Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý súdny proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2705

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3595 dokumentov
7395 dokumentov
6 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Verejnosť konania patrí k ústavným procesným zárukám práva na súdnu a inú právnu ochranu. S verejným prerokovaním veci SÚVÍSÍ princíp ústnosti a bezprostrednosti a právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dokazom. Princíp verejnosti však nie je absolútny, to znamená, že umožňuje tiež výnimky. Výnimky z princípu verejnosti sa ale vzťahujú na súdne pojednávanie (prerokovávanie), nie na vyhlásenie rozsudku. Povinnosť vyhlásenia rozsudku je bezvýnimočná. Vyplýva to z doslovného znenia čl. 142 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj zo zákonov, ktoré v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 18. februára 1998 prerokoval podnet Investičného fondu PSIPS, a. s., Banská Bystrica, Rudlovská cesta 85, zastúpeného JUDr. V. Š., komerčným právnikom, B., o porušení čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 4 Sž 41/96 a takto r o z h o d o l :  1. Najvyšší súd Slovenskej republiky konáním vo veci pod sp. zn. 4 Sž 41/96 p o r u š i l z
Právna veta: 1. Rýchlosť konania, resp. prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, sa v každom konkrétnom prípade posudzuje individuálne podľa troch základných kritérií: zložitosti prerokovanej veci z hľadiska právneho a skutkového, súčinnosti navrhovateľa a postupu súdu alebo iného orgánu. 2. V súdnom konaní je základnou povinnosťou súdu a sudcu organizovať prácu tak, aby nedochádzalo k neodôvodneným prieťahom v konaní. Za odôvodnené, resp. ospravedlňujúce prieťahy nemožno považovať nesprávnu a nedostatočnú organizáciu práce vrátane súhlasu s čerpaním dovolenky na zotavenie sudcu konajúceho v namietan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 7. júla 1998 prerokoval podnet M. R., bytom T., zastúpenej JUDr. O. T., Advokátska kancelária, K. vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o výkon rozhodnutia vedenom na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. E 711/93 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Košice - okolie postupom v konaní o výkon rozhodnutia sp. zn. E
Právna veta: 1. V konaní o podnete pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v ktorom navrhovateľ namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu (inú právnu ochranu), ako aj práva na spravodlivý proces z dôvodu, že všeobecný súd nekonal spôsobom ustanoveným v zákone, je nevyhnutné, aby boli najskôr vyčerpané všetky právne prostriedky jeho ochrany, ktoré sú samotnému navrhovateľovi dostupné (teda nielen niektoré), a to ešte predtým, ako sa obrátil na ústavný súd so žiadosťou o ochranu označeného základného práva. 2. Ochranu konkrétneho práva a slobody v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. júla 1998 predbežne prerokoval podnet ITOP, spol. s r.o., B., zastúpenej advokátom JUDr. E. V., B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 a 3 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, ako aj práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozho
Právna veta: Ak navrhovateľ (žalobca) splní poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla podaním návrhu (žaloby) na začatie konania, do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho včas podanom odvolaní, nemôže odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdiť; v takom prípade odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Pezinku uznesením z 13. apríla 2000, č. k. 5 C 10/00-35, zastavil konanie o žalobe na ochranu osobnosti a náhradu škody. Rozhodol tak podlá § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) majúc za to, že žalobca nezaplatil súdny poplatok z návrhu na začatie konania v lehote, ktorú súd určil. Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Uviedol, že v posledný deň odvolacej lehoty
Právna veta: Ak odvolací súd po doplnení dokazovania, k výsledkom ktorého sa účastníci konania nevyjadrili, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa o výživnom pre maloleté dieťa bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods. 2 písm. g) O. s. p.], odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f) O.s.p.. Dovolanie je v takomto prípade prípustné, aj keď predmetom konania je vec upravená v Zákone o rodine podľa § 238 ods. 4 O.s.p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra v časti určenia výživného na maloletú N. tak, že znížil vyživovaciu povinnosť otca zo sumy 1 300,- Sk na sumu 500,- Sk počnúc dňom 1. januára 2001. Zníženie výživného odôvodnil zmenou pomerov na strane otca spočívajúcou v znížení jeho priemerného mesačného zárobku. Krajský súd v Nitre na odvolanie matky rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh otca na zníženie výživného zamietol. Takto rozhodol po doplnení dokazovania
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Právna veta: I. Ak obhajca zoberie späť odvolanie podané za obžalovaného, je povinný v rámci tohto procesného úkonu oznámiť súdu, že tak postupuje na základe výslovného súhlasu obžalovaného [§ 250 ods. 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 (ďalej len „Trestný poriadok"). Pokiaľ tak obhajca nepostupuje alebo ak má predseda senátu pred rozhodnutím podľa § 250 ods. 4 Trestného poriadku dôvodné pochybnosti, či k späťvzatiu odvolania podaného za obžalovaného jeho obhajcom došlo na základe výslovného súhlasu obžalovaného, overí túto skutočnosť u obhajcu alebo priamo u obžalovaného.) II. Z hľad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom na základe do­ volania, ktoré podal obvinený A. S. vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 2006, sp. zn. 3 To 56/06, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku porušený zákon v ustanoveniach § 250 ods. 3, ods. 4 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 v ne­ prospech obvineného A. S. V dôsledku toho napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil, zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené uznesenie obsa
Právna veta: Podanie mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom nie je podmienené využitím riadneho opravného prostriedku účastníkom konania. Mimoriadnym dovolaním v zmysle ustanovenia § 243e O. s. p. môže generálny prokurátor napadnúť aj právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky rozsudkom z 28. novembra 2001, sp. zn. M Cdo 57/2000, zrušil rozsudok Okresného súdu Nitra z 3. februára 2000, č. k. 25 C 11/2000, a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie. Rozhodnutia súdov prvého stupňa na základe mimoriadneho dovolania (§ 243e O. s. p.) vecne preskúmali a zrušili aj iné senáty občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (M
Meritum sťažnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Mi- lana Karabína a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom 21. februára 2008 v Bratislave prerokoval sťažnosť obvineného B.A. v jeho trestnej veci a spoločníkov vedenej pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné trestné činy, vedenej na Špeciálnom súde v Pezink
Meritum o zaplatenie 1 741 633,74 Sk s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. M., bývajúcej v B., 2/ J. V., bývajúceho v B., 3/ E. M., bývajúcej v B., 4/ J. S., bývajúceho v B., 5/ Z. K., bývajúcej vo V., T., 6/ E. Š., bývajúcej v B., 7/ J. K., bývajúceho v B., 8/ J. K., bývajúcej v B., 9/ A. Š., bývajúcej v B., 10/ A. F., bývaj
MENU