SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 05:25

Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatné skončenie veci


Približný počet výsledkov: 349 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právoplatné skončenie veci
  • pravoplatny nájdené 63744 krát v 24462 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 17214 krát v 6558 dokumentoch
  • vec nájdené 710685 krát v 63573 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 567 dokumentov
Krajské súdy SR 1068 dokumentov


Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por., ktorý upravuje otázku prípustnosti a účinku dovolania, dovolanie možno podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Trestný poriadok nevymedzuje pojem „vec právoplatne skončená“, ale z výkladu ustanovení § 368 až § 392 Tr. por., ktoré upravujú mimoriadny opravný prostriedok dovolanie, možno prijať záver, že tento pojem napĺňajú len tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú merita veci, teda rozhodnutia,ktorými sa končí trestné stíhanie obvineného ako celok. Je neprípustné, dovolaním ako mimoriadnym opravným prostriedkom, napadnúť aj iné, parciálne roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného P. B. pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s ním podľa § 187 ods. 1, písm. d/ Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí obhajcu JUDr. A. F. proti uzneseniu .
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatku, právoplatné skončenie veci, verejný a spoločenský záujem

Zbierka NS 2/2007
R 28/2007
Rozsudok
Právna veta: Splnenie podmienok oslobodenia od súdneho poplatku podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov treba posudzovať podlá skutkového stavu zisteného v konkrétnom konaní; existencia verejného a spoločenského záujmu musí byť prítomná v tom konaní, v ktorom sa posudzuje; nestačí, aby sa existencia týchto záujmov prejavila až následne v ďalšom konaní, prípadne v činnosti alebo postupe obce po právoplatnom skončení veci.

Úryvok z textu:
Žalobou z 3. novembra 2003 sa žalobca domáhal vypratania bytu, ktorý byt pozostáva z jednej izby a kuchyne s príslušenstvom, žalovanou. Ďalej žiadal zaviazať žalovanú zaplatiť sumu 67 887,- Sk s poplatkom z omeška­ nia vo výške 25,- Sk za každý aj začatý mesiac omeškania. Žalobu odôvod­ nil tým, že ako prenajímateľ a vlastník predmetného bytu uzavrel so žalova­ nou dňa 25. júla 2001 nájomnú zmluvu, podľa ktorej bola žalovaná povinná uhrádzať žalobcovi mesačné nájomné a zálohy na plnenia spojené s užíva­ ním .
Právna veta: Ak účastník konania zanikne rozdelením skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje sud v konaní s jeho právnym nástupcom (nástupcami) aj v prípade, ak tento (títo) má sídlo na území Českej republiky a konáme bolo začaté pred nadobudnutím platnosti „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach“.

Úryvok z textu:
ďalšieho účastníka do konania, ale o nové obchodné meno žalovaného v rade 2), ktoré má od 20. 1.1993. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 a 2 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Mestskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. ! J&i' • lod noJá .Bínnnoäi £nrý(irHÍais .3) akrlo i odšn'msvž: Z odôvodnenia: ■ uži j ŕ v.; Oíibv-vobueobmovBT; ?-ni»L šain rnil Dňa 5. 12.1991 .
Kľúčové slová: koncentračná zásada , námietka premlčania, dôkazná povinnosť, koncentrácia dôkazných prostriedkov účastníkmi konania

Zbierka NS 2/2010
R 13/2010
Uznesenie
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... právom (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že ju môže povinný subjekt uplatniť v ktoromkoľvek štádiu konania až do právoplatného skončenia veci (podobne napr. Peter Vojčík a kolektív: Občiansky zákonník, stručný komentár, Bratislava, IURA EDITION, s.r.o., 2008, str. 201). Námietky .
Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši rozhodol, že na prejedna- » nie veci obvineného M.V. je príslušným súdom Okresný súd v Liptovskom Mikuláši. Súčasne rozhodol, že sa uvedená trestná vec Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši odníma a prikazuje sa na prejednanie Okresnému súdu v Nitre. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši podal na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši obžalobu na obvineného M.V. pre po- kračovací trestný .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, spôsobilosť byť účastníkom konania, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 4-5/1996
R 54/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... . b/ O. s. p. odvolacím súdom by bolo došlo vtedy, keby vo veci samej rozhodol spôsobom, ktorý má za následok právoplatné skončenie veci (zmena rozsudku súdu prvého stupňa alebo jeho potvrdenie). Vydanie uznesenia, ktorým odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, ochrana osobnosti

