Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047707
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc osoby


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc osoby
  • pravomoc nájdené 42757 krát v 16845 dokumentoch
  • osoba nájdené 204459 krát v 32434 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 14 dokumentov
Krajské súdy SR 7 dokumentov


Zbierka NS 5/2017
R 49/2017
Rozsudok
Kľúčové slová: právomoc osoby, úplatok, verejný činiteľ, extenzívny výklad, nepriama korupcia
Právna veta: I. Pri dodržaní zásady nerozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 Trestného zákona) nie je možné ani vecnú medzeru v zákone (v zmysle nedostatku trestnosti určitého konania) riešiť extenzívnym výkladom zákona alebo použitím analógie, ale len pro futuro prostredníctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona). II. Formuláciu „svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby“, uvedenú v § 336 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, je potrebné vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 25. októbra 2016 rozsudkom, sp. zn. 2 To 11/2015, o odvolaniach obžalovaných Ing. C. M., Ing. E. L. a Ing. V. F. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 9. júna 2015, sp. zn. BB-4T/15/2015, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/ Tr. por. napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a s použitím § 322 ods. 3 Tr. por. podľa § 285 písm. b/ Tr. por. obžalovaných 1/ Ing. C. M., nar. XX.XX.XXXX v L., .
Zbierka NS 2/2019
R16/2019
Stanovisko
Kľúčové slová: základné práva a povinnosti colníka, zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... verejným činiteľom v súvislosti s výkonom jeho právomoci (napr. pri presvedčení poskytovateľa úplatku o jeho potrebe), avšak bez preukázateľného zneužívania právomoci osobou verejného činiteľa - prijímateľa úplatku, teda bez iného porušenia jeho funkčných povinností spôsobom uvedeným vyššie [pod písm. i/] - bod II. Situácia .
Právna veta: Ak je podľa ustanovení Trestného zákona pri rozhodovaní potrebné posúdiť, či u predchádzajúceho odsúdenia obžalovaného nastali účinky zahladenia, posudzuje tieto účinky odvolací súd podľa stavu v čase svojho rozhodovania, a to napriek tomu, že podstatou odvolacieho konania je prieskum zákonnosti a odôvodnenosti rozsudku súdu prvého stupňa. Odvolací súd alebo súd prvého stupňa, ktorému odvolací súd vec vrátil, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol podľa § 322 ods. 1 Tr. por. teda otázku zahladenia predchádzajúceho odsúdenia nemôže považovať za uzavretú a je pri jej posudzovaní v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie je trestným činom. Skutko vá podstata podľa § 336 ods. 1 Tr. zák. počíta s naplnením znaku pôsobenia na „právomoc“ osoby uvedenej v § 328 až 331 Tr. zák. Pojem právomoci, ktorá je spojená s postavením, resp. výkonom funkcie verejného činiteľa ... jún 2007, teda priamo pre seba si dal sľúbiť a prijal úplatok zato, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uv edenej v § 329 Tr. zák. tým spáchal prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Tr. zák. Za .
Právna veta: Z nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. I.ÚS 274/2005, I.ÚS 117/2007, III. ÚS 80/2008, II. ÚS 28/2009, IV. ÚS 121/2009 a ďalšie) v podstate vyplýva, že ak príkaz na zaznamenávanie telekomunikačnej činnosti nie je dostatočne odôvodnený, spravidla pôjde o porušenie článkov 22 ods. 1, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článku 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Uvedený právny názor - potreba zdôvodnenia rozhodnutia - však ani z jedného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Huvig proti Francúzsku, Weber proti Nemecku, Kirov proti Bulharsku, Kvasnica proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . zák., keďže obžalovaní spoločným konaním inému sľúbili a aj poskytli úplatok za to, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 160a ods. 1, 2 Tr. zák., resp. za to, že tak už urobil. Treba iba dodať, že .
Merito o nariadenie PO
... vo veciach spotrebiteľských zmlúv, oddiel 5 právomoc vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, oddiel 6 výlučnú právomoc a oddiel 7 voľbu právomoci. Osobu s bydliskom v nečlenskom štáte možno žalovať na súdoch členskéh o štátu na základe článkov 22 (výlučná právomoc) alebo 23 .
Merito odvolanie obžalovaného
... súd nie je viazaný právnou kvalifikáciou v obžalobe. Nepriama korupcia spočíva v tom, že páchateľ bude ovplyvňovať výkon právomoci osoby, ktorá obstaráva veci všeobecného záujmu (skúšajúceho pedagóga za uroben ie skúšky) a za to priamo alebo sprostredkovane pre ... jeden dôkaz (i keby išlo o dôkazy vykonané zákonným sp ôsobom) nepreukazoval, aby svoj ím vplyvom pôsobil na výkon právomoci osoby, ktorá obstaráva veci všeobecného záujmu. Obžalovaný mal pre objektivitu skúšky osloviť MUDr. J. V. , PhD. a .
Merito odvolania obžalovaných
... zvýšenie jeho spoločenskej závažnosti . V danej veci obžalovaný M. N. bol v takom postavení, že reálne mohol pôsobiť na výkon právomoci osoby obstarávajúcej veci všeobecného záujmu, v súvislosti s prideľovaním dotáci í z verejných rozpočtových prostriedkov a aj sa pričinil o to ... spácha ten, kto žiada, pr ijme alebo si dá sľúbiť úplatok za to, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328 ods. 1 alebo § 329 ods. 1 Tr. zák., v predmetnom prípade osoby obstarávajúcej veci .
... vyššie uvedenej faktúry, teda priamo pre seba žiadal a prijal úplatok za to, že bude svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, alebo § 330 Trestného zákona. Za to sa odsudzuje: Podľa § 336 ods. 1 .
... T.. H. J. spoločným konaním dvoch osôb priamo inému poskytli úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 333 Trestného zákona a odsudzujú sa za to: Obvinený T. Š. Podľa § 336 ods. 2 Trestného .
Merito odvolanie obžalovaného
... priamo si dal sľúbiť a cez sprostredkovateľa pre seba prijal úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 329 Trestného zákona, č í m s p á c h a l prečin nepriamej korupcie podľa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.