Nájdené rozsudky pre výraz: právo spoločného nájmu bytu manželmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 201 ods. 1 prvá veta O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Na podanie odvolania sú oprávnení účastníci konania. Oprávnenie na podanie odvolania nemá účastník konania bez ďalšieho. Z povahy odvolania ako riadneho opravného prostriedku vyplýva, že odvolanie môže podať len ten účastník, ktorému nebolo rozhodnutím súdu prvého stupňa v celom rozsahu vyhovené, prípadne ktorému bola rozhodnutím spôsobená iná určitá ujma na jeho právach. Rozhodujúci je pritom výrok rozhodnutia súdu prvého stupňa, pretože existenci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. L. Ž. , proti žalovanému Ing. Š. Ž. , zastúpenému JUDr. J. L.M. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželov, vedenej na Okresnom súde L. Mikuláš pod sp.zn. 7 C 87/2008, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 5. mája 2010, sp. zn. 10 Co 165/2009 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobkyni náhradu trov dovolacieho konania
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi zaniká aj v prípade, ak sa jeden z manželov stane výlučným vlastníkom bytu počas trvania manželstva. Ak manželia medzi sebou neuzavreli nájomnú zmluvu k bytu, manželovi, ktorý nie je jeho vlastníkom právo nájmu k bytu nesvedčí.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 26. januára 2015 č. k. 10 C 205/2012-155 spolu s opravným uznesením z 24. apríla 2015 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia, že je nájomníčkou bytu č. X na prízemí, nachádzajúceho sa na M. v bytovom dome súpisné č. X, parc. č. X, XX, X/X, XX/X a XXX/X, zapísanom na LV X, kat. úz. U., okres B. Mal za preukázané a medzi stranami nebolo sporné, že počas manželstva došlo k vzniku spol
Právna veta: Právo spoločného nájmu bytu manželmi je spoločným nájmom osobitného druhu, ktorý sa vyznačuje nedielnosťou. Výpoveď z nájmu bytu musí prenajímateľ doručiť obidvom man- želom. Výpovedi prenajímateľa, ktorá smeruje len voči jednému z manželov, nemožno priznať právnu relevanciu; v takomto prípade nemožno uvažovať ani o prípadnej neplatnosti tohto právneho úko-nu. U žalôb o neplatnosť výpovede z nájmu bytu podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka netreba preukazovať existenciu naliehavé- ho právneho záujmu podľa § 80 písm. c) O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 11. novembra 2002, č. k. 5 C 154/02-29, určil, že výpoveď nájmu zo 7. marca 2002, ktorou žalovaný vypovedal žalobcovi nájom bytu č. 14 je neplatná a nepriznal žalobcovi ná­ hradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalobcovi a jeho manželke svedčilo v čase dania výpovede k predmetnému bytu právo spoločného náj­ mu bytu manželmi a že výpoveď nájmu bytu bola daná (doručená) len jed­ nému zo spoločných nájomcov, a to žalobcovi. Hoci žalobca nedodržal záko­ n
Právna veta: S trvalým opustením spoločnej domácnosti sú z hľadiska zániku práva spoločného nájmu bytu manželmi a tiež zmeny v nájomnom právnom vzťahu spojené tie isté právne následky, ako v prípade smrti manžela, ktorý bol nájomcom bytu (§ 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 708 Občianskeho zákonníka). Preto v prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov zanikne priamo zo zákona právo spoločného nájmu bytu manželmi. V zmenenej podobe trvá nájomný právny vzťah ďalej, pretože nájomcom po trvalom opustení spoločnej domácnosti jedným z manželov zostáva druhý manžel. Nájomné prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne S., bývajúcej v M., zastúpenej JUDr. M., advokátom so sídlom v M. proti žalovanému J., bývajúcemu v M., zastúpenému JUDr. J., advokátom so sídlom v M., o zrušenie práva spoločného nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 12 C 116/2001, na d
Kľúčové slová: výpoveď z nájmu bytuspoločný nájom bytu manželmi
R 60/2005
Právna veta: Skutočnosť, že jednostranný právny úkon výpovede z nájmu bytu neexistuje, alebo nebol nájomcovi doručený, vylučuje možnosť aplikácie ustanovenia § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. februára 2003, č. k. 17 C 135/02 — 39, návrh žalobcov o vypratanie bytu nachádzajúceho sa v Brati­ slave, na Paulínyho ul. č. 7, zamietol a žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovaným trovy konania v sume 6 576,- Sk na účet advokáta žalovaných do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia, ako prenajímatelia predmetného bytu (podieloví spoluvlastníci domu, v ktorom sa sporný byt nachádza),
Meritum Vlastníctvo
Kľúčové slová: vypratanie bytu bytová náhradasúlad s dobrými mravmi
R 73/1994
Právna veta: V prípade, ak bytová potreba rozvedeného manžela je vyriešená inak, súd pri rozhodovaní o návrhu podľa § 705 ods. 2 Obč. zákonníka, za splnenia predpokladov uvedených v § 3 ods. 1 Obč. zákonníka nemusí viazať vypratanie bytu na zabezpečenie bytovej náhrady.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom z 26. 1. 1993 č.k. 9 Co 269/91-51 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zrušil účastníkom právo spoločného nájmu k trojizbovému družstevnému bytu s tým, že žalovaná zostáva ako výlučná členka družstva a nájom- níčka bytu. Súčasne uložil žalobcovi povinnosť vypratať byt do 15 dní po zabezpečení náhradného bytu. V dôvodoch rozhodnutia odvolací súd uviedol, že predmetný družstevný byt bol účastníkom konania pridelený počas trvania ich manželstva, v dôsledku
Právna veta: Podľa § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom, právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred rozvodom manželstva. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon spája s rozvodom manželstva zánik práva spoločného nájmu družstevného bytu len v prípade, keď právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu nadobudol jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva. Aktívna legitimácia niektorého z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ľ. O. , bývajúce ho v B. , zastúpeného JUDr. E. H. , advokátkou v B. , proti odporkyni Ing. E. O. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. A. S., advokátkou v B. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 9 C 5/2004, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. februára 2010 sp. zn. 4 Co 125/2009, takto
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 2007 sp. zn. 1 M Cdo 4/2006, ktorý bol publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 17/2008 a tiež uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 34/2008. V zmysle tohto rozsudku ku dňu splnenia dohody o výmene bytov vstupujú účastníci dohody vo výmenou získaných bytoch do nájomného pomeru založeného medzi prenajímateľom a pôvodnými nájomcami. V rovnakom čase (súčasne) im zaniká doterajší nájomný vzťah k vymieňanému bytu. Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k vým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporcom 1/ V., bývajúcej v B., t.č. v B., zastúpenej JUDr. Š., advokátkou so sídlom v B., 2/ H., so sídlom v B., 3/ M., so sídlom v B., o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastn
Meritum o zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a z členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľky: I. H., bývajúca v B., v dovolacom konaní zastúpená JUDr. J. H., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti odporcovi: J. H., bývajúci v B., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. J. T., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., o zruš
MENU