Nájdené rozsudky pre výraz: právo na primerané hmotné zabezpečenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 155

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

151 dokumentov
160 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle čl.39 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v prípade neschopnosti na výkon práce. Je však potrebné poukázať na to, že navrhovateľ nie je úplne neschopný vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť totiž nie je viac ako 70 %, dosahuje len 45 %. To znamená, že schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť je u neho iba obmedzená a je predpoklad, že si môže zabezpečiť (zvýšiť) príjem vlastnou zárobkovou činnosťou. Výška jeho invalidného dôchodku zodpovedá dĺžke obdobia jeho dôchodkového poistenia, výške jeho zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci navrhovateľa: P. M. , bytom M. X. , Z. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , UI. 29. augusta 8, Bratislava o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsu dku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 2. novembra 201
Právna veta: V zmysle článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V tomto prípade je to práve primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti (zdravotnej) na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti" pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu, je založený na princ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200179 Dátum vydania rozhodnutia: 16. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7016200179.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci navrhovateľa: C. G., bytom O. XX, T., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, so síd
Právna veta: Podľa Čl. 39 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Z.z.) občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Podrobnosti o týchto právach ustanoví zákon. Úroveň hmotného zabezpečenia musí byť v intenciách článku 39 ods. 1 Ústavy primeraná tak vo vzťahu k predchádzajúcej úrovni hmotného zabezpečenia, ktorú mal občan pred vznikom sociálnej udalosti, ktorou je v danom prípade dovŕšenie dôchodkového veku (princíp zásluhovosti); ako aj vo vzťahu k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov (princíp solidar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9So/20/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu J UDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci navrhovateľa P. P. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. decembra 2009, č.k. 5 Sd 460/05
Právna veta: Námietku o rozpore rozhodnutia odporkyne s čl. 39 ods. 1 Ústavy SR nepovažuje odvolací súd za opodstatnenú, lebo starobný dôchodok jej bol priznaný v súlade so zákonom a vo výške zodpovedajúcej zákonu. Pokiaľ tento dôchodok, zohľadňujúci v sebe tak princíp solidarity, ako aj princíp zásluhovosti, nie je postačujúci na jej primerané hmotné zabezpečenie v starobe, má možnosť za podmienok stanovených príslušnými zákonmi domáhať sa priznania iných sociálnych dávok (dávky v hmotnej núdzi, dávky sociálnej pomoci). Nakoľko rovnaká právna úprava platí pre všetkých požívateľov starobných dôchodkov, dis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Mariany Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky M. K., bytom v Ž., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 28. januára 2008, č.k. 19Sd/128/2007-24, rozhodol t a k t o : Najvy
Právna veta: V zmysle článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V tomto prípade je to práve primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti (zdravotnej) na prácu prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti" pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: P. P. P. ., bytom D. D. D. B. proti odporkyni: Sociálna poisť ovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a odporkyne, o odvolaní navrhovateľa
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že základné právo na primerané hmotné zabezpečenie, ktorého podrobnosti sa majú v súlade s ústavou upraviť zákonom, zahŕňa predovšetkým primerané hmotné zabezpečenie v starobe prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti“ pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princípoch, ktoré sa premietajú nielen do výpočtu dôchodkovej dávky, ale pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
Právna veta: Nemocenské poistenie ako súčasť sociálneho poistenia slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Účelom nemocenského poistenia je poskytnúť primerané hmotné zabezpečenie občanom v uvedených situáciách. Primerané hmotné zabezpečenie má základ v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky a poskytuje sa v súlade s princípom solidarity a zásluhovosti. Pokiaľ princíp solidarity zohľadňuje vzťah k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia občanov, princíp zásluhovosti naopak zdô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/6/2019 4017200785 20. 05. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:4017200785.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D. O., nar. XX. Y. XXXX, bytom J. XXXX/XX, A
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: Neskoršiu ústavnú sťažnosť (návrh) nemožno považovať za opodstatnenú, pokiaľ obsahuje len tie právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým viedli k ich odmietnutiu pre niektorý z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 26. mája 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť J. O., bytom P., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky nevyplatením nedoplatkov k jeho invalidnému dôchodku v období rokov 1983 až 1987 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť J. O. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) b
Právna veta: Výsluhový dôchodok priznaný podľa § 38 a § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je dávkou, ktorá patrí jeho poberateľovi od skončenia služobného pomeru a patrí mu aj po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.). Vzhľadom na túto skutočnosť výsluhový dôchodok má odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku povahu dávky v starobe, ktorú je potrebné považovať v zmysle Čl. 33 ods. 1 Dohovoru č. 128 za inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť (prežitie určeného veku) - takou dávkou je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/236/2016 5014200223 31. 10. 2018 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2018:5014200223.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci navrhovateľky: Y. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom I., K. XX,
MENU