Nájdené rozsudky pre výraz: právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 430

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

772 dokumentov
1705 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na spravodlivé prejednanie veci zahŕňa v sebe najmä princíp „rovnosti zbraní“, princíp kontradiktórnosti konania, právo byť prítomný na pojednávaní, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a ďalšie požiadavky spravodlivého súdneho konania. Konaním súdu sa rozumie jeho procesný postup. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia, ktorý nenachádza oporu v zákone, je preto potrebné považovať za závažnú vadu nenaplňujúcu materiálnu stránku práva na sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. G. , bývajúcej vo Z. , zastúpenej JUDr. M. M. B. , advokátkou vo Z. , proti žalovanému J. M. , bývajúcemu vo Z. , prechodne v H. , zastúpenému JUDr. J. R. , advokátom vo Z. , o zaplatenie 48 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 8 C 83/2012, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. apríla 2013 sp. zn. 13 Co
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd), ak súd koná vo veci uplatnenia práva osoby určenej v čl. 46 ods.1 ústavy inak ako v rozsahu a spôsobom predpísaným zákonom, porušuje ústavou zaručené právo na súdnu ochranu (I. ÚS 4/94). Citovaný čl. 46 ods.1 ústavy (podobne aj čl. 6 ods. 1 dohovoru) je primárnou ústavnou bázou pre zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie právnej ochrany, a tým aj „bránou“ do ústavnej úpravy jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú právnu ochranu, zakotvených v siedmom o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 136/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. V., bytom v S., zastúpený JUDr. E. R., advokátkou so sídlom v S., proti žalovanému: G., so sídlom v S., zastúpenému JUDr. L. P., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 30.538,40 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 31/2008, o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky k zhora vyslovenému právnemu názoru považuje za potrebné dodať, že napriek apelačnému opravnému systému, ktorý sa v správnom súdnictve v Slovenskej republiky nateraz uplatňuje, primárne preskúmava zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu krajský súd ako súd prvého stupňa. Úlohou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho je preskúmavať vecnú správnosť prvostupňových rozhodnutí a nie nahrádzať prieskumnú činnosť súdu prvého stupňa včítane odôvodňovania rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/16/2013 Identifikačné číslo spisu: 1111207125 Dátum vydania rozhodnutia: 20.03.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1111207125.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W4, s.r.o., IČO: 44 015 232, so sídlom Kopčianska 63, Bratisl
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 293bl ods. 1 zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do 30. apríla 2010. Uvedené ustanovenie upravuje nepredpísanie penále alebo odpustenie povinnosti platiť penále povinnému subjektu a to len v prípade, ak povinný subjekt celé dlžné poistné a dlžné príspevky zaplatí najneskôr do 30. apríla 2010. To znamená, že k 30. aprílu 2010 už voči Sociálnej poisť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžso/29/2013 Identifikačné číslo spisu: 2011200623 Dátum vydania rozhodnutia: 28.05.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Závadská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:2011200623.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JU
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Pokiaľ odvolací správny orgán účastníčku konania ním novo vykonanými dôkazmi, ktoré zabezpečil v štádiu odvolacieho konania, neoboznámil a nedal jej ani príležitosť vyjadriť sa k takto novo vykonaným dôkazom, tvrdiac, že takúto povinnosť nemá a že účastníčka konania o nahliadnutie do administratívneho spisu nežiadala, porušil potom svojim postupom právo na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého podstatou je garancia zachovania právnych požiadaviek v priebehu konania i pred orgánmi verejnej moci, a to pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/56/2014 Identifikačné číslo spisu: 7013201502 Dátum vydania rozhodnutia: 01.07.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7013201502.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a sudcov JUDr. Ivana Rum
Kľúčové slová: nemožnosť postúpenia pohľadávkyochrana dlžníka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Výklad ustanovenia § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka uvádzaný žalobcom v odvolaní je nesprávny a nemá oporu v platnej právnej úprave. V predmetnom ustanovení je zakotvená ochrana dlžníka, v prípade ak by postúpenie pohľadávky mohlo znamenať zhoršenie jeho postavenia. Postúpením predmetných pohľadávok na poistnom za zdravotné poistenie sa ich obsah nezmenil, keďže povinnosť dlžníka po postúpení pohľadávky je totožná s jeho povinnosťou pred jej postúpením. Skutočnosť, že pohľadávka nebola právoplatne priznaná platobným výmerom úradu v prospech postupcu (úpadcu) pred jej postúpením a žalobca nad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obo/5/2020 Identifikačné číslo spisu: 1013895295 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1013895295.7 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. V
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania, teda má v zásade právo podať odvolanie aj dovolanie. Táto procesná legitimácia na podanie odvolania a dovolania je však obmedzená účastníkom, na strane ktorého vystupuje. Oprávnenie podať odvolanie a dovolanie prináleží vedľajšiemu účastníkovi iba vtedy, ak toto oprávnenie má aj účastník, na stranu ktorého sa pripojil. V prípade, že tento účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie odvolania a dovolania, nemôže ju mať ani vedľajší účastník. V opačnom prípade by sa aj vedľajšiemu účastníkovi priznalo viac procesných práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: O. S., a. s., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpený Mgr. M. K. , advokátom, so sídlom D. , proti žalovanému: L. Š., nar. X. , bytom H. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa H. , so sídlom V. , IČO: X. , zast úpeného JUDr . I. Š., advokátom, so sídlom S. o zaplatenie 406,84 Eur s prísl. , o dovolaní vedľajšieho účastníka pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom princípu kontradiktórnosti, t. j. doručenia vyjadrenia jednej strany na protivyjadrenie druhej strane, zakotveného v čl. 9 C. s. p., je, aby táto druhá strana mala možnosť vyvrátiť, resp. spochybniť toto vyjadrenie za tým účelom, aby takéto vyjadrenie neovplynilo názor súdu, a teda aby presadila svoju argumentáciu. Povinnosť súdu doručovať procesné úkony protistranám sa vzťahuje na všetky štádiá konania, tak základné (v rámci neho prvoinštančné, aj odvolacie konanie), ako aj na konanie dovolacie, nasledujúce v prípade podania dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku, po pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/26/2018 Identifikačné číslo spisu: 4011899734 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4011899734.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Z., nar. XX. júna XXXX, bytom Y., zast. Advokátska kancelári
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre platný vznik i zmenu právnych vzťahov riadiacich sa Hospodárskym zákonníkom (zákonom č. 109/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) platil formálno-právny princíp. Jeho vyjadrením je i ustanovenie § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka, podľa ktorého na platnosť zmlúv a ostatných právnych úkonov organizácií sa vyžaduje písomná forma, pokiaľ právnymi predpismi alebo dohodou nebolo ustanovené inak. Prípadná existencia „subdodávateľského“ vzťahu alebo „prevzatie fakturácie“, bez ďalšieho (na prvý pohľad) nepreukazuje splnenie podmienok o vzniku platného hospodárskoprávneho vzťahu medzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 149/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I. M. bývajúceho v O., Č., zastúpeného JUDr. A., advokátkou v Č., proti povinnej O., o vymoženie 28 717,22 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 8 Er 93/2005, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajs
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/107/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012200993 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1012200993.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MEAT, s.r.o., so sídlom Račianska 66, Bratislava, IČO: 35 693
MENU