SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352495
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc slovenských súdov


Približný počet výsledkov: 113 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc slovenských súdov
  • pravomoc nájdené 46448 krát v 18145 dokumentoch
  • slovensky nájdené 547648 krát v 66130 dokumentoch
  • sud nájdené 1554266 krát v 66673 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Krajské súdy SR 724 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaní, právomoc slovenských súdov

Zbierka NS 2/2002
R 28/2002
Právna veta: Dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spornej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 OSP.) Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. uznesením konanie vo veci zastavil, navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania - odporcovi 1) [pôvodne označenému ako odporca 2)] na účet JUDr. J. V. v sume 7 320 Sk, odporcovi 2) [pôvodne označenému ako odporca 3)] na účet JUDr. P. V. v sume 6 491 Sk, odporcovi 3) [pôvodne označenému ako odporca 4)] na účet JUDr. M. B. v sume 6 360 Sk, upravil učtáreň, aby po právoplatnosti rozhodnutia poukázala na účet navrhovateľky, vedený v Komerčnej banke, súdny poplatok v sume 48 356 Sk, .
Kľúčové slová: majetkové spory, právomoc slovenských súdov

Zbierka NS 7/1994
R 101/1994
Právna veta: Ak žalobca má sídlo v Slovenskej republike a žalovaný v Českej republike, je právomoc slovenských súdov v majetkových sporoch daná, ak je daná príslušnosť podľa predpisov Slovenskej republiky, alebo ak bola založená písomným dohovorom účastníkov konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím prvostupňový súd konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že na konanie nie je daná právomoc slovenských súdov, keďže sídlo žalovaného je v Českej republike. Poukázal pritom na ustanovenie § 37 zák. č. 97/1963 Zb. a § 84, § 85 ods. 2 a § 103 O.s.p. Proti rozhodnutiu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby ho odvolací súd zmenil a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach na vecné prejed- nanie. V odvolaní uviedol, že podlá dohody .
Kľúčové slová: cudzinec , právomoc slovenských súdov, pristúpenie účastníka do konania

Zbierka NS 6/1995
R 71/1995
Právna veta: Pripustiť na strane žalovaného do konania ďalšieho účastníka, ktorý je cudzincom, môže súd len vtedy, ak je daná právomoc súdov Slovenskej republiky na konanie voči nemu. Právomoc súdov SR je daná, ak je daná podľa slovenských predpisov ich príslušnosť (§ 37 ods. 1 zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením pristúpenie K.H.D. zo SRN ako ďalšieho účastníka konania na strane žalovaného nepripustil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalobou z 8. júla 1993 zmenenou podaním z 31. mája 1994 žalobca žiadal, aby žalovaný bol zaviazaný na zaplatenie 3,006 965,20 Sk titulom náhrady škody. Podaním z 8. februára 1995 žalobca navrhol, aby na strane žalovaného ako žalovaný II. vystupoval K.H.D. zo SRN s tým, že právnu zodpovednosť predbežne dovodzuje z ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. .
Právna veta: Právne úkony člena diplomatického zboru v Slovenskej republike, ktoré majú súkromnoprávnu povahu nemožno považovať za úkony súvisiace so zastupovaním záujmov vysielajúcej krajiny. Právomoc súdu Slovenskej republiky je daná aj vtedy, ak sa osoby požívajúce imunity a výsady dobrovoľne podrobia jeho právomoci. O taký prípad ide, ak sa strany v zmluve dohodli, že v prípade súdneho sporu je príslušný súd Slovenskej republiky. Z právomoci súdu Slovenskej republiky je vyňatý spor, stranou ktorého je osoba, ktorej diplomatické výsady a imunity pretrvávajú podľa článku 39 bod 2 Viedenského doho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) uznesením zrušil platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava III z 30. decembra 2011, č. k. 39 Ro 1018/2011-13, konanie zastavil, žalobcom 1/ až 3/ vrátil súdny poplatok za návrh na začatie konania a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Dospel k záveru, že v danom prípade je predmetom sporu platenie nájomného, ide o štandardný občiansko-právny vzťah, jeho povaha však nespadá do žiadneho z prípadov uvedených v čl. 31 bod 1 písm. a/, b/, c/ Viedenského .
Meritum určenie neplatnosti zmluvy, o zriadení záložného práva
... ktorých súdy žiadnej krajiny nemajú právomoc vo veci konať. Zároveň upozornil, že žalovaní na domnelý nedostatok právomoci slovenských súdov nijako nepoukazovali v konaní na súde prvej a druhej inštancie. 23 K námietke ohľadom neexistencie naliehavého právneho ... spravodlivosti s uplatnením Nariadenia Brusel I bis, čo dovolatelia považujú za nesprávny právny záver. Podľa ich názoru právomoc slovenského súdu v danom spore nie je daná, vzhľadom na medzinárodný prvok, a to konkrétne osobu žalobcu, pochádzajúcu .
Meritum 3 369,66 eur s prísl.
... eur s príslušenstvom, a to titulom náhrady škody vyplývajúceho z českého pracovnoprávneho predpisu zákona č. 262/2006 Zb. Zákonníka práce. Právomoc slovenských súdov na prejednanie a rozhodnutie sporu je daná podľa článku 22 Nariadenia. Ide o individuálny pracovnoprávny spor, o ktorom koná a .
Meritum 400 000 eur s prísl.
... úroky z omeškania. Keďže postupu podľa § 38 C. s. p. predchádza zistenie, či ide o spor, ktorý patrí do právomoci slovenských súdov, Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že v danom prípade ide o spor, ktorý patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky podľa ... 10 Je zrejmé, že zmluvné strany si v danom prípade dohodli v Zmluve o sprostredkovaní zo dňa 17.06.2014 právomoc slovenského súdu bez konkretizovania, ktorý súd v Bratislave by to mal byť. 11 Vzhľadom na skutočnosť, že žiadna zo strán nemá .
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
... bez vybavenia aj vtedy, ak osvedčenie vydal orgán, ktorý nie je príslušný na jeho vydanie, alebo ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa tohto zákona). Uviedol, že sa osobne nezúčastnil konania vedúceho k vydaniu .
Meritum 1 700 eur s prísl.
... chýbajú, alebo ich nemožno zistiť, najvyšší súd určí, ktorý súd spor prejedná a rozhodne. 8 Vzhľadom k splneniu podmienky právomoci slovenských súdov v danej veci a k chýbajúcim podmienkam určenia miestnej príslušnosti, ktorú nie je možné určiť ani podľa § 20 CSP ... čl. 31 ods. 1 písm. b) Dohovoru CMR na súde toho štátu, kde leží miesto určené na vydanie zásielky, právomoc slovenských súdov je daná, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú. 7 Podľa § 38 CSP ak ide o spor, ktorý patrí do právomoci .
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
... Slovenskej republiky bydlisko, majetok a ani príjem, nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon navrhovaného rozhodnutia o peňažnej sankcii, pretože jeho uznanie na území Slovenskej republiky by výkon peňažnej ... aj vtedy, ak osvedčenie vydal orgán, ktorý nie je príslušný na jeho vydanie, alebo ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa tohto zákona. Vzhľadom na to, že odsúdený nemá na území .
Meritum určenie vlastníckeho práva
... poukázala na skutočnosť, že registrované sídlo žalovanej nie je jediný určujúci princíp pri posudzovaní, či je daná právomoc slovenského súdu podľa pôvodného Nariadenia Brusel I prejednať spor, nakoľko právnická osoba má bydlisko aj v mieste, kde má ... náležitostí v zmysle § 220 ods. 2 CSP, pretože odvolací súd sa v rámci posudzovania možnosti založenia právomoci slovenského súdu na prejednanie a rozhodnutie sporu žiadnym spôsobom nevysporiadal so všetkými alternatívami uvedenými v čl. 60 bod 1 pôvodného .
Meritum 45 583,40 eur s prísl.
... v Slovenskej republike, Košice, Ladožská 16, čo zakladá právomoc súdov Slovenskej republiky v tomto spore. 6. Vzhľadom na splnenie podmienky právomoci slovenských súdov, avšak chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti, Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa ust. § 38 C. s. p. určil miestne príslušný súd .
Právna veta: V prípade nejednoznačného alebo nezrozumiteľného označenia žalovaného v žalobe je súd povinný vyzvať žalobcu na opravu alebo doplnenie žaloby podľa § 129 ods. 1 C. s. p. (predtým § 43 ods. 1 O. s. p.). Ak súd bez vyzvania žalobcu sám určí žalovaného, nesprávnym procesným postupom znemožní žalobcovi uskutočňovať procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... vád podania, či podanie bolo spísané osobou s takýmto vzdelaním. 24. Vo vzťahu k namietanému nesprávnemu určeniu právomoci slovenských súdov vzhľadom na zahraničnú právnickú osobu najvyšší súd konštatuje, že v dovolacom konaní nepovažoval za potrebné sa touto otázkou ... s právnym názorom dovolateľa, že Okresný súd Pezinok nemal právomoc na konanie v tomto spore. Podľa žalovaného je právomoc slovenských súdov založená na základe čl. 5 ods. 1 a 5 nariadenia. Z označenia sporových strán totiž vyplynulo, že .
Meritum uznaní a výkone rozhodnutia
... a výkon, súd postúpi vec príslušnému podľa odseku 1, o čom informuje justičný orgán štátu pôvodu. Ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia podľa tohto zákona, príslušný súd vráti rozhodnutie s osvedčením justičnému orgánu štátu pôvodu bez vybavenia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.