Nájdené rozsudky pre výraz: právo účastníka zúčastniť sa pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prítomnosť na verejnom prejednaní svojej veci, právo vyjadrovať sa na pojednávaní k dôkazom a robiť procesné úkony je právom účastníka konania a nie jeho povinnosťou. Účastník preto nemôže úspešne namietať, že súd nezabezpečil jeho účasť na pojednávaní, keď ho nedonucoval k využitiu jeho práva, nenapomenul ho, ani mu neuložil pokutu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 24. júla 2001 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 8. februára 2001, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. Krajský súd považoval rozhodnutie odporkyne za správne, keď vychádzal z posudkov príslušných posudkových komisií hodnotiacich zdravotný stav navrhovateľky v správnom i v súdnom konaní, podľa ktorých navrhovateľka nie je ani čiastočne invalidná. Navrhovateľka sa odvolaním domáhala zrušenia rozsudku krajského súdu a vrátenia mu veci na
Právna veta: Účastníkovi nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom, ak účastník nepožiadal o odročenie pojednávania a ani ďalšieho pojednávania sa bez ospravedlnenia nezúčastnil, hoci o pojednávaniach bol riadne a s dostatočným predstihom upovedomený. Doplnenie: Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Úvedená požiadavka je vyjadrená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalovaného potvrdil rozsudok býv. Mestského súdu v Košiciach, ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobkyni 1700 Kčs s prísl., lebo sa stotožnil s jeho skutkovými i právnymi závermi. Rozsudok krajského súdu nadobudol právoplatnosť 25. 2. 1993. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu žalovaný podal v zákonnej lehote dovolanie. Jeho prípustnosť videl v postupe súdu prvého stupňa, ktorý nariadil výsluch v konaní vypočutých svedkov na pojednávaní, ktorého s
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec v
Meritum o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 1 Obdo V 137/2005-108 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobkyne JUDr. K, správkyne podstaty úpadcu M, proti žalovaným 1/ V, 2/ H, oboch zastúpených advokátom JUDr. R, o určenie neúčinnosti právneho úkonu, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Koši
Meritum o urenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd -108 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobkyne JUDr. K.R., K. , správkyne podstaty úpadc u M .S. , proti žalovaným 1/ V.Š., bývajúcemu v K. , 2/ H.Š., bývajúcej v K. , oboch zastúpených advokátom JUDr. R.G., K. , o určenie neúčinnosti právneho
Meritum o zaplatenie 400 000,- Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. C., bytom B.X., B. proti žalovanému: L. CH. D. s.r.o., B., V.X. zastúpenému advokátom JUDr. E. V., B.X, B., o zaplatenie 400 000,- Sk, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. apríla 2007, č.k.: 35 Cb 11/95-385, takto r o z h o d o l: Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 26. apríla 2007, č.k.: 35 Cb 11/95- 385 sa z r u š u j e a v
Meritum o zaplatenie 5 410 686 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Beaty Miničovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobkyne JUDr. I., správkyni konkurznej podstaty úpadcu S., IČO: X., zastúpenej advokátom Mgr. Ing. V., proti žalovanému O., IČO: X., o zaplatenie 5 410 686 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Krajskom sú
Meritum o zaplatenie 5 410 686 Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 57/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Beaty Miničovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobkyne JUDr. I., správkyni konkurznej podstaty úpadcu S. v konkurze, B., IČO: X., zastúpenej advokátom Mgr. Ing. V., proti žalovanému O., IČO: X., o zaplatenie 5 410 686 Sk s prísl., ktorá sa
Meritum zaplatenie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. A. Priecelovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: M. B. P. S., a.s. so sídlom v R., B., IČO: X., zast. JUDr. J. U., advokátom, L., P., proti žalovanému: S. Ž. s.r.o., K., Ž. IČO: X., zast. JUDr. A. B., advokátkou so S., P., o zaplatenie 267 472 Sk, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Ž. 20Cob/349/200
MENU