Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatnosť uznesenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1622

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1217 dokumentov
31620 dokumentov
2 dokumenty
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatyzoznam správcovpredpojatosť
R 23/1998
Právna veta: Fyzická osoba zapísaná do zoznamu správcov podstaty môže odmietnuť funkciu správcu z dôležitých dôvodov len do právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, ktorým bol za správcu ustanovený. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu môže podať správca návrh na zbavenie funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. V oboch prípadoch dôležitosť dôvodov, vrátane predpojatosti správcu vo veci posudzuje konkurzný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením z 29. októbra 1996, sp. zn. 51 Cb 24 K 122/96, odmietnutie správcu konkurznej podstaty spoločnosti F., s.r.o. v B. JUDr. J. K., advokáta v B. zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd posudzoval, či sú dané dôležité dôvody pre odmietnutie funkcie správcu a skonštatoval, že súd neskúma pred vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu, či osoba ustanovená za správcu nie je vo veci predpojatá, nie je preto pochybením zo strany súdu, ktoré by malo za následok nesprávne
Právna veta: Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci skončiť konanie súdnym zmierom. Súd rozhodne o tom, či zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmieru, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Návrh možno podať do troch rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobkyne Z. G. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. J. V. , advokátom so sídlom vo V. , proti žalovanému JUDr. O. Z. , so sídlom v B. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ing. K. G. – F., s posledným miestom podnikania v L. , o zrušenie uznesenia o schválení súdneho zmieru , vedenej n
Právna veta: Správca konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 7 ZKV nie je účastníkom konkurzného konania. Ako zvláštny procesný subjekt má samostatné postavenie voči úpadcovi a konkurzným veriteľom. Postavenie účastníka konania má v prípadoch, keď sa rozhoduje o nárokoch, ktoré sa jeho týkajú, ako napríklad o odmene a zbavení výkonu funkcie správcu. Správca konkurznej podstaty preto nie je účastníkom konania v tej časti konkurzného konania, kedy súd udeľuje súhlas s vydaním výťažku predaja majetku konkurznému veriteľovi, ktoré vydal po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy. Preto v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob o/10/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : A. , L. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej p odstaty JUDr. D. , advokát, so sídlom R. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi, na odvolanie JUDr. D. , správcu konkurznej podstaty úpadcu proti opatreniu Krajs kého súdu v Bratislave z o dňa 29. februára 2016, č. k. 6K /30 /1999 -1767 , takto r o z h o d o l : Odvolanie
Kľúčové slová: pripustenie zmeny účastníka konaniazmena účastníctva
Právna veta: V zmysle § 92 ods. 2 a ods. 3 O.s.p. pre pripustenie zmeny účastníka je potrebné rozhodnutie súdu, keďže sa jedná o prípad singulárnej sukcesie, kde na rozdiel od sukcesie univerzálnej, nedochádza k procesnému účastníctvu priamo zo zákona. Súd návrhu vyhovie, ak sú kumulatívne splnené všetky zákonné podmienky; a to návrh osoby na to oprávnenej, preukázanie skutočností, ktoré spôsobili prevod alebo prechod práv, o ktorých sa koná, ktoré súd skúma, či skutočne nastali, tak ako to vyžaduje § 92 ods. 2 O.s.p. a súhlas toho, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa. K zmene účastníka konania dochádza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /128 /2015 Slovenskej republiky 8Sžo/ 129 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov : 1./ M. P. , rod. S., nar. X. , bytom K. , Ž. , právne zastúpená Mgr. Karl om Belatk om , advokát om so sídlom Farní 4, Jihlava, 2./ T. P. , nar. X. , bytom K. , Ž. , 3./ J. P. , nar. X. , bytom K. , Ž. , proti žalovanej: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava , so sídlom Prievozská 30, Bratislava,
