Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatnosť súdneho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 99

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

78 dokumentov
786 dokumentov
5 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, Mgr. Dušana Čima, JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobkyne G.. M. I., trvale bytom v Š., J. XXX/XX, zastúpenej splnomocnenkyňou HUTTA & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestskej časti Dúbravka, Bezekova 3225/13, proti žalovaným 1/ M.. N.. Z. Y., trvale bytom v
Právna veta: Učtáreň zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti účtovníctva súvisiacich s výkonom súdnictva a správy súdu, ako aj činností spojených so správou súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu (§ 13 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy). Predseda súdu koná v mene súdu, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 35 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Predseda súdu vykonáva správu súdu tým, že zabezpečuje chod súdu po stránke ekonomickej, materiálnej a finan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 18/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE V právnej veci žalobcu E. B., bytom S., zastúpeného JUDr. R. Ž., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v K. proti žalovaným 1/ G. Š., bytom P.P., 2/ R. Š., bytom P.P., prechodne bytom v B., 3/ S. Š., bytom P. a 4/ S. Š., bytom P.P., o zaplatenie 14 771,29 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp.zn. 19 C 181/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Popr
Kľúčové slová: ochrana osobnostispäťvzatie návrhu na začatie konania
R 95/1998
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania v dovolacom konaní je právne neúčinné. Právo na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Obč. zák.) ako aj právo na opravu uverejnených nepravdivých údajov (§ 19 a nasl. Zákona č. 81/1966 Zb.), je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Ak navrhovateľ v priebehu tohto konania zomrie, súd konanie zastaví; osobám uvedeným v § 15 Obč. zák. vzniká originálne právo na ochranu zomrelej fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 6. februára 1991, sa navrhovateľ P. Č. (otec dovolateľov v 1. až 4. rade) domáhal proti redakcii P. v B., aby jej súd uložil povinnosť vo svojom denníku uverejniť opravu v znení uvedenom v návrhu petitu. Ďalšími doplnenými podaniami sa navrhovateľ domáhal okrem zverejnenia tlačovej opravy a ospravedlnenia, aj ochrany osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v sume 980 000 Sk. Bývalý Obvodný súd Bratislava 1 uznesením konanie zastavil podľa ustanovenia § 107 O.s.p. so zr
Právna veta: Oprava chýb katastra, zakotvená v ustanovení § 59 katastrálneho zákona, je špecifickým právnym inštitútom, ktorého účelom je zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, a tým i zabezpečenie právnej istoty a zákonnosti. Katastrálny zákon zakotvuje možnosť opravy chybných údajov katastra z dôvodu, že kataster, ako štátny a verejný informačný systém, musí poskytovať pravdivé informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a ďalších osobách. Správa katastra je povinná opraviť chybné údaje katastra nielen na návrh, ale aj zo svojho vlastného postavenia ako orgán, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Sžr/11/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3014200251 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Morava ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3014200251.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Mora
Právna veta: Skutočnosť oneskoreného doručenia opatrenia o ustanovení obhajcu nie je v príčinnej súvislosti s ustanovením obhajcu, ak bola poskytovaná efektívna právna pomoc počas celého trestného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 25. mája 1999 predbežne prerokoval podnet J. K., bytom T., t. č. v Ústave na výkon väzby N., na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet J. K. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo dňa 24. februára 1999 doručené podanie J. K., bytom T., t. č. v Ústave
Právna veta: Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého ( § 159 ods. 2 O. s. p. ). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova ( § 159 ods. 3 O. s. p. ). Ustanovenie § 159 ods. 1 O. s. p. je výrazom právnej istoty vzťahov, o ktorých bolo rozhodnuté. Ustanovenie § 159 ods. 2 O. s. p. špecifikuje záväznosť právoplatného rozsudku určením subjektov, ktoré rozsudok zaväzuje. Z pohľadu tejto záväznosti tieto subjekty delí na dve skupiny . Prvú skupinu, ktorých rozsudok zaväzuje, tvoria úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 39/2010 Uzn esenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. I. D. bývajúcej v Š. zastúpenej JUDr. P. M., advokátom v B., proti odporcom 1/ Ing. arch. R. B. , bývajúcemu v B., zastúpenému Advokátskou kanceláriou G. spol. s. r. o. , so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná advokátka JUDr. E. G. , 2
Právna veta: 1. Povinnosť doručovať stranám trestného konania písomnosti obsahujúce informácie o úkonoch vo veci a umožniť stranám reagovať na ne treba považovať za súčasť práva na obhajobu, tak ako ďalšie právne postupy, ktoré sa prelínajú celým trestným konaním (účasť pri výsluchu obvinených, svedkov, poškodených, pri konfrontáciách a pod.). 2. Bez úplného uplatnenia práva na obhajobu vo všetkých jeho prejavoch a v jeho úplnom zákonnom vyjadrení nemožno hovoriť o dosiahnutí spravodlivosti.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 26. januára 1999 v senáte vo veci podnetu J. L., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave Leopoldov, zastúpeného JUDr. Ľ. Š., advokátom, týkajúceho sa porušenia jeho práva upraveného v čl. 46 ods. 1, čl. 50 ods. 3 a čl. 141 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde v Galante vo veci sp. zn. 2 T 146/93 t
Právna veta: Za dobu, po ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, nepatrí mu náhrada mzdy v zmysle § 130 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ani náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku podľa § 110b ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa J., bývajúceho vo V., proti odporkyni S., ústrediu B., so sídlom v B., o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 18 C 32/2001, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1
Právna veta: Z ústavného hľadiska nie je udržateľné, aby dobromyseľný účastník dovolacieho konania spoliehajúci sa na správnosť informácie o dátume právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu poskytnutej súdom (tzv. doložka právoplatnosti) prišiel o súdnu ochranu následkom pochybenia, ktorého sa dopustil tento súd.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2003 prerokoval prijatú sťažnosť M. P., bytom K., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo 22/2001 z 27. augusta 2002 a takto r o z h o d o l : 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 1 O
Kľúčové slová: mimoriadne dovolanieriadne a mimoriadne opravné prostriedky
R 94/2015
Právna veta: Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania podaného na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní podmienená tým, že tento účastník najprv sám neúspešne využil možnosť podať všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Pokiaľ túto možnosť nevyužil, mimoriadne dovolanie treba odmietnuť.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ a podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhli, aby na spoločnom rokovaní oboch kolégií bolo zaujaté stanovisko kzjednoteniu výkladu ustanov
MENU