Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025726
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61292
USSR: 34249
NSČR: 118472
NSSČR: 63689
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11719
EUR-LEX (cz): 11794
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417787
Krajské súdy (ČR): 40315
Posledná aktualizácia
17.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: právo spoločného užívania bytu


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právo spoločného užívania bytu
  • pravo nájdené 129263 krát v 34826 dokumentoch
  • spolocny nájdené 14201 krát v 5207 dokumentoch
  • uzivania nájdené 4388 krát v 1617 dokumentoch
  • byt nájdené 194593 krát v 45170 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 67 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. D. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Z. S., advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ Ing. J. D. , bývajúcemu v H.K. , zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v K. , 2/ Mg. E. O. , bývajúcej v K. , zastúpenej L.V. , s r.o., so sídlom v K. , IČO: X .
Právna veta: Z ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so zánikom manželstva rozvodom nie je zo zákona spojený aj zánik spoločného členstva rozvedených manželov v družstve, ale k jeho zániku je potrebná dohoda rozvedených manželov alebo rozhodnutie súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu rozvedenými manželmi. Ak vzniklo za trvania manželstva nielen právo spoločného užívania družstevného bytu, ale i spoločné členstvo v bytovom družstve, potom hodnota práv a povinností spojených s užívaním tohto bytu je spoločnou majetkovou hodnotou, ku ktorej musí súd pri vyporiadaní bezpodielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne Ing. T. K. , bývajúcej v P., proti žalovanému P. K. , bývaj úcemu v J.P. , zastúpenému JUDr. K. V. , advokátom so sídlom v P., o vyporiadanie hodnoty členského podielu v bytovom družstve , v edenej na Ok resnom súde Prešov pod sp. zn. 7 C 18/2006, o dovolaní žalovaného .
Merito Dovolanie
Právna veta: Podmienka prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p. nie je splnená, v prípade, že sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom pre časť konania do takej miery, že účastník následne mohol uplatniť svoj vplyv na výsledok konania napr. tým, že mohol podať proti rozsudku, ktorý mu bol riadne doručený, odvolanie.

Úryvok z textu:
... poskytnutia náhradného ubytovania. Okresný súd Bratislava-vidiek rozsudkom z lO.júla 1991 č.k. 8C 68/91-31 zrušil účastníkom právo spoločného užívania bytu a za výlučného užívateľa bytu určil navrhovateľa. Odporkyni uložil povinnosť vysťahovať sa z bytu do 15 dní od právoplatného a .
Právna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
... a aký mal charakter. Predovšetkým bolo treba zistiť, či účastníkom konania vzniklo právo spoločného užívania bytu manželmi (§ 175 a nasl. Obč. zák. v znení platnom do 1. januára 1992), či im vzniklo právo spoločného užívania bytu (§ 172 a nasl. Obč. zák. v znení platnom do 1 .
Merito Byt
Zbierka NS 5-6/1994
R 61/1994
Stanovisko
Kľúčové slová: ubytovanie pracovníka organizácie, služobný byt , spoločný nájom bytu manželmi
Právna veta: Spoločný nájom bytu manželmi podľa § 703 ods. 1 O.z. vznikne aj k bytu, ktorý bol inak určený pre ubytovanie pracovníka organizácie (§ 7 vyhl. č. 45/1964 Zb.), ak tento byt stratil charakter služobného bytu alebo nie je bytom osobitného určenia (§ 709 O.z..)

Úryvok z textu:
... 189/1992 Zb. Manželovi, ktorý ku dňu účinnosti zákona č. 509/1991 Zb. (1.1. 1992) nemal právo spoločného užívania bytu, nevznikol spoločný nájom, nakoľko tomu v týchto prípadoch bránila kategória bytov určených pre ubytovanie pracovníkov organizácie. ... (v pôvodnom znení), ak za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich nadobudol právo užívať byt, vzniklo právo spoločného užívania bytu manželmi. Uvedené ustanovenie však neplatilo, ak išlo o byt trvalé určený pre ubytovanie pracovníkov organizácie (§ .
Zbierka NS 5-6/1994
R 73/1994
Rozsudok
Kľúčové slová: vypratanie bytu , bytová náhrada, súlad s dobrými mravmi
Právna veta: V prípade, ak bytová potreba rozvedeného manžela je vyriešená inak, súd pri rozhodovaní o návrhu podľa § 705 ods. 2 Obč. zákonníka, za splnenia predpokladov uvedených v § 3 ods. 1 Obč. zákonníka nemusí viazať vypratanie bytu na zabezpečenie bytovej náhrady.

Úryvok z textu:
... odvolací súd uviedol, že predmetný družstevný byt bol účastníkom konania pridelený počas trvania ich manželstva, v dôsledku čoho im vzniklo právo spoločného užívania bytu manželmi. Keďže po rozvode manželstva sa nedohodli o tom, kto z nich bude byt ďalej užívať ako nájomca, bolo potrebné .
Zbierka NS 4/2002
R 63/2002
Rozsudok
Právna veta: Vznik práva na pridelenie družstevného bytu do účinnosti novely Občianskeho zákonníka, uskutočnenej zákonom č. 509/1991 Zb., vyžadoval splnenie dvoch podmienok, a to členstvo v družstve a splatenie členského podielu. Družstevným bytom podľa predchádzajúcich právnych predpisov bolo treba rozumieť byt vo vlastníctve stavebného bytového družstva, ku ktorému mal právo osobného užívania člen družstva, alebo ku ktorému mali právo spoločného užívania manželia, z ktorých aspoň jeden bol členom družstva. Od účinnosti novely Občianskeho zákonníka, t. j. od 1. januára 1992 možno pod družstevným bytom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vznikom členstva žalovaného v stavebnom bytovom družstve za trvania manželstva odpadla prekážka, ktorá nedovoľovala právo spoločného užívania bytu účastníkovi označiť ako právo spoločného užívania družstevného bytu. Následným splatením členského podielu žalovanému vzniklo ... ak nadobudol právo na pridelenie družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného užívania bytu rozvodom. V ustanovení § 154 ods. 2 Občianskeho zákonníka (v znení do účinnosti novely) .
Merito o určenie výlučného nájomcu bytu
... užíval ho žalobca. Účastníkom preto nevzniklo v zmysle ustanovenia § 175 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 1. januára 1992 právo spoločného užívania bytu, ani spoločné členstvo manželov v družstve. Na odvolanie žalovanej Krajský súd v Prešove rozsudkom zo 17. februára 2009 sp.zn .
Merito o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu
... . Dovolací súd navyše poukazuje, že len zaplatením základného členského vkladu, ani splatením členského podielu v stavebnom bytovom družstve nevzniká ešte právo spoločného užívania bytu manželom ani spoločné členstvo v družstve. Súdy sa takisto nezaoberali posúdením otázky nájmu družstevného bytu žalovanými 1/ až 3/ a .
Merito určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
... vzťahu k bytu. Pokiaľ žalobkyňa tvrdila, že pôvodne jej bolo zriadené právo osobného užívania bytu, nevyhnutne muselo ísť o právo spoločného užívania bytu s jej manželom Ing. U.X., ktoré sa neskôr pretransformovalo na ich právo spoločného nájmu bytu. V takom prípade ... z nájmu bytu. V súvislosti s tým poukazuje na to, že žalobkyňa je vydatá, a preto muselo ísť o právo spoločného užívania bytu s jej manželom, ktoré sa neskôr pretransformovalo na ich právo spoločného nájmu bytu. Tvrdí, že v takom prípade sa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.