Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý súdny proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2705

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3595 dokumentov
7395 dokumentov
6 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o neúčinnosť právneho úkonu
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov 1/ Ing. A. K., bývajúcej v K. a 2/ Ing. J. P., bývajúceho v K., proti žalovaným 1/ A. L., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. R. B., advokátom so sídlom v K., 2/ MVDr. M. L., bývajúcemu v L. a 3/ A. L., bývajúcemu v L., o neúčinnosť právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp
Meritum o určenie neplatnopsti závetu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ D. H., bývajúceho v B., 2/ P. H., bývajúceho v B., 3/ P. H., bývajúceho v B., proti žalovaným 1/ O. M., bývajúcej v B., 2/ V. Š., bývajúcej v B., 3/ V. G., bývajúcej v B., 4/ M. B., bývajúcemu v B., o určenie neplatnosti závetu, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 20/96, na dovolanie žalovanej 1/ zastúpenej M. H., advokátom so sídlom v B., proti rozsudku K
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p., ktorého sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Integrálnou súčasťou práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) je garancia toho, aby vo veci rozhodoval nezávislý a nestranný sudca. Nestrannosť sudcu sa prejavuje v dvoch aspektoch. Prvý spočíva v rýdzo osobnom presvedčení určitého sudcu v danej veci. Keďže ide o subjektívnu kategóriu vyjadrujúcu vnútorný psychický ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : JUDr. Y. D., bytom Ž., S. č. X. proti žalovanej : Slovenská republika – Krajský súd v Žiline, Orolská č. 3, za účasti vedľajšej účastníčky Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, o zaplatenie 214 405 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 13 C 330/2007, o oznámení sudcov, že sú tu skutočnosti, pre ktoré sú vylúčení z p
Meritum o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu I. L., bývajúceho v B., zastúpeného J., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému S. B., o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 7 C 77/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. marca 2007 sp. zn. 9 Co 439/2005 t a k t o : O d m i e t a dovolanie žalobcu. Žalovan
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O.s.p. Táto norma sa uplatňuje aj v odvolacom konaní (§ 211 O.s.p.). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musia mať náležitosti uvedené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanému M., s.r.o., so sídlom v P., zastúpenému JUDr. B., advokátom so sídlom v S., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17 C 304/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 7. novembra 2007 sp. zn.
Meritum o zrušenie prípisu a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 109/2008 3 Cdo 124/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L., bývajúcej v N., proti odporcom 1/ S., 2/ I., bývajúcej v M., 3/ M., bývajúcemu v N., o zrušenie prípisu Miestneho národného výboru Mojmírovce z 22. augusta 1989 a iné, ktorá je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 9 C 60/2007, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 30. marca 2007 sp. zn. 8 Co 54/2007 a o je
Meritum o ochranu osobnosti
Na jvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. Š., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej S., s.r.o. so sídlom v B., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v B., P.O. BOX X., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 239/2007 a na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 6 Co 64/2008, o námietke zaujatosti sudkyne Krajského súdu v Bratislave t
Meritum o vymoženie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej maloletej V., bývajúcej v B., zastúpenej matkou J., bývajúcou v B., proti povinnému D., bývajúcemu u E., bytom B., zastúpenému JUDr. B., advokátom so sídlom V. 9, o vymoženie výživného, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 39 Er 2699/2005, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 8. februára 2007 sp. zn. 5 CoE 69/2006, takto r o z h
Právna veta: 1. Čím intenzívnejšie zákon, resp. určité ustanovenie zákona zasahuje do oblasti základných práv alebo slobôd, tým väčšie nároky treba klásť na precíznosť jeho úpravy, resp. na úpravu jeho jednotlivých ustanovení. 2. Koncepcia zákona o preukazovaní pôvodu majetku je založená na kľúčovom pojme „majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov“. Tento pojem je podľa názoru ústavného súdu sám osebe vnútorne nekonzistentný, resp. rozporný. Vychádza totiž z taxatívneho vymenovania majetku, ktorý sa môže stať predmetom odňatia (§ 1 napadnutého zákona) na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa vysloví, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 3. septembra 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v konaní o súlade § 1, § 2, § 3 ods. 2 a 3, §
Meritum o náhradu škody 4 136,-- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 5 Cdo 222/2008 Slovenskej republiky 5 Cdo 226/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. Ď. a 2/ E. Ď., bývajúcich v S., proti žalovanej Obci S.-H., o náhradu škody 4 136,-- Sk s príslušenstvom, ktorá je vedená na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 17 C 182/2005, o dovolaní žalobcov 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. októbra 2007 sp.zn. 9 Co 150/2007 a uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. mája 2008 sp.zn. 6 Co 11
MENU