Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý súdny proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2705

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3595 dokumentov
7395 dokumentov
6 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci navrhovateľky S. Č., bývajúcej v K., proti odporcovi M. T., bývajúcemu v P., Česká republika, zastúpenému Mgr. L. S., advokátom v K., o zvýšenie výživného, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 21 P 287/2004, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. mája 2008 sp. zn. 7 CoP 257/2006 t a k t o : O d m i e t a dovolanie. Žalobkyni náhradu
Právna veta: Keďže účastník môže v konaní vystupovať aj prostredníctvom zástupcu (zákonného zástupcu, opatrovníka, prípadne zástupcu na základe plnomocenstva - § 22 a nasl. O.s.p.) má aj tento zástupca právo osobne sa zúčastniť občianskeho súdneho konania. O možnosti prejednať vec na pojednávaní v jeho neprítomnosti platí to isté, čo platí o samom účastníkovi konania. Možnosť prejednať vec v neprítomnosti účastníka (zástupcu) treba posudzovať vždy s vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu, pričom treba mať na zreteli, že zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je nezadateľným právom ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : S., zastúpená O. proti žalovaným : 1/ M., 2/ Ing. arch. H., bývajúca v L., zastúpená JUDr. R. H., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalobcu A. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. I. M., advokátom so sídlom v Ž., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 409/2002, o dovolaní žalovanej 2/ proti
Meritum o zaplatenie 15.317.571 eur, 3 1000 500,10 USD, 2 325 594,67 Sk s prísl.
Najvyšší súd 3 Obo 68/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.B.M.B., zastúpeného JUDr. P.V., advokátom so sídlom v B.G., vedľajší účastník: S.B.M., proti žalovanému: K.B.J., zastúpenému JUDr. A.B., advokátom so sídlom v B.J., o zaplatenie 15 317 571 eur, 3 100 500,10 USD, 2 325 594,67,-- Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, č.k. 58 Cb 55/99-549 zo dňa 19. decembra 2005, tak
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že nedostatok odôvodnenia písomného vyhotovenia rozhodnutia je vo svojej podstate porušením práva účastníka súdneho konania na spravodlivý proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky okrem zákonov aj čl. 46 a nasledujúcich Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Komisie a Ústavného súdu Slovenskej republiky treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného : O. - V.. & N., a.s., so sídlom v N., IČO : X., proti povinnému : J. - F. spol. s r.o., so sídlom v N., IČO : X. (ktorý bol medzitým zrušený bez likvidácie a vymazaný z obchodného registra dňom X.), o vymoženie 336 132,- Sk s prísl., ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. Er 211/1996, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti
Meritum o náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa RSDr. Ing. V. M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D. M., advokátkou v B., proti odporcovi Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Mierova 19, zastúpenému JUDr. K. K., advokátkou v B., o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 10 C 126/2004, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajs
Meritum o určenie dedičského práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ S. Š., bývajúca v T., prechodne H., 2/ I. Š., bývajúci v T., prechodne H., obaja zastúpení JUDr. A. K., advokátom v T., proti odporkyni : A. A., bývajúca v T., zastúpená JUDr. J. K., advokátom v T., o určenie dedičského práva, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 7 C 58/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okr
Právna veta: Napriek tomu považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné, vzhľadom na zásadu ekonomiky konania, poukázať na tú skutočnosť, že zmluvou o predaji podniku v zmysle § 476 ods. 1 Obchodného zákonníka sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam a iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Účastníkmi tejto zmluvy môžu byť ako právnické tak aj fyzické osoby, pričom ustanoveniami § 476 až § 488 sa spravujú záväzkové vzťahy vyplývajúce z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II č. 439/16, Poprad, proti žalovanej A. P., bývajúcej v P., zastúpenej Mgr. M. J., advokátom v S., pracovisko P., o zaplatenie 31 102,70 € (937 000,- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 11 C 78/2005, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 11. septembra 2006,
Právna veta: Kúpna zmluva je zásadne zmluvou neformálnou, možno ju uzavrieť písomne, ústne i konkludentne. Len právny úkon, ktorý nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný (§ 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pre zmluvu, ktorej predmetom je hnuteľná vec, zákon žiadnu osobitnú formu nepredpisuje. Ak je predmetom sporu právny úkon, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti ustanovená písomná forma, musí byť ur ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : P., s.r.o., V., okres Č., Č. R., IČO : X., zastúpená Mgr. B. S., advokátom v N. proti odporcovi : Obec O., okres Č., zastúpená JUDr. J. P., advokátom v Č., o zaplatenie 1 605 476,- Kč s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 9 C 359/2000, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. januára 2008, sp.zn. 5 Co 368/2006, takto r o
Meritum Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe - pasívna legitimácia žalovaného správneho orgánu po zrušení Úradu pre štátnu službu.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M., L., zastúpené advokátkou JUDr. M., Advokátska kancelária v B., proti žalovanému: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 4, Bratislava, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žal
Meritum o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločneského uplatnenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v B., proti žalovaným 1/ R., bývajúcemu v L., zastúpenému JUDr. J., advokátom so sídlom v T., 2/ S., so sídlom v B., o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 6 C 281/2008, na dovolanie žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. augusta 2008 sp. zn. 9 Co 89/2008,
MENU