Nájdené rozsudky pre výraz: právo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia) a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospech oprávnenej, je povinný dať jej možnosť vyjadriť sa k podkladom svojho preskúmani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 ECdo 205 /201 4 Slovenskej republiky 8 CoE 119 /201 4 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36864421, proti povinn ému A.. O. , bývajúce mu v Š., o vymoženie 398,32 € s príslušenstvom , vedenej na Okresno m súde Nové Zámky pod sp. zn. 5 Er 1113 /20 1
Právna veta: K námietke dovolateľky, že preskúmanie a vyhodnotenie obsahu listín (dokazovanie) v exekučnom konaní bolo vykonané bez jej účasti, napriek tomu, že v konaní malo byť nariadené pojednávanie a že jej bolo odopreté právo vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, najvyšší súd uvádza, že exekučný súd je povinný „vyšetrovaním“ ex offo zisťovať skutkový stav na účely efektívnej ochrany spotrebiteľa podľa úniového práva a takýmto postupom nedochádza k porušeniu práv dodávateľa na verejné prejednanie veci a vyjadrenie sa k vykonaným dôkazom (viď bližšie II. ÚS 160/2013). Dovolací súd sa stotožňuje s názorom, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 195 /2014 Slovenskej republiky 3 CoE 116 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F ., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnému P. K. , bývajúcemu v P., o vymoženie 1 487,75 € s prí slušenstvom , ve denej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 6 Er 659/2007 , o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 20. máj
Právna veta: Osobitne k námietke oprávnenej, že súdy oboch stupňov nevytýčili vo veci ústne pojednávanie aj keď podľa zákona tak boli povinné urobiť, najvyšší súd konštatuje, že zákonom č. 230/2012 Z.z. účinným od 9. augusta 2012 (zákon bol účinný do 31. decembra 2012) bol novelizovaný Exekučný poriadok, ktorý ustanovenie § 57 Exekučného poriadku doplnil o ods. 5, v zmysle ktorého súd nariadi pojednávanie, ak rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a k/. Súd prvého stupňa nemohol postupovať podľa uvedeného ustanovenia, nakoľko v danom prípade exekúciu zastavil uznesením zo 16. mája 2012, kedy uvedené ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 105 /2014 Slovenskej republiky 3 CoE 61 /2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F ., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnému Š. Z. , bývajúcemu v K. , o vymoženie 1 740,03 € s pr íslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 37 Er 67/2007, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uznes eniu Krajského súdu v Košiciach z 30. novembra 2012
Právna veta: 1. Pri rozhodovaní o podnete na začatie konania by mohla byť dôvodom na jeho prijatie skutočnosť, že v súdnom konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu sa vykonalo dokazovanie. Ak všeobecný súd v správnom súdnictve vykonal dôkaz, ktorý mohol obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, bol povinný na základe čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ho vykonať tak, aby sa účastník konania v súlade so zákonom ustanoveným postupom (§ 123 v spojení s § 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) mal možnosť k nemu vyjadriť. 2. Dokaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júna 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne s.r.o., "v likvidácii" Púchov, a 2. Guropea Trading, spol. s r.o., Púchov, zastúpených JUDr. M. R., advokátom, vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom pred Krajským súdom v Banskej Bystrici sp. zn. 23 S 322/96 a takto r o z h o d o l : 1. Ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303- A, s.12, § 29, Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B, Georgiadis c. Grécko z 29. máj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 CoE 50/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej R. D. , bývajúcej v D. , o vymoženie 265,75 € s príslušenstvom, vedenej n a Okresnom súde Zvolen, pod sp. zn. 11 Er 5094/2007, o odvolaní a dovolaní oprá
Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu predstavuje materiálny predpoklad exekúcie, conditio sine qua non začatia a priebehu exekučného konania. Ak exekučný súd v ktoromkoľvek štádiu konania (na návrh aj bez návrhu) zistí, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, sa dosiaľ nestalo vykonateľným, exekúciu musí zastaviť. Tento dôvod zastavenia exekúcie sa vzťahuje iba na prípady, ak rozhodnutie vôbec nenadobudlo vykonateľnosť, čo môže exekučný súd zistiť najskôr v štádiu vydávania poverenia, ale prakticky je to možné v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania (viď Števček M., Ficová S. a kol., Exekučný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 167/20 13 Slovenskej republiky 5CoE 42/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej M. G. , bývajúcej v B. , o vymoženie 885,46 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 8 Er 114/2009, o odvolaní
Právna veta: Vykonateľnosť exekučného titulu predstavuje materiálny predpoklad exekúcie, conditio sine qua non začatia a priebehu exekučného konania. Ak exekučný súd v ktoromkoľvek štádiu konania (na návrh aj bez návrhu) zistí, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, sa dosiaľ nestalo vykonateľným, exekúciu musí zastaviť. Tento dôvod zastavenia exekúcie sa vzťahuje iba na prípady, ak rozhodnutie vôbec nenadobudlo vykonateľnosť, čo môže exekučný súd zistiť najskôr v štádiu vydávania poverenia, ale prakticky je to možné v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania (viď Števček M., Ficová S. a kol., Exekučný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Co E 74/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanc eláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlo m v Bratislave, Grös slingova č. 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej I. G. , bývajúcej v N. , o vymoženie 414,26 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom sú de Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 4 Er 159/2008, o odvol
Meritum O zaplatenie 311 136 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M, bývajúceho v B, zastúpeného JUDr. V, advokátkou so sídlom v B, proti žalovaným 1/ K a 2/ PhDr. S, obom bývajúcim v C, zastúpeným Mgr. M, advokátom so sídlom v B, o zaplatenie 311 136 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 9 C 114/00, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. júna 2007 sp.zn. 5 Co 296/06 rozhodol t a k t o
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. L., bytom X. a 2/ G. L., bytom X., zastúpených JUDr. D. H., advokátkou so sídlom v K., proti žalovaným o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 8 C 29/2004, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 21. novembra 2006 sp.zn. 6 Co 21/2006 rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcov o d m i e t
Meritum o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 6 Cdo 3 7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T. V. , bývajúceho v K. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. D. H. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalovanej G. G. , bývajúcej v R. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Rožňava po d sp.zn. 9 C 44/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach 25. se
MENU