Nájdené rozsudky pre výraz: prechod vlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 474

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

151 dokumentov
1133 dokumentov
5 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzájomná dohoda spoluvlastníkov o spôsobe rozdelenia kúpnej ceny medzi nimi je v daňovom konaní právne bezvýznamná, pretože správca dane je viazaný ustanovením § 8 ods. 3 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o daní z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona č. 87/1993 Z. z..

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím z 18. januára 1995 zamietol odvolanie žalobcu J.B. a žalobkýň V.S. a A.S. a potvrdil platobné výmery Daňového úradu N.Z. z 25. októbra 1994, ktorými im bola vyrubená daň z prevodu a prechodu nehnuteľností (J.B. v sume 5608 Sk, V.S. v sume 5232 Sk a A.Š. v sume 5232 Sk). V zákonnej lehote podali žalobcovia žalobu o preskúmanie zákonnosti uvedených správnych rozhodnutí. Žiadali, aby boli ako nezákonné zrušené. Žalobcovia nesúhlasia s výškou dane z prevodu a prechodu nehnuteľn
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že v danej veci z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že sporné nehnuteľnosti boli vyvlastnené v prospech československého štátu zastúpeného bývalým MsNV v T pre výstavbu zariadení predškolskej výchovy, MsNV v T hospodáril s týmto majetkom, keďže slúžil na plnenie jeho úloh (§ 35 zákona č. 69/1967 Zb.) a preto mu k tomuto majetku vzniklo právo hospodárenia aj podľa § 4 ods. 1 vyhl. č. 119/1988 Zb. V danej veci zo skutkových okolností nevyplýva, že by po vyvlastnení nehnuteľnosti v roku 1979 vznikli pochybnosti o práve hospodárenia a tieto by spravoval okresný nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 73/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: M, N, proti odporcovi: O, N za účasti: postupu odporcu zo dňa 7. novembra 2006 č. OPÚ-2004/00325-Gn/3, odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 19Sp 2/2007-18 zo
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 2 reštitučného zákona kogentným spôsobom ustanovuje, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu za pozemky v zmysle ustanovení reštitučného zákona a v právnej norme § 3 taxatívnym spôsobom ustanovuje zákonné dôvody na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu. Skutočnosti o oprávnenosti osoby preukazujú vlastnícke listiny žiadaných pozemkov a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník) aj listiny preukazujúce právne nástupníctvo po pôvodnom vlastníkovi podľa § 2 ods. 2, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: Ing. D. S., bytom T., B. č. 27, proti odporcovi: O. P. Ú. v N. Z., S., N. Z., za účasti: S. P. F. B, B., o. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu zo dňa 12. júla 2007 č. OPÚ- 445-2007/987
Právna veta: Je však bez všetkých pochybností zrejmé, že obec odvodzuje nadobudnutie vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam od zákona č. 138/1991 Zb., to znamená, že ich mala nadobudnúť prechodom vlastníctva, nie prevodom vlastníckeho práva. Právo v prospech obce bolo v katastri nehnuteľností vyznačené záznamom (§ 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv), ktorý nemá účinky ex nunc, ale ex tunc – v tomto prípade ku dňu účinnosti zákona č. 138/1991 Zb. (§ 2 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb.), ktorý bol jediným právnym titulom nadobudnutia vlastnícke ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/35/201 1 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a z člen ov JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. , v právnej veci navrhovateľa : O. , s adresou A..O. , zastúpeného Mgr. P., advokátom v G. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Galante, Mierové nám. č. 1, Galanta, za účasti: 1/ Ing. Arch. J., bytom L. , 2/
