Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16753

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7492 dokumentov
81374 dokumentov
121 dokumentov
168 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v sebe nezahŕňa záruku úspechu v konaní. Ak sa konanie pred všeobecným súdom neskončí podľa želania účastníka konania, táto okolnosť sama osebe nie je právnym základom pre namietnutie porušenia ústavného práva podnetom podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 1997 vo veci podnetu V. G., bytom B. B., zastúpeného JUDr. E. Ľ., komerčnou právničkou, o porušení práva priznaného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet V. G. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Sloven
Právna veta: V prípade nejednoznačného alebo nezrozumiteľného označenia žalovaného v žalobe je súd povinný vyzvať žalobcu na opravu alebo doplnenie žaloby podľa § 129 ods. 1 C. s. p. (predtým § 43 ods. 1 O. s. p.). Ak súd bez vyzvania žalobcu sám určí žalovaného, nesprávnym procesným postupom znemožní žalobcovi uskutočňovať procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok, č. k. 36Cb/128/2012-386 z 21. 03. 2016 a žalovanému priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že potvrdeným rozsudkom súdu prvej inštancie bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá a žalovanému bola priznaná náhrada trov súdneho konania vo výške 100%. Súd prvej inštancie tak rozhodol z dôvodu, že žalobca
Právna veta: Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Malacky (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 28. septembra 2017 č. k. 9 P 66/2016-101 (ďalej aj „napadnuté prvostupňové rozhodnutie“) zvýšil vyživovaciu povinnosť otca na mal. X z doterajšej sumy 80 € mesačne na sumu 150 € mesačne počnúc dňom 4. apríla 2016 a na sumu 200 € mesačne počnúc dňom 1. septembra 2017 a na oprávneného Y z doterajšej sumy 100 € mesačne na sumu 200 € mesačne počnúc dňom 4. apríla 2016. Zročné výživné na obe deti zaviazal otca povinn
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné osobitne zdôrazniť, že aj právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces. Je treba rešpektovať požiadavku, aby procesné strany v konaní mali možnosť dozvedieť sa a vyjadriť sa ku všetkým zhromaždeným dôkazom alebo k stanoviskám pripojených v ich spise; tým sa totiž zabezpečuje, aby procesné strany mali vieru vo výkon spravodlivosti a aby im ne-bola odopretá možnosť vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť rozsudok súdu. Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 187/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého Ch. D., narodeného X, bývajúceho vo V., zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach, dieťaťa rodičov: otca E. D., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. J. F., advokátom v M., a matky M. M., bývajúcej v P., zastúpen
Právna veta: Zákon č. 514/2003 Z.z. výslovne neupravuje otázky škody, ušlého zisku ani otázku príčinnej súvislosti s medzi nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a existenciou škody a ušlého zisku. Pri jeho aplikácii sa v týchto otázkach podporne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorý je v tomto ohľade všeobecným predpisom. Rovnako tomu bolo pri aplikácii zákona č. 58/1969 Zb. a skúmaní otázky škody (ušlého zisku) a príčinnej súvislosti medzi nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom a vznikom uvedeného následku. Na riešenie uvedených predpokladov vzniku zod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/59/2019 Identifikačné číslo spisu: 4202899922 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4202899922.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N. J., bývajúcej v Y., zastúpenej JUDr. Elenou Szabóovou, advokátkou s
Právna veta: Za porušenie základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať to, že odvolací súd neodôvodnil svoje rozhodnutie podľa predstáv oprávnenej. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní a zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 78/05).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 38 /2014 Slovenskej republiky 5 Co E 20 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, I ČO: 36 864 421, proti povinnému K. V. , bytom P., o vymoženie 153 ,36 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn. 15 Er 946 /200 6, o odvol
Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia súdu musí byť zrejmé, že sa tento relevantnými námietkami žalobcu zaoberal a v závislosti od charakteru namietaných porušení, či procesných alebo hmotnoprávnych, zaujal k preskúmavanému meritu vlastný postoj, vychádzajúci z obsahu administratívneho spisu, ktorý podrobil vlastnému hodnoteniu. Potreba presvedčivosti súdnych rozhodnutí, ako jedného z postulátov dodržania ústavného práva účastníkov súdnych konaní na spravodlivý proces, vyplýva aj z ustálenej judikatúry ústavného súdu: „Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžf/31/2014 Identifikačné číslo spisu: 1012211121 Dátum vydania rozhodnutia: 17.02.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1012211121.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.K. INVESTMENT, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10, Bratislava, pr
Právna veta: Právo na spravodlivý proces je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné a nie sú prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu práva na spravodlivý proces. Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre opakovane zdôraznil, že nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa má uskutočňovať v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a sprav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Dr. A. , bývajúce ho v B. , zastúpeného JUDr. H. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému Prof. J UDr. J., CSc ., bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. J. DrSc. , advokátom, so sídlom v B. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 C 161/2005 , o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. decembra 2011 sp. zn. 5 Co 4
Právna veta: Prípadné nesprávne zistenie skutkového stavu však nie je podľa Civilného sporového poriadku samostatným dovolacím dôvodom a nie je ani nesprávnym procesným postupom, ktorý by znemožnil, aby dovolateľ uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces. Dovolací súd navyše nie je oprávnený prehodnocovať skutkové závery odvolacieho súdu, pretože je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 C. s. p.). Spôsobilými založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 420 písm. f) C. s. p. neboli ani ďalšie námietky dovola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/105/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4416202959 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Machyniak ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4416202959.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ B. N., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v S., T. XXXX/XX a 2/
Právna veta: K základným právam účastníka konania obsiahnutým v práve na spravodlivý proces, patrí právo na uvedenie dostatočných dôvodov, na ktorých je rozhodnutie založené. V súvislosti s riadnym odôvodnením je potrebné uviesť, že vychádzajúc z konštantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (o. i. veci G. R. proti Š., rozsudok zo dňa 21.X..1999 týkajúci sa sťažnosti č. 30544/96, R. T. proti Š., rozsudok zo dňa 9.12.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 18390/91, V. D. H. proti H., rozsudok zo dňa 19.4.1994, týkajúci sa sťažnosti č. 16034/90, ), judikatúry Ústavného súdu SR (sp. zn. I. ÚS 226/03 z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/122/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. A., spol. s. r. o., S., X. H., IČO: X., zast. JUDr. H. D., advokátkou so sídlom M. N.. X., B., proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal
MENU