Nájdené rozsudky pre výraz: prechod záväzku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
137 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prechod záväzkuzmluva o predaji podniku
R 38/2007
Právna veta: Zmluva o predaji podniku zakladá záväzkový vzťah súkromno- právnej povahy, ktorého subjekty (predávajúci a kupujúci) majú rovnoprávne postavenie. Na jej základe prechádzajú záväzky vzniknuté len zo záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú obchodnú povahu; neprechádzajú však záväzky verejnoprávnej povahy, ako je platenie daní či poistného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra vydal dňa 22. apríla 2002 poverenie na vykonanie exekúcie na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov č. 1/1999, vydaným dňa 4. januára 1999 oprávnenou, na vymoženie 379 538,- Sk s prísl. od povinného v prospech oprávnenej. Súdny exekútor na to vydal a povinnému doručil upovedomenie o začatí exekúcie dňa 22. júla 2002. Povinný dňa 2. augusta 2002 podal proti upovedomeniu o začatí exekúcie námietky, ktorých predmetom mali byť skutočnosti, smerujúce k zastaveniu exekúcie, lebo p
Kľúčové slová: zrušenie a zánik podnikuprechod záväzkuhospodárska zmluva
R 75/1996
Právna veta: Pre prechod záväzkov na právneho nástupcu zanikajúceho štátneho podniku bez likvidácie nie je rozhodujúce, či záväzky sa uvádzajú v delimitačnej zápisnici, ale ako o prechode záväzkov rozhodol zakladateľ.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia škody vo výške 14 790 Sk s 5 % úrokom z omeškania. Žalobcovi uložil zaplatiť žalovanému 1950 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zo skutočnosti, že závod 08 R, štátny podnik, R, viedol časť korešpondencie, týkajúcej sa výroby odznakov, nemožno dospieť k záveru, že žalovaný je pasívne legitimovaný. Podlá bodu E zakladacej listiny na žalovaného prešli záväzky z činnosti závodu 08, ktoré boli vymedzené
Právna veta: Ustanovenie § 477 ObZ má kogentný charakter, čo vylučuje možnosť, aby sa zmluvné strany dohodli odchylne od tejto úpravy, alebo aby jeho použitie vylúčili. Tu treba zdôrazniť, že z ust. § 476 ods. 1 ObZ vyplýva, že podstatnou časťou tejto typovej zmluvy je záväzok kupujúceho prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a pokiaľ by sa zmluvné strany dohodli, že niektoré záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom na kupujúceho neprechádzajú, zmluva o predaji podniku by nebola platne uzavretá. Dňom účinnosti zmluvy o predaji podniku ex lege na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/28/2020 4117223195 24. septembra 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4117223195.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: VEMEX ENERGO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 936/5, Bratislava, IČO: 35 853 441, zast.: JUDr. Alena Arbetová, advokátkou so sídlom Holíč, Námestie Sv. Martina č. 3A, proti žalovanému: ZOBORTRANS EU, s. r. o.,
Meritum Právní úkony
R 30/1997
Právna veta: V ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. je stanoven typ smlouvy o prodeji podniku a jsou v něm uvedeny podstatné části této smlouvy, které musí smlouva obsahovat, aby šlo o tento smluvní typ a vztahovala se na ni příslušná ustanovení jej upravující (§ 269 odst. 1 obch. zák.). Podstatnou částí smlouvy o prodeji podniku je mj. závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem.

Úryvok z textu:
Rozsudkem ze dne 7. 10. 1992, sp. zn. 1 Cmo 105/92, potvrdil bývalý Nejvyšší soud České republiky jako soud odvolací rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 19. 3. 1992, čj. 13 Cm 283/92-22, a dále uložil žalovanému zaplatit náklady řízení v částce 1380 Kč a ve výroku rozsudku vyslovil, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu je přípustné, neboť jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. V odůvodnění rozsudku odvolací soud zejména uvedl, že soud prvního stupně v rozsu
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdupasívna legitimáciapoučenie o hmotnom práve
R 38/1994
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať, ich dôsledkoch a procesnom postupe.) Zo žiadnych ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný, nebolo by to poučením o procesných právach a povinnostiach ale poučením o hmotnom práve, ktoré súd nie je povinný ani oprávnený poskytnúť.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 20 853 Sk poplatkov z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry č. 5142659 z 23. septembra 1991. Rozhodol tak s odôvodnením, že odberateľom dodávky, ktorá je predmetom fakturácie bola akciová spoločnosť V. a žalobca nepreukázal, že by záväzok tejto spoločnosti zaplatiť faktúru prešiel na žalovanú spoločnosť. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal, ab
Právna veta: Súd môže účastníka konania vyzvať i na odstránenie takej vady konania, ktorá pokračovaniu v konaní síce nebráni, ale pre ďalší priebeh konania je to účelné. Ak účastník takejto výzve nevyhovie, konanie nemožno zastaviť, pretože nejde o vadu, pre ktorú nemožno v konaní pokračovať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. novembra 1998, č. k. 8 Cb 100/98-33, konanie zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia 38 177,20 Kč. Podanie žalobcu bolo neúplné, nepredložil dôkazy svojho tvrdenia o prevzatí predmetného záväzku žalovaným. Vyzval žalobcu výzvou prevzatou žalobcom dna 4. novembra 1997 a 15. mája 1998, aby doplnil podanie o listinné dôkazy - delimitačný protokol. Žalobca výzvy na doplnenie žaloby prevzal, ale podanie nedop
Právna veta: z § 480 Obchodného zákonníka vyplýva, že práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho a za takýto treba kvalifikovať aj prechod práv a povinností týkajúci sa sociálneho zabezpečenia zamestnancov podniku, upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Podľa žalovanej na kupujúceho záväzok doplatiť za predávajúceho poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ako aj penále, v súvislosti s úhradou dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie v zmysle § 19 ods. 1 zákona a záväzky súvisi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu O.E., s.r.o., K., proti žalovanej S.P. – Ú., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 13. mája 2004, č. 422-229-GC-04/2004, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19. apríla 2007, č.k. 2Sp/8/2004-63 , takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súd príslušný na rozhodnutie sporov o právomoc podľa § 11 ods. 1 C.s.p. po prejednaní veci bez nariadenia pojednávania dospel k záveru, že rozhodovanie o uplatnenom nároku patrí do právomoci súdu. Na odôvodnenie uvádza nasledovné: 6. Zjednotenie výkladu v otázke kompetenčného konfliktu o prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi - poistné na zdravotné postenie - uskutočnilo správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Stanovisku z 26. apríla 2016 sp. zn. Snj 39/2014. V stanovisku sa uvádza: „Ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/18/2019 2717204492 03. 12. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:2717204492.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD, JUDr. Ľubora Šebu, JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca), Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miro
Právna veta: Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje. Ručenie však nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dlžníka a záväzok je splniteľný ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ( § 311 ods.1, ods.2 Obchod. zák.). V zmysle citovaných ustanovení špecifickým predmetom nepeňažného vkladu spoločníka je podnik alebo jeho časť. Na spoločnosť pri vklade podniku alebo jeho časti prechádzajú nielen práva, ale aj záväzky (napr. z úverovej zmluvy). Na prechod záväzkov sa použijú ustanovenia upravujúce zmluvu o predaji podniku ( § 476 až § 488) podľa ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo 10 9/2010 Slovenskej republiky 5Obo/110/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s., B.C. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. L.P. , H.Z. , zastúpenému advokátom JUDr. J.M. , J.Z. , o zaplatenie z 12. j úla 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -295 a na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. a ugusta 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -342 , takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej B
MENU