Právna veta: Tzv. iná (než v § 237 O.s.p. uvedená) vada konania je relevantný dovolací dôvod (§ 241ods. 2 písm. b/ O.s.p.), úspešne ale môže byť uplatnená len v procesne prípustnom dovolaní. Sama tzv. iná vada konania prípustnosť dovolania nezakladá (nemá základ vo vade konania v zmysle § 237 O.s.p. – nespôsobuje zmätočnosť rozhodnutia). I keby tvrdenia dovolateľa boli opodstatnené (dovolací súd ich z uvedeného aspektu neposudzoval), dovolateľom vytýkaná skutočnosť by mala za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, nezakladala by ale prípustnosť dovolania v zmysle § 237 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 173 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky ELAFINA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nám. SNP č. 13, zastúpená Mgr. Katarínou Bugáňovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Seberíniho č. 2 , proti odporkyni TIZIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Drieňová č. 3, zastúpe ná Tomáš Mikelka advokát, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Dvojkrížna č. 13155/6 , o zaplatenie 34 118,22 eur s príslušenstvom ,
Právna veta: Za osobitné predpisy, ktoré má na mysli ustanovenie § 6 ods. 2 zákona (so zreteľom na vecnú súvislosť aj vysvetlivky), treba považovať predovšetkým zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, a to v ustanovení § 38 ods. 1 a 2. Týmto predpisom došlo fakticky k využitiu zmocnenia stanoveného v § 1 ods. 11 nar. vl. č. 104/1945 Zb. a k zákonnému vymedzeniu ďalších nárokov (po vecnej stránke) na vyňatie poľnohospodárskeho majetku spod konfiškácie, ako dovtedy len pre osoby maďarskej nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henček ovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľov 1/ M. , nar. X. , bytom R. , 2/ A. , nar. X. , bytom L. , 3/ PhDr. H. , nar. X. , bytom S., všetky zastúpené J., byt om L., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, Trenčianska 55, Br
Právna veta: Ak v rozhodnom období prešla do vlastníctva štátu alebo obce spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam nehnuteľnosť evidovaná v pozemkovej knihe ako vlastníctvo právneho subjektu Rímskokatolíckej cirkvi sídliaceho mimo územia Slovenska, má sa za to, že išlo o prechod vlastníctva tejto nehnuteľnosti z vlastníctva právneho subjektu Rímskokatolíckej cirkvi sídliaceho v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
3 Cdo 200 /2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscy ho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne R. c. T. a., so sídlom v T., H . č. X, IČO: X, zastúpenej S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, IČO: 36 038 351 , zast úp
Právna veta: Ak pôvodný vlastník nehnuteľnosti bol odsúdený podľa nariadenia SNR č. 33/1945 Sb. n.SNR v znení nariadenia č. 57/1946 Sb. n.SNR, nie sú splnené podmienky na ich vydanie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci navrhovateľa: PhDr. J. Š., zastúpeného Mgr. R. H., proti odporcovi: O.P.Ú. v K., Senný trh č. 4, Komárno, za účasti: 1) Ing. T. Š., 2) J. U., obaja zastúpení Mgr. I. Š., 3/ O. Ú. T., 4/ P. D. S., 5/ P. D. T., 6/ P. D. Z. Olča -právny
Právna veta: Spôsobilým predmetom navrátenia vlastníctva podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam nie je iná než poľnohospodárska pôda, ktorej legálnu definíciu vo forme taxatívneho výpočtu obsahuje ustanovenie § 2 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spôsobilým predmetom navrát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Komárno (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) v poradí druhým rozsudkom z 9. marca 2015 č. k. 9C/172/2006-955 I. zastavil konanie o vydanie nehnuteľností identifikovaných ako parcela č. F. - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6.275 m2 a parcela č. G. - ostatné plochy o výmere 257 m2, oboch vedených katastrálnym odborom Okresného úradu P. pre obec a katastrálne územie A. ako parcely registra „C“ na LV č. X, II. zamietol žalobu požadujúcu vyda
R 3/2021
Právna veta: Pre navrátenie vlastníctva nehnuteľných vecí uvedených v § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam je rozhodujúci ich druh (charakter) v čase začatia plynutia lehoty na uplatnenia výzvy podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 3.1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 7. januára 2013 č. k. 5C/100/2011-39 žalobu žalobkyne zamietol (I. výrok) a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 3.2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie konštatoval, že žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti pôvodne zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 10 k. ú. Z., ktoré b
MENU