Nájdené rozsudky pre výraz: právo na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11458

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18812 dokumentov
26778 dokumentov
28 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak ešte pred podaním žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty došlo k speňaženiu majetku sťažovateľa, nemôže si reálne uplatniť túto súčasť základného práva na súdnu ochranu, ktorá sa realizuje podaním žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, a konkurzný súd preto nemohol už žiadnym spôsobom zasiahnuť do tohto základného práva. V prípade, že sa sťažovateľ domáha vyslovenia porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu na Ústavnom súde Slovenskej republiky, je jeho sťažnosť zjavne neopodstatnená.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti VESEC GROUP, s. r. o., so sídlom Svätoplukova 684/13, Bojnice, zastúpenej advokátom JUDr. M. Š., CSc. so sídlom B., vo veci porušenia jej základných práv upravených v čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 9 K 319/00, a takto r o z h o d o l : Sťažnosť VESEC GROUP, s. r. o., odm
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmyslom ústavného práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu. Tomu zodpovedá povinnosť všeobecného súdu o veci konať a rozhodnúť. K odopretiu súdnej ochrany preto nedochádza, ak osobe bolo umožnené domáhať sa zákonom stanoveným postupom svojho práva na prvostupňovom súde, odvolacom súde a napokon na dovolacom súde, za predpokladu, že tieto súdy vo veci riadne konali a rozhodli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet Ing. J. B., CSc., bytom B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacom konaní vedenom pod sp. zn. 1 Cdo 103/96 a takto r o z h o d o l : 1. Podnet Ing. J. B., CSc., v časti namietajúcej porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ústavného hľadiska nie je udržateľné, aby dobromyseľný účastník dovolacieho konania spoliehajúci sa na správnosť informácie o dátume právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu poskytnutej súdom (tzv. doložka právoplatnosti) prišiel o súdnu ochranu následkom pochybenia, ktorého sa dopustil tento súd.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2003 prerokoval prijatú sťažnosť M. P., bytom K., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo 22/2001 z 27. augusta 2002 a takto r o z h o d o l : 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 1 O
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Článok 46 ods. 1 ústavy je primárnou ústavnou bázou pre zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie právnej ochrany, a tým aj „bránou“ do ústavnej úpravy jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú právnu ochranu zakotvených v siedmom oddiele druhej hlavy ústavy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ R. R. , bývajúceho v L. , 2/ P. R. , bývajúceho v T. , oboch zastúpených JUDr. R. E. , advokát kou Advokátskej kancelárie so sídlom v L. , proti žalovan ému R. J., bývajúcemu v L. , o určenie , že dôvody vydedenia nie sú dané , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 8 C 117 /200 4, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. septembr a 2009
Merito veci Právo na súd
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že „právo na súd“, ktorého jedným z aspektov je právo na prístup k súdu nie je absolútne a podlieha určitým obmedzeniam, najmä pokiaľ ide o podmienky prípustnosti opravného prostriedku. Tieto obmedzenia však nesmú zamedziť alebo obmedziť prístup jednotlivca k súdu takým spôsobom alebo v takej miere, že by uvedené právo bolo zasiahnuté v samej svojej podstate. Takéto obmedzenia nebudú zlučiteľné s článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ak nesledujú legitímny cieľ, alebo ak neexistuje primeraný vzťah medzi použitými prostriedkami a c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. E. M., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. J. F., advokátkou v B., proti odporcovi M. Č. B. - D. N. V., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P. Š., advokátom v B., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 289/2006, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratslave z 3. februára 2009 sp. zn. 8 Co 113/2008, takto
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy (územnej samosprávy) uvedeného v ústavnej sťažnosti, ktorý napadnutým rozhodnutím môže porušiť namietané základn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bol 11. augusta 1995 doručený návrh, v ktorom jeho pisateľka žiadala "o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR o pozastavení činnosti Sporofondu PSIS". Poukazuje v ňom na to, že takýto postup Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") považuje za nespravodlivý, pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho proce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 161 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ing. L. M. , F. ., s miestom podnikania v O. , zastúpeného JUDr. L. B. , advokátkou v M. , proti povinnej O. , o vymoženie 3 319,29 € (99 997 ,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Vra nov nad Topľou pod sp.zn. 3 Er 3196/1997, o dovolaní oprávneného a súdneho exekútora JUDr. Ing. Š. V. , E. , so sídlom v T. , proti uzneseniu Krajského súdu v Pr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa názoru generálneho prokurátora rozhodnutiami konajúcich súdov došlo k porušeniu základného práva žalovanej na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv. Poukázal na znenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 566/2001 Z.z.“), keď súdy rozhodli v rozpore s ustálenou judikatúrou, ktorá našla odraz aj v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017 pod č. 55. Najvyšší súd SR v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8CdoGp/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 1113206476 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1113206476.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom v Br
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Medzi základné práva nepochybne patrí aj právo na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré garantuje rovnaké postavenia účastníkov v konaní a takisto právo každého, kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, na tlmočníka (čl. 37 ods. 3 a ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, čl. 47 ods. 3 a ods. 4 Ústavy SR).

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. napadnutým rozsudkom podľa ustanovenia § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania postupu a rozhodnutia žalovaného zo dňa 27. apríla 2009 a následného zrušenia a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca namietal, že boli porušené jeho základné ľudské práva a slobody, ktoré však v žalobe žiadnym spôsobom nekonkretizoval, pričom rozšíriť dôvody žaloby môže žalobca l
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kritériom aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) je materiálna povaha predmetu konania. Aplikácia uvedeného článku dohovoru prichádza do úvahy iba v prípade, že ide o konanie, v ktorom sa rozhoduje o „občianskych právach alebo záväzkoch“, prípadne o „oprávnenosti trestného obvinenia“. Nie je pritom rozhodujúce, či v okolnostiach konkrétneho prípadu rozhoduje všeobecný súd alebo iný orgán verejnej moci, a taktiež nie je rozhodujúca ani povaha zákona, ktorý upravuje predmet daného konania, rovnako tak ani povaha strán (účastníkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. K., M., vo veci namietaného porušenia čl. 2 a čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 a čl. 47 v spojení s čl. 144 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, práva podľa čl. 5 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva podľa čl. 3, čl. 12, č
MENU