Nájdené rozsudky pre výraz: právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 214 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že na prejednanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej musí predseda senátu nariadiť pojednávanie, okrem iného aj vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Či v konkrétnom prípade je nevyhnutné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, je však vecou úvahy odvolacieho súdu a nie účastníkov konania. Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa náležitým spôsobom zistil skutkový stav veci a preto nie je potrebné dokazovanie zopakovať alebo doplniť, nič mu nebráni (ak nejde o ostatné v zákone vymenované prí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., bývajúceho vo S., 2/ I., bývajúceho v T. , 3/ I., bývajúcej vo S., 4/ A. , bývajúcej v T. , v dovolacom konaní zastúpení JUDr. Petrom Dlhopolčekom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 51, proti žalovaným 1/ I., bývajúcej D., 2/ I., bývajúcemu v R. , 3/ I., bývajúcej v B. , v dovolacom konaní zastúpení advokátskou kanceláriou HRABOVECKÝ&PARTNERS, s.r.o., so sídlo
Právna veta: Podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. V zmysle citovaného ustanovenia je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v zákonom vymenovaných prípadoch. V ostatných prípadoch je vecou rozhodnutia odvolacieho súdu, či na prejednanie odvolania nariadi pojednávanie alebo nie. Ak preto v týchto prípadoch odvolací súd prejedná a rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania, týmto postupom neodníma účastníkovi možnosť konať pred súdom. V posudzovanej veci sa odvolací súd stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému S., bývajúcemu v M. , zastúpenému JUDr. J., advokátovi v H. , o zaplatenie 896,94 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 18 C 172 /20 11 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 21 . februára 201 3 sp. zn. 20 Co 116 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a.
Kľúčové slová: právo súdu rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 214 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že na prejednanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej musí predseda senátu nariadiť pojednávanie, okrem iného aj vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. Či v konkrétnom prípade je nevyhnutné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, je však vecou úvahy odvolacieho súdu a nie účastníkov konania. Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa náležitým spôsobom zistil skutkový stav veci a preto nie je potrebné dokazovanie zopakovať alebo doplniť, nič mu nebráni (ak nejde o ostatné tri v zákone vymenova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/378/2015 Identifikačné číslo spisu: 4614209148 Dátum vydania rozhodnutia: 28.07.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:4614209148.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Q. Y., bývajúcej v S., S. XXX/XX, v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. A
Právna veta: Osobitne k námietke oprávnenej, že súdy oboch stupňov nevytýčili vo veci ústne pojednávanie aj keď podľa zákona tak boli povinné urobiť, najvyšší súd konštatuje, že zákonom č. 230/2012 Z.z. účinným od 9. augusta 2012 (zákon bol účinný do 31. decembra 2012) bol novelizovaný Exekučný poriadok, ktorý ustanovenie § 57 Exekučného poriadku doplnil o ods. 5, v zmysle ktorého súd nariadi pojednávanie, ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a k/. Súd prvého stupňa nemohol postupovať podľa uvedeného ustanovenia, nakoľko v danom prípade exekúciu zastavil uznesením zo 16. mája 2012, kedy uvedené ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 105 /2014 Slovenskej republiky 3 CoE 61 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F ., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnému Š. Z. , bývajúcemu v K. , o vymoženie 1 740,03 € s pr íslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 37 Er 67/2007, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uznes eniu Krajského súdu v Košiciach z 30. novembra 2012
Právna veta: O tom, či v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie § 214 ods. 1 O.s.p., odvolací súd nariadi odvolacie pojednávanie alebo toto pojednávanie nenariadi, rozhoduje súd, pričom nie je viazaný návrhom účastníka na nariadenie pojednávania ani nesúhlasom účastníka s rozhodnutím o odvolaní bez nariadenia pojednávania. Z dovolaním napadnutého rozhodnutia vyplýva, že a/ odvolací súd sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, b/ súd prvého stupňa rozhodol po nariadení pojednávania, c/ so zreteľom na povahu prejednávanej veci nič nenasvedčuje tomu, že by nariadenie odvolacieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. Š. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Ľ. H. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ P. O. , 2/ V. O. , obom bývajúcim v R.R. a zastúpeným JUDr. M. M. , advokátkou so sídlom v B. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 4 C 956/2008 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28 . októbra 2010 sp . zn.
MENU