Zbierka NS 6-7/1998
R 95/1998
Uznesenie
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania v dovolacom konaní je právne neúčinné. Právo na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Obč. zák.) ako aj právo na opravu uverejnených nepravdivých údajov (§ 19 a nasl. Zákona č. 81/1966 Zb.), je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Ak navrhovateľ v priebehu tohto konania zomrie, súd konanie zastaví; osobám uvedeným v § 15 Obč. zák. vzniká originálne právo na ochranu zomrelej fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
... , § 206 ods. 2, § 212 ods. 1 písm. b) O.s.p.). Pokiaľ dovolateľ namietal (a to až po právoplatnom skončení veci), že v predmetnej veci rozhodoval vylúčený sudca (§ 237 písm. g) O.s.p.) a pritom neuviedol žiaden konkrétnejší vzťah .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa nezákonného zloženia senátu s poukazom na absenciu jeho nestrannosti by mohol Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne preskúmať po prípadnom právoplatnom skončení veci len v dovolacom konaní na podklade dovolania podaného niektorým z obvinených z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm .
Právna veta: I. Pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona sú v odseku 1 tohto ustanovenia popísané tri možné alternatívy konania páchateľa („použitie alebo predloženie výkazu, resp. dokladu“, „neposkytnutie povinných údajov“ a „použitie prostriedkov“, spojené s ďalšími okolnosťami), ako aj dva rôzne následky, ktoré páchateľ môže takým konaním spôsobiť (jednak „spôsobenie sprenevery“ a jednak „protiprávne zadržanie prostriedkov“). Vychádzajúc zo záveru uvedeného v predchádzajúcom odseku, „spôsobenie sprenevery“ v zmysle § 261 ods. 1 Trestného zákona ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) je nevyhnutné uviesť nasledovné: Hneď úvodom, zákonom č. 91/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2016, teda po právoplatnom skončení veci, bolo novelizované ustanovenie § 261 Tr. zák., a to len v tom jedinom smere, že spojenie „Európske spoločenstvo“ v príslušných .
Právna veta: Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta podľa poštových podmienok k službám, ktoré poskytuje Slovenská pošta, a.s. (podľa zákona č. 507/2 001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia (ak je rozhodnutie vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť). Doručovanie ovplyvňuje skúmanie procesných podmienok základného konania .
Kľúčové slová: účastníci občianskeho konania, úkony účastníkov, rozpor medzi obsahom a formou, prejav účastníka

Zbierka NS 3/2011
R 34/2011
Uznesenie
Právna veta: Podaním opravného prostriedku proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý žalobkyňa označila ako dovolanie, a ktorý aj z hľadiska obsahu mal náležitosti dovolania zahrňujúce tiež dovolací petit a odkazy na konkrétne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa dovolania a dovolacieho konania, boli vyvolané procesné účinky, ktoré sú spojené s podaním dovolania. Tieto účinky nemôže žalobkyňa následne zmariť účelovým tvrdením, že v skutočnosti nešlo o dovolanie, ale návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
... nesprávnom právnom posúdení veci a kriticky sa vyjadruje o vykonanom dokazovaní a vyhodnotení vykonaných dôkazov (nepoukazuje na to, že po právoplatnom skončení veci vyšli najavo skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemoh la použiť v pôvodnom konaní, alebo že už možno .
Kľúčové slová: splnenie podmienok na dávku, vdovecný dôchodok - osoba zomrela pred 1. januárom 2004

Zbierka NS 6/2008
R 65/2008
Uznesenie
Právna veta: V konaní o priznanie vdoveckého dôchodku nestačí zistenie, že manželka žiadateľa o túto dávku nemala nárok na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo výsluhový dôchodok, ale treba zisťovať aj splnenie podmienok nároku na niektorú z uvedených dávok.

Úryvok z textu:
... z 22. marca 1996 v spojení s rozhodnutím zo 16. júla 1996 o pomerný starobný dôchodok nebolo právoplatne skončené. Pred právoplatným skončením veci A. B. zomrela. Po jej smrti vzal návrh na preskúmanie uvedených rozhodnutí späť advokát, ktorý ju zastupoval v konaní za .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.