Nájdené rozsudky pre výraz: právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 98

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

359 dokumentov
309 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Účelom ochrany ľudskej dôstojnosti je ochrana pred zaobchádzaním, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka ako ľudskej bytosti. Súd sa stotožnil aj so záverom odporkyne, že prítomnosť televíznych kamier je nadbytočná a nežiaduca v živote ohrozujúcich situáciách a to najmä v prípadoch, ak dotknuté osoby výrobou takéhoto obrazového záznamu sa nemôžu účinne brániť a uplatňovať právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, prípadne nemôžu vyjadriť nesúhlas s vyho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž/15/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci navrhovateľky: M. – S., zastúpená advokátkou: Mgr. Z. Z., proti odporkyni: R. V. R., o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. RP/72/2007 zo dňa 18.12.2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti zahŕňa aj právo na ochranu osobnej cti a dobrej povesti, pričom zahŕňa aj právo na súkromie bez nežiaducej publicity v televíznom programe. Sporným medzi účastníkmi bolo, či odvysielaný príspevok svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti farára, a to aj s ohľadom na princíp prezumpcie neviny. Podľa senátu najvyššieho súdu odporkyňa rozhodla zákonne, keď dospela k záveru, že odvysielaný príspevok zasiah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž/4/2010-33 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľky M.. - S., S., B., zastúpenej Mgr. Z. Z., advokátkou a
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej, či dobrej povesti a na ochranu mena. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Najvyšší súd SR po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia konštatuje, že závery odporkyne zodpovedajú zásadám logického myslenia, stotožnil sa s názorom odporkyne, že je potrebné rozlišovať medzi neoprávneným zásahom do osobnostných práv na jednej strane a oprávnenou kritikou na strane druhej, pričom rozdiel medzi uvedenými formami je potrebné vidieť v miere pravdiv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž/124/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: S. T., proti odporkyni: Rada pre vysielanie a retransmisiu, o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. RP/64/2007 zo dňa 23.10.2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slove
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa článku 19 ods. 1 Ústavy SR, každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. K pochybnostiam navrhovateľa, či je vlastne možné zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti osoby, ktorá už nie je subjektom práv, nakoľko zahynula, najvyšší súd uvádza, že plne súhlasí s vyjadrením odporkyne, že ochrana ľudskej dôstojnosti sa priznáva aj po smrti fyzickej osoby. Právo fyzickej osoby na ochranu ľudskej dôstojnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky vychádza z Ústavy SR, kde v prípade ľudskej dôstojnosti sa v článku 19 ods. 1 Ústavy SR, uvádza právo na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
5Sž/22/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci navrhovateľa M. T., s. r. o., so sídlom B., IČO: X.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní o ochranu osobnosti (§ 11 až 13 Občianskeho zákonníka), k zásahu do ktorej malo dôjsť neoprávnenou evidenciou fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti, je Ústav pamäti národa pasívne vecne legitimovaným účastníkom.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobc u Ing. M. T. , bývajúceho v L. , zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovan ým 1/ Ústavu pamäti národa , so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. 6 a 2/ Slovenskej republike , v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slove ns kej republik
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústava SR v čl. 19 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Každý má podľa tohto článku právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Podľa § 11 OZ, fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa § 13 ods. 1 OZ, fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyš ší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov JUDr. A. G. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M. B. , bývajúcemu v N. , zastúpenému JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v M. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 13 C 87/2006, o dovolaní žalova ného proti rozsudku Krajského sú
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za viacero správnych deliktov prejednaných v jednom konaní je potrebné uložiť jednu úhrnnú sankciu, a to primerane aplikujúc zásadu, že sankcia sa uloží podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný. V prípade, ak sú prejednávané správne delikty sankcionované rovnako prísne, výška sankcie sa odvíja od najzávažnejšieho správneho deliktu. (...) Námietku sťažovateľa, že vo veci nie je možné aplikovať absorpčnú zásadu z dôvodu, že žalobca sa dopustil porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. na dvoch odlišných platformách, pova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Asan/33/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017200408 Dátum vydania rozhodnutia: 25.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1017200408.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Prevádzkovanie vysielania je licencovanou činnosťou, na ktorú sú kladené osobitné požiadavky a predloženie záznamu z vysielania na požiadanie Rady je súčasťou licencie na vysielanie a má evidenčný a archivačný charakter... Vyžiadanie si záznamu vysielania ako jednej z foriem výkonu dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie a jeho predloženie nie je predložením dôkazu proti sebe... Samotnú existenciu tejto povinnosti nemožno preto vnímať ako rozpornú s čl. 6 Dohovoru, navyše ide o predloženie pasívneho záznamu právnickou osobou, ktoré nevykazuje znaky podávania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sž/6/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010028 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010028.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi rada ukladá tieto sankcie: a) upozornenie na porušenie zákona, b) odvysielanie oznamu o porušení zákona, c) pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti, d) pokutu, e) odňatie licencie za závažne porušenie povinnosti. Podľa ustanovenia § 64 ods. 2 veta prvá a druhá zákona č. 308/2000 Z. z., sankciu podľa odseku 1 písm. d/ Rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sž/5/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010026 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010026.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. J
R 32/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak okresný súd koná ako súd správny (§ 2 ods. 1, § 6 a § 12 Správneho súdneho poriadku), je jeho konanie jednoinštančné (§ 29 Správneho súdneho poriadku) a podľa Správneho súdneho poriadku voči jeho rozhodnutiu nie je prípustný mimoriadny opravný prostriedok vo forme kasačnej sťažnosti. Ak napriek tomu okresný súd poučí účastníka konania o možnosti podať kasačnú sťažnosť, takéto poučenie je právne irelevantné a kasačný súd ju odmietne.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Asan/27/2019 Identifikačné číslo spisu: 1119201866 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1119201866.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): V. A., nar
MENU