Nájdené rozsudky pre výraz: právo na vydanie majetkového podielu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podmienkou vydania majetkového podielu v transformovanom družstve podľa § 13 ods. 2 zákona č. 42/1992 Zb., je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti takou fyzickou osobou, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v L. po zrušení jeho prvšieho rozsudku, ktorým žalobe vyhovel, rozsudkom zo 6. marca 1996, č. k. 8 C 62/95-70 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali vydania majetkového podielu v transformovanom družstve žalovaného podľa zákona č. 42/ 1992 Zb. KrajskýsúvB. B. na odvolanie žalobcov, rozsudkom zo 6. júna 1996, sp. zn. 12 Co 1965/96, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť vydať žalobcovi 1) majetkový podiel 18 119 Sk a ž
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply- núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice - okolie rozsudkom z 26. júna 2003, č. k. 13 C 195/97-130, zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali proti žalo­ vaným zaplatenia 900 000,- Sk titulom vyplatenia majetkového podielu v zmysle § 13, § 14 zákona č. 42/1992 Zb. Žalobcov zaviazal zaplatiť žalova­ nému 1/ trovy konania vo výške 15 470,- Sk a žalovanému 2/ vo výške 35 418,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Pri rozhodova­ ní prihliadol na námietku premlčania vznesenú žalovaným 2/ a vychádzal zo
Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Občianskeho zákonníka). Dovolací súd považuje za správne aj riešenie otázky začiatku plynutia premlčacej doby odvolacím súdom. Aj podľa dovolacieho súdu, ak oprávnená osoba splní podmienky stanovené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 143 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Š eba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej , v právnej veci žalobcu J. S., zastúpeného Mgr. M. J., proti žalovanému P. D. , o zaplatenie 1.036,28 Eur , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 9 C 270/2008 , v konaní o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kra jského súdu v Prešove zo 16. decembra 2009 sp.
Kľúčové slová: náhrada živého a mŕtveho invertára
Právna veta: Pre prípad, že podľa citovaného § 20 ods. 6 zákona o pôde nemožno preukázať odňatie alebo vnesenie týchto vecí alebo nemožno určiť ich hodnotu, spôsob výpočtu výšky náhrady určuje nariadenie vlády č. 97/1992 Zb. tak, že ak nie je možné preukázať vnesenie alebo odňatie živého a mŕtveho inventára a zásob, vypočíta sa náhrada za ne pomocou normatívu (§ 3 ods. 1). Ak nemožno určiť súčasnú hodnotu odňatého inventára a nepoužije sa normatív, vypočíta sa výška náhrad podľa sadzieb v prílohe (§ 4).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci žalobcov 1/ V. J., bývajúcej v B., 2/ M. D., bývajúcej vo V., 3/ E. J., bývajúcej v P., D., 4/ P. N. bývajúceho v B., T., 5/ E. H. bývajúcej v P.,, 6/ P. N. bývajúceho v P., zastúpených JUDr. A. K., advokátkou v N., proti žalovanému P., P., zastúpenému JUDr. P. D., advokátom v P., o
Právna veta: Súd prvého stupňa vychádzal z toho, že zmluva je platná. Odvolací súd na rozdiel od neho dospel k opačnému záveru, že „kúpna zmluva je neplatná, lebo: a/ jej predmetom je nemožné plnenie (§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka) – majetkový podiel je zmluvne neprevoditeľný, pretože zákon č. 42/1992 Zb. priznáva oprávnenej osobe právo len požiadať o vydanie majetkového podielu v zmysle § 13 tohto zákona, b/ je nezrozumiteľná (§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka) v tom, o akú zmluvu vôbec ide (či ide o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o postúpení pohľadávky). Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v R., proti žalovanému P., bývajúcemu v H., o zaplatenie 1 694,55 € (51 050 Sk), vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 227/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. augusta 2008 sp. zn. 17 Co 214/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
Meritum o zaplatenie 3 544 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 16 3/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. H. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. A. N. , advokát kou v B. , proti žalovanému P. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. F. K. , advokátom v D. , o zaplatenie 3 544 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 10 C 23 /20 10 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 17 . mája 201 2, sp. zn. 9 Co 35 /201 2, takto
Meritum o zaplatenie 56.235,- Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. , výrobné družstvo, P. , N. , zast. advokátkou JUDr. M. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu I. , výrobné družstvo, P. , X. N. , IČO: X. , proti žalovanému: P. , J. , zast. advokátom JUDr. S. , F. , N. , o zaplatenie 56.235,- Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v N. č.k. 18 Cb 62/97-126 zo dňa 2. júla 2003, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
MENU