENU