Nájdené rozsudky pre výraz: právo na úrok z omeškania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 176

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
2040 dokumentov
4 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa daňový orgán dostal do omeškania uplynutím jednomesačnej lehoty od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani (§ 63 os. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) má žalobca v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 ZM nárok na úrok z omeškania, a to odo dňa, keď daňový orgán mal a mohol vrátiť daňový preplatok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 10. januára 2000 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v H. zo 16. augusta 1999, ktorým bolo čiastočne vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. Svoje rozhodnutie žalovaný, okrem iného, odôvodnil tým, že žalobcovi nevznikol nárok na zaplatenie úroku, pretože v období od 28. februára 1997 do 27. júla 1999 daňový preplatok v zmysle zákona neexistoval. Nárok na úhradu úroku žalobcovi podľa žalovaného nevznikol ani za obdobie o
Právna veta: Právo na úrok z omeškania sa premlčuje za každý deň omeškania samostatne. Začiatok plynutia premlčacej doby pri úrokoch z omeškania sa viaže ku dňu, kedy bola povinnosť porušená (§ 393 ods. 1 Obchodného zákonníka), t.j. v danom prípade 8. marca 2007. Pri štvorročnej premlčacej dobe (§ 397 Obchodného zákonníka) možno úroky z omeškania úspešne uplatniť v uzavretom časovom intervale ohraničenom štyrmi rokmi odo dňa podania žaloby spätne (ostatné neskoršie úroky z omeškania sú premlčané v dôsledku uplynutia všeobecnej štvorročnej premlčacej doby k jednotlivým denným úrokom z omeškania) a dňom, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1244218651 Dátum vydania rozhodnutia: 18. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1244218651.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUD r. Rudolfa Čirča, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Soni Mesiarkinovej, JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr.
Právna veta: Podľa vety prvej § 520 Občianskeho zákonníka k omeškaniu dlžníka nedôjde, ak veriteľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme, alebo mu neposkytne, súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V uvedenom ustanovení sú upravené prípady, kedy nedochádza k omeškaniu dlžníka. Veriteľovi potom nevzniká právo požadovať od dlžníka úroky, prípadne poplatok z omeškania. K tomu, aby nedošlo k omeškaniu dlžníka, plnenie musí byť ponúknuté riadne a včas, t. j. v čase splatnosti, prípadne aj skôr, ak je dlžník oprávnený plniť aj predčasne. ......Pokiaľ ide o údajný výkon práva v rozpore s dobrými mravmi vo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členov JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jany Hullovej v právnej veci žalobcu: J., X., D., Í., zast. JUDr. I.M., advokátom, X., L., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, D., X., IČO: X., zast. JUDr. Š.D., advokátom, D., Advokátska kancelária so sídlom na S., B., o zaplatenie 3.287,– Eur (99.024,– Sk), n
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 9/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Mgr. O. F. , bývajúcej v H. , zastúpenej Mgr. P. R. , advokátom v S., proti povinnému MUDr. V. F. , bývajúcemu v B. , o vymoženie výživného , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 57 Er 1090/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II z 23. januára 2012 č.k. 57 Er 1090/2010
Kľúčové slová: prechod cenného papieraodpočítanie dane
Právna veta: Cenné papiere akcie v spornom prípade boli prevedené na základe zmluvy o predaji časti podniku, to znamená, že sa nejedná o predaj cenných papierov, ale o prechod cenných papierov. Z toho dôvodu žalobca na prechod cenných papierov nepotrebuje súhlas žalovaného a príkaz na ich registráciu podľa § 18 ods. 4 cit. zákona podáva nadobúdateľ - žalobca. Z ustanovení § 18 ods. 3 zák. č. 556/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení a prvostupňový súd správne aplikoval ustanovenia o prechode cenného papiera, pretože sa nejednalo o predaj, ale prevod akcií, ktorých cena bola zahrnutá do dohodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: G. P., s. r. o., M. C., X. Ivánka pri Nitre, zast. Mgr. J. L., advokátka, N., Bratislava, proti žalovanému: JUDr. H. H., advokátka, V., Bratislava, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Z. a. s., Momírovská C., Ivanka pri Nitre, zast. JUDr. E. Č., advokátka, V., Bratislava, o splne
Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 697 Občianskeho zákonníka ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje nároky veriteľa v prípade, ak sa dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. F. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. P. K. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ J. M. , bývajúcemu naposledy v M. , zastúpenému opatrovníkom Ob cou M. , IČO: X. , 2/ E. K. , bývajúcej vo V. , zastúpenej JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplat enie 4 797,05 € s prísl ušenstvom a iné , vedenej na Okresn om súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 82
Právna veta: Zásady poctivého obchodného styku sú výrazom konkretizácie všeobecnejších morálnych zásad či noriem vyjadrených v pojme dobré mravy. Tvoria ucelený súbor zásad správania, ktorých dodržiavanie v obchodnom styku tento styk kvalifikuje ako poctivý. V obchodných vzťahoch je právna úprava prísnejšia a zákonodarca tak robí v záujme právnej istoty v obchodných vzťahoch. V predmetnej veci žalovaný namietal, že uplatnenie si práva na úroky z omeškania zo strany veriteľa je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, keďže veriteľ – žalobca tak neurobil pri každom omeškaní dlžníka – žalovaného, č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Obdo 3/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: T. R. – T., H. K.X., IČO: X., proti žalovanému: CH. – S., s.r.o., V.X., IČO: X., zast. JUDr. D. T., advokátkou so sídlom P.X., o zaplatenie 209 112,- Sk vedenej na Okresnom súde v Pezinku pod sp. zn.: 27 Cb 94/2003, o mim
Právna veta: Spor o interpretáciu právnej normy je daný, ak sú v najmenej dvoch rozhodnutiach najvyššieho súdu vyslovené právne názory, ktoré odlišným spôsobom vykladajú (interpretujú) rovnakú právnu normu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Rudolfa Čirča, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Soni Mesiarkinovej, JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Martina Vladika, v spore žalobcu SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Haburská 49/A, Bratislava, IČO: 36 050 440, zastúpeným Advokátskou kanceláriou Mišík, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 21/A, za
Právna veta: Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného dlhu (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a spočíva v tom, že dlžník musí poskytnúť veriteľovi okrem vlastného plnenia (istiny) tiež stanovené percento z tej časti peňažného dlhu (záväzku), s ktorým je v omeškaní. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (ďalší) záväzkový právny vzťah; ak teda vznikne dlžníkovi povinnosť zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania, dochádza k zmene v obsahu práv a povinností dlžníka, inak povedané, k zmene v obsahu záväzkového práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobkyne A. – S., a.s. , D. , proti žalovanému M. Š. M. , IČO : X. , ul. X. , zastúpenému JUDr. V. K. , advokátkou v N. , o zaplatenie 19 764,49 € s príslušenstvom a o protinávrhu o zaplatenie 19 916,35 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 25 C 97/2007, o
Právna veta: Zaplatenie niektorých faktúr, ktoré nie sú konkretizované, nemožno považovať za opakované uznanie záväzku . Z konania dlžníka musí byť zrejme, že opakovane uznáva svoj záväzok, resp. časť záväzku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K., advokátska kancelária s.r.o. so sídlom M. Bratislava proti žalovanému: JUDr. V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu S. IČO: X., so sídlom D. Lučenec, zast. Mgr. D., advokátom, AK
MENU