Nájdené rozsudky pre výraz: právo na prejednanie veci pred nestranným súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 230

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd poznamenáva, že úlohou súdov pri zabezpečení výkonu súdnictva a spravodlivosti je poskytovať ochranu pred porušovaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb tak, aby bola naplnená záruka zákonnosti a ochrana ohrozených alebo porušených práv. Úlohou súdov nie je vyhľadávanie formálnych chýb účastníkov konania tak, aby bola žaloba zamietnutá, alebo konanie zastavené, ale aby bola dodržaná zákonnosť a spravodlivosť a to pre všetky zúčastnené strany. Procesným právom účastníka je i právo na prejednanie jeho veci pred súdom vecne a miestne príslušným a riadne odô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/104 /20 14 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, zastúpený: JUDr. Jana Šálková, advokátka so sídlom Bystrická 1029/101, 966 81 Žarnovica, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 6, P.O.BOX 68, 820 04 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 44412/2012 zo dňa 07. no vembra 2012 , konajúc o odvolaní žalo vaného proti rozsud
Právna veta: : Sudcu z prejednávania a rozhodovania veci možno vylúčiť buď na základe námietky zaujatosti uplatnenej účastníkom konania (§ 15a O.s.p.) alebo na základe oznámenia samotného sudcu o skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť vylúčený (§ 15 O.s.p.). Vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania veci však nemožno len preto, že takáto námietka zaujatosti alebo oznámenie sudcu boli (pre pochybnosti o nezaujatosti) podané. Do obsahu základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom totiž nepatrí povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb na vylúčenie sudcu alebo súdnych osôb z ďal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. D. , bývajúce ho v M. , proti žalovaným 1/ Slovensk ej republik e – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13 , 2/ Slovenskej republike – Okresný súd Martin , so sídlom v Martine, E.B. Lukáča č. 2A, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch z dôvodu odmeňovania , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 9 C 165/2009
Právna veta: 1. Z konania o podnetoch nie sú vylúčené procesné postupy všeobecných súdov Slovenskej republiky, pokiaľ by v ich dôsledku došlo k porušeniu základného práva alebo slobody fyzickej alebo právnickej osoby ako účastníka súdneho konania (čl. 46 až 50 Ústavy Slovenskej republiky), za predpokladu, že tomuto základnému právu alebo slobode neposkytuje všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky žiadnu ochranu využitím opravného prostriedku. 2. Do obsahu základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nepatrí povinnosť súdu vyhovi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. novembra 1997 predbežne prerokoval podnet Ľ. F., bytom P., Česká republika, zastúpeného advokátom JUDr. E. V., vo veci porušenia jeho základného práva na prejednanie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. Nc 44/97 z 29. mája 1997 a takto r o z h o d o l : Podnet Ľ. F. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. Z o d
Právna veta: 1. Základné právo na prejednanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je v občianskom súdnom konaní zabezpečené vylúčením sudcu z jej ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre jeho zaujatosť (§ 12 až 16 Občianskeho súdneho poriadku). 2. Súčasťou základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) nie je povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (t. j. sudcu, ktorý podal návrh podľa § 15 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, resp. účast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 25. marca 1998 predbežne prerokoval podnet I. M., bytom P., Česká republika, vo veci porušenia základného práva na prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupom Okresného súdu Bratislava II vo veci sp. zn. 8 C 34/95 a takto rozhodli: Podnet I. M. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Sloven
Právna veta: Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na návrh účastníka súdneho konania (§ 15a O.s.p.), alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 15 O.s.p.). Obsahom práva na prejednanie veci pred nestranným súdom nie je povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania veci pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je len povinnosť (nadriadeného) súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci pre zaujatosť a rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa IMMO PROJECT MANAGMENT, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pod Bôrikom č. 8, zastúpeného advokátskou kanceláriou STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Vlčkova č. 18 proti odpo rcom 1) I. Č. , bytom B. a 2) J. Č. , rod. D. , obaja zastúpení JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 8 , o zaplatenie 6.813.771 - Eur s príslušens
Právna veta: Ústavná úprava súdnej a inej právnej ochrany v Slovenskej republike garantuje obdobne vyjadrené právo na spravodlivý proces [čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ktorá je uvedená ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ďalej len „listina“; čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uverejnenej pod č. 460/1992 Zb., ďalej len „ústava“, ktoré články dávajú každému možnosť (právo) domáhať sa /zákonom/ ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v /zákonom/ určených prípadoch na inom orgáne /Slovenskej republiky/], do ktorého tiež zahrňuje aj právo na to, aby právna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Nc 30 /201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov : P., IČO : X, so sídlom v T. , všetci zastúpe ní JUDr. A . B., advokátom so sídlom v B., proti žalovan ým 1/ F., so sídlom v T. , IČO: X, zastúpen ý JUDr. V . Š., advokát om so sídlom v Ž., 2/ S., so sídlom v B., IČO : X, 3/ T., so sídlom v B. , IČO : X, 4/ K., so sídlom v T., IČO : X, za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovaných 1/ Rímskokatolícka cirke
Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa právo zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom povinností Ústavného súdu Slovenskej republiky prejednať návrh na odmietnutie niektorého zo sudcov pre jeho zaujatosť. Ak sudca spravodajca poučí predkladateľa podania o vadách jeho podania a požiada ho o odstránenie vád v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom, také správanie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno hodnotiť ako prejav zaujatosti sudcu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 1998 námietku zaujatosti sudcu JUDr. J. D. uplatnenú M. H., bytom Ľ., v konaní o podnete na začatie konania a takto r o z h o d o l : Námietku M. H. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 24. septembra 1998 podnet M. H., bytom Ľ., v ktorom namietal porušenie Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v konaní pred Okresným súd
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej poukazuje na tú skutočnosť, že sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vykladať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 385/2000 Z.z. v znení zmien a doplnkov a je povinný prejednať a rozhodnúť všetky veci, ktoré mu boli pridelené v súlade s platným rozvrhom práce súdu. Obsah tohto práva a povinnosti je základným pilierom výkonu funkcie sudcu, keď výnimky môžu vyplývať len z naplnenia zákonných predpokladov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. I. O., bývajúceho v B., J. č. X., proti odporcovi U.P., a.s. so sídlom v B., L. č. X., o určenie neplatnosti zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 171/94 a na Krajskom súdu v Bratislave pod sp. zn. 9 Co 293/2007, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Bratislave, takto r o z h o d o l : Sudcovia
Právna veta: Posúdenie nestrannosti sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť. Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti, resp. nezaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (pozri Pullar proti Spojenému kráľovstvu), teda či je tu relevantná obava z nedostatku nezaujatosti. Relevantnou je len taká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti L. J. na r. X. a L. J. nar. X. , zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny P., deti matky Ing. J. J., bývajúcej v H. , F., zastúpenej JUDr. D. S., advokátkou v P., M. , a otca Dr. Ing P. J., bývajúceho v B. , K. , o zvýšenie výživného a námietke miestnej nepríslušnosti, o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Trnave z prej
MENU