SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právo na úrok z omeškania


Približný počet výsledkov: 151 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právo na úrok z omeškania
  • pravo nájdené 167468 krát v 39722 dokumentoch
  • na nájdené 2310410 krát v 64640 dokumentoch
  • urok nájdené 24828 krát v 5029 dokumentoch
  • z nájdené 1854223 krát v 64618 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 25044 krát v 4920 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 3084 dokumentov


Právna veta: Podľa vety prvej § 520 Občianskeho zákonníka k omeškaniu dlžníka nedôjde, ak veriteľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme, alebo mu neposkytne, súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V uvedenom ustanovení sú upravené prípady, kedy nedochádza k omeškaniu dlžníka. Veriteľovi potom nevzniká právo požadovať od dlžníka úroky, prípadne poplatok z omeškania. K tomu, aby nedošlo k omeškaniu dlžníka, plnenie musí byť ponúknuté riadne a včas, t. j. v čase splatnosti, prípadne aj skôr, ak je dlžník oprávnený plniť aj predčasne. ......Pokiaľ ide o údajný výkon práva v rozpore s dobrými mravmi vo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členov JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jany Hullovej v právnej veci žalobcu: J., X., D., Í., zast. JUDr. I.M., advokátom, X., L., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, D., X., IČO: X., zast. JUDr. Š.D., advokátom, D., Advokátska kancelária so sídlom na S., B., o zaplatenie 3.287,– Eur (99.024,– Sk), na odvolanie .
Právna veta: Právo na úrok z omeškania sa premlčuje za každý deň omeškania samostatne. Začiatok plynutia premlčacej doby pri úrokoch z omeškania sa viaže ku dňu, kedy bola povinnosť porušená (§ 393 ods. 1 Obchodného zákonníka), t.j. v danom prípade 8. marca 2007. Pri štvorročnej premlčacej dobe (§ 397 Obchodného zákonníka) možno úroky z omeškania úspešne uplatniť v uzavretom časovom intervale ohraničenom štyrmi rokmi odo dňa podania žaloby spätne (ostatné neskoršie úroky z omeškania sú premlčané v dôsledku uplynutia všeobecnej štvorročnej premlčacej doby k jednotlivým denným úrokom z omeškania) a dňom, keď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1244218651 Dátum vydania rozhodnutia: 18. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1244218651.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUD r. Rudolfa Čirča, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Soni Mesiarkinovej, JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Martina .
Kľúčové slová: právo na úrok z omeškania, vrátenie preplatku, daňový orgán, daňové preplatky a úrok

Zbierka NS 3/2001
R 60/2001
Rozsudok
Právna veta: Ak sa daňový orgán dostal do omeškania uplynutím jednomesačnej lehoty od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani (§ 63 os. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) má žalobca v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 ZM nárok na úrok z omeškania, a to odo dňa, keď daňový orgán mal a mohol vrátiť daňový preplatok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 10. januára 2000 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v H. zo 16. augusta 1999, ktorým bolo čiastočne vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. Svoje rozhodnutie žalovaný, okrem iného, odôvodnil tým, že žalobcovi nevznikol nárok na zaplatenie úroku, pretože v období od 28. februára 1997 do 27. júla 1999 daňový preplatok v zmysle zákona neexistoval. Nárok na úhradu úroku žalobcovi podľa žalovaného nevznikol ani za obdobie od 27. júla .
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, majetok obce, ručiteľský záväzok

Zbierka NS 9/2018
R 90/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom. II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Úryvok z textu:
... ,- Sk navrhovateľ má proti odporcovi 1/ právo len na úroky z úveru vyčíslené v sume 160.770,30 eur, keďže právo na úrok z omeškania si navrhovateľ proti odporcovi 1/ neuplatnil. 14. Ručiteľské vyhlásenie starostu odporcu 2/ krajský súd posúdil ako absolútne neplatný právny úkon .
Kľúčové slová: dohodnutá výška úrokov z omeškania, úroky z omeškania , výška úrokov, omeškaný peňažný záväzok, súčasť pohľadávky

Zbierka NS 6/1995
R 70/1995
Rozsudok
Právna veta: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom. Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
... sú sankciou a teda príslušenstvom pohľadávky, a preto za omeškanie so zaplatením úrokov z omeškania nevzniklo žalobcovi právo na úroky z omeškania podFa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka, pretože v tomto prípade ide o omeškanie so zaplatením príslušenstva. ... a tieto sa nestali súčasťou pohľadávky ani zo zákona, ostal len jej príslušenstvom. Preto žalobcovi nepriznal právo na úroky z omeškania so zaplatením úrokov z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka, nakoľko nejde o omeškanie so splnením .
Kľúčové slová: kúpna zmluva, počítanie času podľa § 122 OZ, lehota splatnosti zmluvy

Zbierka NS 6/1999
R 124/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe osobitnej výzvy predávajúceho s dohodnutou lehotou splatnosti, právo na zaplatenie kúpnej ceny môže byť vykonané prvý raz, keď predávajúci v súlade so zmluvou a Obchodným zákonníkom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom.

