SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc slovenských súdov


Približný počet výsledkov: 113 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc slovenských súdov
  • pravomoc nájdené 46435 krát v 18136 dokumentoch
  • slovensky nájdené 547457 krát v 66106 dokumentoch
  • sud nájdené 1552977 krát v 66649 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Krajské súdy SR 724 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Právna veta: V zmysle § 49a veta prvá Obč. zák. má omyl konajúceho za následok neplatnosť právneho úkonu vtedy, ak bol podstatný (rozhodujúci pre uskutočnenie právneho úkonu konajúceho), a súčasne za predpokladu, že druhý účastník omyl konajúceho vyvolal. Omyl je vyvolaný vtedy, ak účastník bez úmyslu uviesť mýliaceho sa účastníka vznik omylu spôsobil, napr. uvedením nepravdivých skutočností, ktoré boli pre utváranie vôle konajúcej osoby rozhodujúce. O omyl ide tiež vtedy, ak musel byť druhému účastníkovi známy, alebo vzhľadom k okolnostiam ho musel poznať a konajúcu osobu na jej omyl neupozornil. Omylom j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení účinnom ku dňu podania žaloby je daná právomoc slovenských súdov, pretože je daná ich príslušnosť. Rovnako je daná aj vecná príslu šnosť krajského súdu ako súdu prvého stupňa podľa ust .
Právna veta: Podľa § 86 ods. 1 O.s.p. ak odporca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nemá všeobecný súd v tejto republike, je príslušný súd, v obvode ktorého mal tu posledné bydlisko Pred vlastným skúmaním podmienok miestnej príslušnosti súdu v Slovenskej republike skúmal, či je daná právomoc slovenských súdov vo veci konať a rozhodovať. Obaja účastníci konania sú občanmi členského štátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území iného členského štátu Európskej únie. Právomoc slovenských súdov teda možno vyvodiť len na základe nariadenia Brusel IIb s tým, že je vylúčená aplikácia zákona č. 97/1963 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spisovým materiálom. Pred vlastným skúmaním podmienok miestnej príslušnosti súdu v Slovenskej republik e skúmal, či je daná právomoc slovenských súdov vo veci konať a rozhodovať. 3 Obaja účastníci konania sú občanmi členského štátu Európskej únie (Slovenská republika) ... republiky. Ak teda navrhovateľ podal návrh na rozvod manželstva na slovenskom súde, prejavil vôľu, aby bola založená právomoc slovenských súdov v zmysle čl. 3 bod 1 písm. b) nariadenia Brusel IIb. S ohľadom na uvedené dospel Najvyšší .
Právna veta: O povolení odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, môže súd, na rozdiel od ostatných dôvodov odkladu exekúcie rozhodnúť aj z úradnej povinnosti. Súd však musí mať preukázané, že tu je dôvodný predpoklad, že exekúcia bude z niektorého zákonného dôvodu zastavená. Povolenie odkladu exekúcie § 56 ods. 2 Exekučného poriadku predpokladá preukázanie takých okolností, z ktorých vyplýva, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie v dôsledku splnenia podmienok ustanovených na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Pred povolením odkladu exekúcie z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzniknúť v súvislosti s konkrétnym právnym vzťahom sa môže založiť písomnou dohodou o voľbe právomoci , bola v danom prípade založená právomoc slovenských súdov aj v dohode strán v písomnej zmluve o úvere o tom, že spory z právneho vzťahu založeného touto zmluvou a .
Právna veta: Dovolací súd vychádza z názoru, že zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov konania (nie s konečnou platnosťou, pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako aj tomu, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takej intenzity, aby prakticky znemožňovala ochranu oprávnených záujmov druhej strany. Dovolací súd poukazuje, že ide pritom o dočasné opatrenie, ktorého trvanie je obmedzené, ktoré môže byť na návrh zrušené a predbežným opatrením ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu prvého stupňa zmenil a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovel. K námietke žalovaných o nedostatku právomoci slovenského súdu (n imi nam ietanej miestnej neprí slušnosti) odvolací súd uviedol, že nie je správna a poukázal na ... zdôvodnenie prvostupňového súdu v napadnutom uznesení . Právomoc slovenského súdu je daná aj pod ľa § 37 zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodn om práve súkromnom a procesnom .
Právna veta: Vo vzťahu k dĺžke pobytu bude nevyhnutné odlíšiť medzi príležitostným pobytom a skutočným úmyslom osoby vytvoriť si v danom štáte zázemie. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu (C-497/2010 bod 51). V prípade presunu obvyklého pobytu z jedného členského štátu do iného Súdny dvor EÚ tiež upresnil, že okrem fyzickej prítomnosti osoby v členskom štáte musia aj iné ďalšie skutočnosti nasvedčovať tomu, že táto prítomnosť nemá len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd za irelevantnú, v prejednávanej veci totiž nebolo potrebné súdom prvej inštancie vy hodnocovať otázku obvyklého pobytu maloletej a posudzovať právomoc slovenských súdov na rozhodovanie o úprave pomerov manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Ostatné námietky manželky vyhodnotil odvolací súd .
Kľúčové slová: miestna príslušnosť podľa OSP, trvalý pobyt , prechodný pobyt

