SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc slovenských súdov


Približný počet výsledkov: 113 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc slovenských súdov
  • pravomoc nájdené 46435 krát v 18136 dokumentoch
  • slovensky nájdené 547457 krát v 66106 dokumentoch
  • sud nájdené 1552977 krát v 66649 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Krajské súdy SR 724 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Právna veta: Účelom konania o úschovách v zmysle ustanovenia § 185a O.s.p. je splnenie záväzku dlžníka, ktorý chce svoj dlh splniť riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. Úschova na súde (tzv. solučná či kvalifikovaná úschova) je spôsobom splnenia záväzku (dlhu) jednostranným úkonom dlžníka, ak to ustanovuje zákon. Miesto plnenia na účely vyššie uvedeného ustanovenia O.s.p. určuje hmotné právo vzťahujúce sa na daný právny vzťah.

Úryvok z textu:
... (súkromnoprávny), pričom subjekty tohto právneho vzťahu majú sídlo na území členských štátov Európske únie, je potrebné pri určení právomoci slovenských súdov na konanie o úschove, účelom ktorého j e splnenie záväzku z obchodnoprávneho vzťahu, vychádzať z Nariadenia Rady (ES) ... ods. 3 O.s. p. vyžaduje splnenie dvoch predpokladov, a to že ide o vec patriacu do právomoci slovenských súdov a že podmienky miestnej príslušnosti chýbajú alebo ich nemožno zistiť. Najvyšší súd preto v prvom rade skúmal, či .
Právna veta: Podľa § 40 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom návrh na určenie rodičovstva (zistenie a zapretie) možno podať na slovenskom všeobecnom súde navrhovateľa, ak odporca nemá v Slovenskej republike všeobecný súd. Ak ani navrhovateľ nemá v Slovenskej republike všeobecný súd, ale jeden z rodičov alebo dieťa je slovenským občanom, možno návrh podať na súde, ktorý určí Najvyšší súd.

Úryvok z textu:
... splnená zákonná podmienka občia nstva Slovenskej republiky jedného z rodičov (matky), ako aj dieťaťa (navrhovateľka), vo veci je da ná právomoc slovenských súdov. Keďže žiaden z účastníkov konania nemá v Slovenskej republike všeobecný súd, p ri rozhodovaní o určení miestne príslušného súdu dospel .
Právna veta: Podľa zásady iura novit curia (súd pozná právo) muselo byť krajskému súdu zrejmé, že v predmetnej pracovnoprávnej veci bola za žalovaného označená diplomatická misia cudzieho štátu plniaca podľa čl. 3 ods. 1 písm. a/ Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (na ktorý napokon krajský súd aj sám poukázal) funkciu zástupcu vysielajúceho štátu v štáte prijímajúcom. Rovnako z celého obsahu uvedeného dokumentu mu muselo byť zrejmé, že zamestnávateľom zamestnancov diplomatických misií je zásadne (s výnimkou „súkromnej služobnej osoby“) vysielajúci štát. Z týchto skutočností mal vyvodiť záver, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov cudzie štáty zásadne nie sú podrobené právomoci slovenských súdov. Vzhľadom na takmer obs ahovú zhodnosť uvedeného ustanovenia s ustanovením § 47 rovnakého zákona platného v Českej republike možno z .
Kľúčové slová: miestna príslušnosť

Právna veta: Podľa Čl. 31 ods. 1 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich tomuto Dohovoru môže žalobca viesť, pokiaľ ich nevedie na súdoch zmluvných štátov určených dohodou strán, na súdoch toho štátu, na území ktorého a) má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá, alebo b) leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miestu určené na jej vydanie; na iných súdoch nemôže žalobca spor viesť. Podľa § 11 ods. 3 O.s.p., ak ide ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne. Vzhľadom k splneniu podmienky právomoci slovenských súdov v danej veci a k chýbajúcim podmienkam určenia miestnej príslušnosti, ktorú n ie je možné určiť ani podľa § ... zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) na súde toho š tátu, kde leží miesto určené na vydanie zásielky, právomoc slovenských súdov je daná, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú. Podľa § 11 ods. 3 O.s.p. , ak ide o .
Meritum o neplatnosť zmluvy
... ktorý zaviazal prvostupňový súd zisťovať existenciu podmienok konania so zameraním na existenciu právomoci súdu. V odôvodnení tvrdenej neexistencie právomoci slovenských súdov sa uvádza, prečo nie sú dané predpoklady ust. § 37 ZMPSaP. Žalovaný v tomto podaní tiež ... 10.10.2002 medzi účastníkmi konania je neplatná. Súd l. stupňa napadnutým uznesením rozhodol o námietke neexistencie právomoci slovenských súdov vznesenej žalovaným podaním zo dňa 29.9.2006, doručeným súdu dňa 3.10.2006. Ako dôvod podania .
Meritum zaplatenie sumy
... uplatnil voči žalovanému právo na zaplatenie 11 994 EUR s príslušenstvom. Zo žaloby vyplýva, že na prejednanie veci je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ale chýbajú podmienky miestnej príslušnosti .
Meritum o zaplatenie 1.266.423 Sk s prísl.
... 11 ods. 3 O.s.p. na rozhodnutie o miestnej príslušnosti. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal vec a zistil, že právomoc slovenských súdov je založená kúpnou zmluvou, ktorú účastníci konania uzatvorili 23. októbra 2006 - bod VII - záverečné ustanovenia - druhý odsek (účastníci tejto kúpnej .
Meritum príslušnosť súdu
... žalobca uplatnil voči žalovanému právo na zaplatenie 2800 EUR s príslušenstvom. Zo žaloby vyplýva, že na prejednanie veci je daná právomoc slovenských súdov v zmysle ustanovenia čl. 31, ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 11/1975 Zb. (Dohovor CMR), ale chýbajú podmienky miestnej .
Meritum o zaplatenie 97 666,80,- Sk
... , vo vzťahu k určitým subjektom, vylúčená. Tieto subjekty sú tak vyňaté z právomoci slovenských súdov. Vyňatie z právomoci slovenských súdov je treba posudzovať rovnako ako právomoc samotnú. Zo zásady všeobecného medzinárodného práva o ... dospel k názoru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť. Ustanovenie § 7 OSP určuje právomoc slovenských súdov prejednať a rozhodnúť právne veci občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných, obchodnoprávnych vzťahov. Normy medzinárodného práva verejného .
Meritum o zaplatenie 3417 EUR s prísl.
... teda spor, ktorý vznikol z medzinárodného obchodného styku. Je potrebné v celom rozsahu prisvedčiť odvolateľovi, že právomoc slovenského súdu vyplýva z ustanovenia § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pretože osoba, proti ktorej smeruje ... 47 119,50,- Sk náhradu trov odvolacieho konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že nie je daná právomoc slovenských súdov. Zistil, že predmetný záväzkový právny vzťah, na základe ktorého je uplatnené právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.