Úryvok z textu:
... . marca 1992. Týmto dňom sa žalovaný dostal do omeškania s platením peňažného záväzku a od tohto dátumu vzniklo žalobcovi aj právo na úrok z omeškania. Podľa ust. § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti ... 92 vystavenej dňa 4. marca 1992 a splatnej dňa 23. marca 1992, ktorú žalovaný nezaplatil v lehote splatnosti. Zároveň uplatnil právo na úroky z omeškania vo výške 18 percent od 24. marca 1992 do dňa podania žaloby, t. j. 21. marca 1996, v sume .
Právna veta: Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania je jedným z právnych následkov omeškania dlžníka so splnením peňažného dlhu (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a spočíva v tom, že dlžník musí poskytnúť veriteľovi okrem vlastného plnenia (istiny) tiež stanovené percento z tej časti peňažného dlhu (záväzku), s ktorým je v omeškaní. V dôsledku omeškania dlžníka nevzniká medzi účastníkmi nový (ďalší) záväzkový právny vzťah; ak teda vznikne dlžníkovi povinnosť zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania, dochádza k zmene v obsahu práv a povinností dlžníka, inak povedané, k zmene v obsahu záväzkového práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... premlčania, potom nemožno veriteľovi priznať premlčané právo na úroky z omeškania, a to ani v ďalšom období, a to napriek tomu, že samotná istina nebola splnená. Ak teda nebolo právo na úroky z omeškania uplatnené s istinou, počiatok premlčacej doby ... podanom odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa vzniesla námietku premlčania, nie je možné žalovanému priznať premlčané právo na úroky z omeškania napriek tomu, že samotná istina bola uplatnená riadne a včas. Potvrdzujúci výrok svoj ho rozhodnutia .
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo na úroky a opakujúce sa plnenia do pr ávoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorý boli priznané a osobitne právo na úroky z omeškania as opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala po právoplatnosti tohto rozhodnutia (viď tiež rozsudok najvyššieho súdu z ... ti roz hodnutia alebo po uznaní. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v trojročnej premlčacej dobe sa nepremlčuje právo na úroky z omeškania a opakujúce sa plnenia , ktoré boli priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu za dobu minulú, .
Právna veta: Prikázaním pohľadávky z účtu v banke vzniká oprávnenému k peňažným prostriedkom na účte povinného tzv. úkojné právo až do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Z titulu tzv. úkojného práva peňažný ústav zodpovedá oprávnenému za to, že pri realizácii výkonu rozhodnutia dodržal povinnosti, ktoré mu ukladajú ustanovenia § 95 ods.1, § 96 ods.3, 97, 98 a 99 Exekučného poriadku. Jednou z možných porušení povinností banky môže byť aj nerešpektovanie blokácie účtu povinného vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukázal na tú skutočnosť, že exekúcia prik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevzniká medzi ním a dlžníkom povinného záväzkový vzťah (§ 489 Občianskeho zákonníka). Preto okresný súd nepostupoval správne, ak navrhovateľovi priznal právo na úroky z omeškania. Pokiaľ išlo o námietku o dporcu týkajúcu sa včasnosti a riadneho doručenia príkazu na začatie exekúcie exekútorským úradom, túto námietku .
Právna veta: Zaplatenie niektorých faktúr, ktoré nie sú konkretizované, nemožno považovať za opakované uznanie záväzku . Z konania dlžníka musí byť zrejme, že opakovane uznáva svoj záväzok, resp. časť záväzku.

Úryvok z textu:
... plynúť vždy dňom, za ktorý veriteľovi vzniklo právo na úrok z omeškania, t. j. nielen prvým dňom omeškania, ale i každým ďalším dňom omeškania, za ktorý vzniklo veriteľovi ďalšie právo na úrok z omeškania. Právo na zaplatenie takto dohodnutého úroku z ... vždy dňom, za ktorý vzniklo veriteľovi právo na úrok z omeškania, to znamená, nie len prvým dňom omeškania, ale i každým ďalším dňom omeškania, za ktorý vzniklo veriteľovi ďalšie právo na úrok z omeškania. Poukázal na judikát Najvyššieho súdu ČR pod .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.