Právna veta: Podľa ust. § 28 ods. 1 ZKV veritelia pohľadávok, ktoré boli zabezpečené záložným alebo zádržným právom, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností (ďalej len „oddelení veritelia“), majú pri speňažení právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja veci, na ktorej záložné alebo zádržné právo viazne. Ak zabezpečená pohľadávka nebola takto plne uspokojená, považuje sa jej neuspokojená časť za pohľadávku prihlásenú podľa § 20. Podľa ust. § 30 ods. 1, 2, 3 po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov vydá súd rozvrhové uznesenie. Rozvrhové uznese ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 104/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu: Š. „v konkurze“, R., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku a odmene správcu, na odvolanie veriteľa E. Ž. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18. júna 2008 č.k. 25-24 K 43/00-778, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18. júna 2008 č.k. 25-
Právna veta: Podľa ust. § 30 ods. 1 ZKV po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy a vyúčtovaní odmeny a výdavkov vydá súd rozvrhové uznesenie. Správca predloží súdu zoznam veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV na účely rozvrhu s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie (§ 30 ods. 3 ZKV). Napadnuté rozvrhové uznesenie postráda náležitosti vyžadované v § 30 a § 32 ZKV, čím sa celý jeho obsah stal nezrozumiteľný a postráda základný cieľ - určiť presne a konkrétne veriteľov zoradených podľa § 31 a 32 ZKV s uvedením sumy pripadajúcej na ich uspokojenie. Rozvrhové uznesenie má dôkaznú hodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 107/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo I., R., v konkurze, R., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Š.J., PhD., advokátom so sídlom T.X., B., o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty, na odvolanie konkurzného veriteľa S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 2007, č. k. 7K 259/01-311, takto r o z h o d o l:
Právna veta: Inštitút súdneho zmieru predstavuje dohodou účastníkov konania uzatvorenú po začatí konania, ktorou si účastníci upravujú svoje práva a povinnosti týkajúce sa predmetu sporu, schválenú súdom. Týmto inštitútom môžu účastníci skončiť konanie (porovnaj § 99 ods. 1 prvú vetu O.s.p.) a schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku (§ 99 ods. 3 prvá veta O.s.p.). So zreteľom na dispozitívny charakter tohto úkonu je podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru (§ 99 ods. 3 tretia veta O.s.p.) výlučne procesným právom toho účastníka, ktorý zmier uzavrel (porovnaj rozsudok Najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing . I. H. , 2/ M UDr . H. H., oboch bývajúcich v H., Rakúska republika, proti odpor co vi Ing. P. T ., bývajúcemu v B. , o vyporiadanie dlhu z pôžičky , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 6C 61/2008 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Pezinok z 28. apríla 2009 č. k. 6C 61/2008 -23
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov v 1. rade: JUDr. Ľ. P. , Ul. M. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., výrobné družstvo „v likvidácii“, V. , IČO: X. a v 2. rade: L. – N. spol. s . r. o., V. IČO: X. , zast. JUDr. M. B. , advokátom, K. , proti žalovaným v 1. rade: J. N. , nar. X. , bytom V. v 2. rade: J. O. , nar. X. , bytom V. v 3. rade: D. – K. , s. r. o. , areál družstva S. 1, V. , IČO: X. všetci žalovaní p
Právna veta: Vyhláseniu konkurzu predchádza začatie konkurzného konania o ktorom súd rozhoduje uznesením. Právne účinky spojené so začatím konkurzného konania (pozri napr. § 14 ods. 4 až 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) je potrebné odlišovať od právnych účinkov spojených s vyhlásením konkurzu (pozri napr. § 44 - § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Začatie konkurzného konania má také účinky, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú (§ 14 ods. 5 písm. b/ zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7M Cdo 2/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M. K. bývajúceho v K. , proti povinnej V. K. s.r.o., so sídlom v N. , IČO X. , o vymoženie 829,78 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 11 Er 947/2007 a u súdnej exekútorky JUDr. A. D. , Exekútorský úrad B ., pod číslom EX 231/07, o mimoriadnom dovola ní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v B
MENU