Nájdené rozsudky pre výraz: prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
47 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa majetku podniku ( jeho organizačnej zložky) je odôvodnený tým, aby zostala v záujme ekonomického využitia podniku (jeho organizačnej zložky) zachovaná jednota hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. V rámci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov však prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti nielen voči tým zamestnancom, ktorých pracovnoprávny vzťah v dobe prechodu voči privatizovanému podniku (doterajšiemu zamestnávateľovi) trval, prípadne voči organizačnej zložke. Uvedený prechod p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9 0/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky T. Š., zastúpenej JUDr. L. P., proti odporcovi R. , zastúpenému JUDr. M. C. , o určenie trvania pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Ok resnom súde v Žiline pod sp. zn. 4 C 173/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apr íla 2009 sp.zn. 5 Co 23/2008, rozhodol t a k t o : Rozsudok Krajského súdu v Žiline z 28. apr
Právna veta: Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia prešli na žalovanú teda aj práva a povinnosti zo Sociálneho programu týkajúce sa úpravy odstupného pri skončení pracovného pomeru. Vzhľadom na kogentnosť uvedeného ustanovenia a na to, že na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vnútorný predpis v peňažnom ústave, kde nebola vytvorená O organizácia a kolektívna zmluva prijatá v peňažnom ústave, kde O organizácia vytvorená bola, majú rovnocenné postavenie pri úpr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Evy Sakálovej v právnej veci žalobcu JUDr. Š, bývajúceho v K, P, proti žalovanej S S, B, o zaplatenie 137 467,50 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 10 C 100/00, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. apríla 2006 sp.zn. 6 Co 391/05, takto r o z h o d
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu (viď R 111/1998) zastáva názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ale (len) inú vadu konania (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), ktorá však nie je dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania. Tento názor je plne opodstatnený aj v prejednávanej veci a nie je dôvod odkloniť sa od tohto názoru. Na obdobnom závere spočívajú aj ďalšie rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp. zn. 3 Cdo 249/2008, 3 Cdo 290/2009, 3 Cdo 138/2010, 3 Cdo 49/2011, 3 Cdo 165/2011, 3 Cdo 84/2012, 3 Cdo 49/2013, 3 Cdo 276/2013, 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 262 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci žalobkyne A. C. , bývajúcej vo S., zastúpenej JUDr. I. B. , advokátom so sídlom vo S., proti žalovanej Ing. D. H. , bývajúce j vo S., podnikajúcej pod obchodným menom Ing. D. H. – D. , s miestom podnikania vo S., zastúpenej JUDr. R. S., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 1 813,62 € , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 2 Cpr 1/2138, o dovolaní žalovanej pro
Meritum určenie zametnávateľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Cdo 2Cdo/1263/2015 30.11.2016 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1208213241.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne H. U. bývajúcej v U., zastúpenej JUDr. Ivanom Jánošíkom, advokátom so sídlom v Bratislave, Klincová 35, P.O.BOX 2, proti žalovaným 1/ Doprastav, a.s., so sídlom v Bratislave, Drieňová 27 a 2/ DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., so
Meritum o neplatnosť výpovede
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. S., bývajúcej v S., proti odporcovi K., so sídlom v B., o neplatnosť výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 16 Cp 76/2002, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. februára 2009 sp. zn. 8 Co 371/2007, 8 Co 372/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľke náhradu trov dovolacieho konania nepri
Meritum o zaplatenie 1 591,71 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. K. , bytom M. , zastúpeného JUDr. J. D. , advokátom v M. , proti žalovanému C. , o zaplatenie 1 591,71 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 16 C 9/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 24. septembra 2009 sp.zn. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 24. septembr
Meritum o určenie trvania prac. pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd 5 Cdo 90/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky T. Š., zastúpenej JUDr. L. P., proti odporcovi R., zastúpenému JUDr. M. C., o určenie trvania pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde v Žiline pod sp.zn. 4 C 173/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apríla 2009 sp.zn. 5 Co 23/2008, rozhodol takto: Rozsudok Krajského súdu v Žiline z 28. apríla 2009 sp.zn. 5 Co 23/200
Meritum uložení pokuty 5 000 eur nelegálna práca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Asan/13/2018 2016200655 30.04.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:2016200655.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): EURO-DISKONT Slovakia s. r. o., so sídlom Staničná 1522/20, Holíč, IČO 4
Meritum o neplatnosť výpovede
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. T., bývajúceho v T., proti žalovanému Krajskému školskému úradu v Bratislave, so sídlom v Bratislave, Teplická č. 4, o neplatnosť výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 16 C 22/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. mája 2008 sp.zn. 5 Co 191/2007, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žiaden
MENU