Právna veta: Bydliskom na účely určenia miestnej príslušnosti súdu podľa ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p. sa rozumie miesto, na ktorom sa zdržiava s úmyslom trvalo sa tam zdržiavať, bez ohľadu na miesto hláseného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Druhé kritérium, miesto, v ktorom sa osoba zdržuje, treba vykladať ako miesto, kde sa skutočne zdržiava bez ohľadu na úmysel zdržiavať sa tu trvalo. Opäť, hlásený trvalý pobyt či prechodný pobyt nie je rozhodnou skutočnosťou.

Úryvok z textu:
... na rozhodnutie v zmysle § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku na určenie miestne príslušného súdu SR, pretože pri danej právomoci slovenského súdu chýbajú podmienky pre určenie miestnej príslušnosti. Poukázal na ustanovenie § 45 ods. 2 prvá veta zákona č. 233/1995 Z .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí sa riadi procesnými pravidlami štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať. V zmysle šiestej časti O.s.p. súdy uskutočňujú výkon súdom schválenej dohody o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom (§ 272 a nasl. O.s.p.). Naproti tomu starostlivosť súdu o maloletých je upravená v § 176 a nasl. O.s.p. Je potrebné preto rozlišovať, či ide o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 a nasl. O.s.p., alebo konanie o starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 a nasl. O.s.p.

Úryvok z textu:
... § 39 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len ZMPSaP) , podľa ktorého právomoc slovenských súdov vo veciach starostlivosti o maloletých je daná, ak má maloletý na území Slovenskej republiky svoj obvyklý pobyt alebo jeho obvyklý ... tka sa s maloletým zdržuje v Českej republike. Pretože maloletý nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je daná právomoc slovenských súdov podľa § 39 ods. 1 ZMPSaP. Poukázal na § 39 ods. 3 ZMPSaP, podľa ktorého, a k .
Právna veta: Podľa § 185a ods. 1 O.s.p. na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci, hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. V zmysle tohto ustanovenia účelom úpravy konania o úschovách je ochrana a zabezpečenie práv dlžníka, ktorý chce splniť svoj dlh riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. V zmysle § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách a v danom prípade treba za miesto plnenia pri odovzdaní peňazí príjemcovi považovať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi. Subjekty tohto právneho vzťahu majú sídlo na území členských štátov Európskej únie a pri určení právomoci Slovenských súdov na konanie o úschove, úče lom ktorého je splnenie záväzku je potrebné vychádzať z Nariadenia Rady (ES) č. 44/ ... toto plnenie vrátiť a keďže ide o plnenie dodané do miesta v Slovenskej republike, je na konanie o úschove daná právomoc Slovenských súdov. V zmysle § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. na miesto všeobecného súdu odporcu je na konanie .
Právna veta: Najvyšší súd, neodkláňajúc sa od svojej ustálenej judikatúry, zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... si konajúci súd určuje, odmieta alebo posudzuje na základe zásady iura nov it curia. V prejednávanej veci je nepochybné, že právomoc slovenského súdu na funkčnej úrovni krajský súd je daná. Krajský súd predložil vec na rozhodnutie o miestnej prísl ušnosti s odôvodnením, že .
Právna veta: Základný podklad pre uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcie tvoria údaje uvedené justičným orgánom štátu pôvodu v osvedčení, ktoré musí byť (na rozdiel od ostatných písomností) v zásade vyhotovené v slovenskom jazyku. Súd pritom môže pri overovaní podmienok uznania a výkonu rozhodnutia vychádzať aj z vlastných zistení, nie je však oprávnený takto získanými poznatkami dopĺňať alebo dokonca meniť údaje uvedené v osvedčení. Ak totiž na základe takéhoto overenia zistí, že osvedčenie je neúplné a neobsahuje všetky údaje potrebné pre vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone alebo ak rozhodnutie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bez vybavenia aj vtedy, ak osvedčenie vydal orgán, ktorý nie je príslušný na jeho vydanie, alebo ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa tohto zákona. Podľa § 12 ods. 2 písm. a / zák. č ... v Slovenskej republike. Na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii voči osobe uvedenej v osvedčení tak nie je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 4 zák. č. 183/2011 Z. z. a teda bolo namieste vec pos tupom podľa § 10 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.