Nájdené rozsudky pre výraz: právo spätnej kúpy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
72 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované. V prípade porušenia predkupného práva sa dotknutý subjekt môže domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol obchodný podiel na predaj. Toto právo dotknutého subjektu nie je podmienené tým, či nadobúdateľ chce predať (previesť) obchodný podiel inému subjektu. Právo domáhať sa prevedenia obchodného podielu má povahu práva spätnej kúpy a predstavuje sankciu za porušenie predkupného práva. Ak dotknutý subjekt nev ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Obo /19/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a člen iek senátu Mg r. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej , v právnej veci žalobc ov : 1/ B. , so sídlom Š., IČO: X. , 2/ N.D. ., bytom Z. , zastúpené ho advokátkou JUDr . S., so sídlom Š., proti žalovan ým : 1/ A. , nar. X. , zomr. X. , naposledy bytom A. , 2/ M. , nar. X. , bytom A
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenia však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. D. , 2/ V. D. , proti odporcom 1/ P. , IČO: X. , 2/ P. , IČO: X. , obaja zastúpení JUDr. P. V. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 12 C 501/2005, o dovolaní odporcov 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. apríla 2011, sp.zn. 9 Co 173/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcov 1/, 2/
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/67/2020 4414212922 29.06.2022 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:4414212922.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Martina Vladika a Mgr. Petra Melichera v spore žalobkyne: C. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. B., V.. Y. XXXX/XX, právnej zastúpenej: Advokátska kancelár
Meritum §221/1, 3a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/51/2021 Identifikačné číslo spisu: 7115010142 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7115010142.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zeleňakove
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžfk/28/2017 1014202008 21.11.2018 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1014202008.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: EZ group, s. r. o., IČO: 35 880 210, Starorímska 2, 851 10 Bratislava, zastúpený:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21CoKR/4/2015 2113233977 26. 01. 2016 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2016:2113233977.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Trexo Industries Ltd., so sídlom OMC Chambers, Wickhams Cay I, Road Town,
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 204/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. D., 2/ V. D., proti odporcom 1/ P., IČO: X., 2/ P., IČO: X., obaja zastúpení JUDr. P. V., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 12 C 501/2005, o dovolaní odporcov 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. apríla 2011, sp.zn. 9 Co 173/2010, takto rozhodol: Dovolanie odporcov 1/, 2/ o d m i e t a.
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/203/2020 4116207181 27.05.2021 Mgr. Renáta Gavalcová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4116207181.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U. R., bývajúcej v B., proti žalovaným 1 / A. J., bývajúcemu v X., zastúpenému JUDr. Danielom Pavelkom, advokátom, so sídlom v Hlohovci, Pribinova 46, 2/ H. L., bývajúcej v G., 3/ K. G., bývajúcemu v G., o určenie ne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Obo/19/2016 1003898421 26. 10. 2016 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2016:1003898421.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcov: 1/ B.M.B. Senec s.r.o., so sídlom Šamoríns
MENU