Nájdené rozsudky pre výraz: právo na primerané zadosťučinenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
111 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ sa niekto dopustí konania znižujúceho česť a dôstojnosť fyzickej osoby, je v občianskom súdnom konaní cieľom takto zasiahnutej osoby, aby dosiahla nútené uloženie sankcie tomu, kto do jej osobnostných práv zasiahol. Účelom takejto sankcie, uloženej súdom v primeranej forme a v adekvátnom rozsahu, je nastoliť opätovnú „rovnováhu“ osobnostného vzťahu aktérov skutkového deja, v rámci ktorého došlo k zásahu do osobnosti. Pokiaľ súd primeranými občianskoprávnymi prostriedkami „potrestá“ toho, kto zasiahol do osobnostných práv iného, zasiahnutý subjekt dosiahne satisfakciu „ponížením“ zasahuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republike v právnej veci žalobcov 1/ K. B. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. I. H. , PhD. , bývajúceho v B. , zastúpen ých Mgr. T. S., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej M. P. , bývajúcej v S., zastúpenej Mgr. M. S., advokátom so sídlom v S., o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Senica po d sp. zn. 5 C 144/2012 , o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 11. marca 2014 sp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Satisfakčná žaloba je prostriedok ochrany osobnostných práv, ktorého cieľom je dosiahnutie primeraného zadosťučinenia, resp. satisfakcie pre fyzickú osobu, ktorej osobnostné právo bolo porušené, a to so zreteľom na to, že zásah obyčajne nemožno odčiniť obnovením pôvodného stavu. 2. Základným predpokladom pre priznanie primeraného zadosťučinenia je skutočnosť, že došlo k zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť dotknutej osobe ujmu na jej osobnostných právach. Pre priznanie primeraného zadosťučinenia sa teda nevyžaduje existencia následkov zásahu a postačuje už len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobkyne E. S., bývajúcej v K. , proti žalovan ej P. , a.s., B. , zastúpenej P., spol. s r.o., M. , konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. P. P., o ochranu osobnosti s návrhom na prizna nie nemajetkovej ujmy v peniazo ch , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 64 /200
Merito veci Ochrana osobnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejniť v periodiku vydavateľa správu určitého obsahu, je nevykonateľný. Autorovi článku môže však byť uložené, aby trpel uverejnenie správy určitého obsahu v periodiku vydavateľa.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. O.z. uverejnením článku v periodiku a súčasne žiadal nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch. Okresný súd v Banskej Bystrici v rozsudku z 2.októbra 1991 č.k. 8 C 197/90-117 rozhodol, že vydavateľ - žalovaný v 2. rade je povinný v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku v denníku na 2. strane uverejniť správu: „Článkom B.Š. - Mafia v poľovníctve pokračuje - uverejnenom v S. sme neoprávnene a hrubým spôsobom zasiahli do osobnostných práv pán
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva

Právna veta: Pri stanovení výšky peňažnej čiastky tohto zadosťučinenia je potrebné zohľadniť tak rozsah vzniknutej ujmy, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva. Aj keď sa pri určovaní výšky peňažného zadosťučinenia uplatňuje voľná úvaha súdu, nemôže však ísť o nepreskúmateľnú ľubovôľu a rozhodnutie v tomto smere sa musí opierať o objektívne a preskúmateľné kritériá vychádzajúce z okolností prípadu, ktoré smerujú k napraveniu alebo vyváženiu nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením autorského práva.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu P., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému O., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. M., advokátom so sídlom v B., o ochranu práv výkonného umelca a poskytnutie primeraného zadosťučinenia, vedenej na Okresnom súde Brati
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje (§ 44 ods. 1 Obchodného zákonníka). Žalobca je spotrebiteľ, ktorému priznáva Obchodný zákonník v zásade rovnaký rozsah práv ako súťažiteľom, pretože je dotknutý nekalosúťažným konaním. Je teda osobou oprávnenou domáhať sa prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži podľa § 53 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J.P., K.X., B., zastúpeného advokátkou JUDr. M. T., Š. n. X., B. proti žalovanému: O.S., a.s., P.X., B., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., D.V.C. X., B., o zaplatenie 100 000,- Sk s prísl., na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Kraj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považoval za potrebné uviesť, že základný princíp nezávislosti súdu je potrebné dôsledne aplikovať aj na postup súdu obsiahnutý v ustanovení § 120 ods. 1, veta tretia O. s. p., a v každom štádiu konania zvážiť, ktoré dôkazy vzhľadom k uplatňovanému petitu je treba výnimočne a nevyhnutne vykonať pre rozhodnutie vo veci. Takýto výklad uvedeného ustanovenia nie je v rozpore so všeobecne uznávanou a v praxi súdov aplikovanou a nespochybňovanou skutočnosťou, že súd nie je povinný vykonať všetky dôkazy navrhované účastníkmi konania, keď ich vykonanie (ne-vykonanie) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. E. K., bývajúcej v G., zastúpenej JUDr. E. S., advokátkou so sídlom v D., proti odporcovi S., so sídlom v D., zastúpenému JUDr. S. B., advokátkou so sídlom v D., o náhradu nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 9 C 129/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 6. marca 2008, sp. zn. 10 Co 133/2007, 10 Nc
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej, JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu: 1/ F. a. s. so sídlom T. X., B., IČO: X. za
Merito veci o návrhu na ochranu proti nezákonnému používaniu ochranných známok
Najvyšší súd 6 Obo 247/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: S., a.s., K. (predtým S., a.s., N.), zast. JUDr. M., advokátom so sídlom A., K. pro
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/142/2017 Identifikačné číslo spisu: 5108227803 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5108227803.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu N. V., bytom XXX XX V. XXX, zastúpeného obchodnou spoločnosťou Advo
MENU