Nájdené rozsudky pre výraz: prechodný pobyt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 694

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

217 dokumentov
2399 dokumentov
33 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Pobyt cudzincov
Kľúčové slová: zrušenie prechodného pobytufalošné alebo pozmenené doklady
R 100/2015
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 4 písm. e) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri jeho doslovnom výklade je sankcia – zrušenie prechodného pobytu tomu žiadateľovi, ktorý predloží falošné alebo pozmenené doklady. Pokiaľ zo strany žiadateľa nedošlo k žiadnej nepoctivosti pri predkladaní dokladov ani len vo forme nevedomej nedbanlivosti, nesprávnosť v postupe prekladateliek, na ktorej nemal žiadateľ žiaden podiel viny, nemôže viesť k zrušeniu prechodného pobytu cudzincovi na účel zlúčeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Sža/13/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014200571 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1014200571.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Be
Kľúčové slová: výpis z registra trestovzrušenie prechodného pobytu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázka bezúhonnosti žalobcu nebola v tomto konaní predmetom sporu a nebola ani dôvodom pre zrušenie prechodného pobytu. Žalobca bol v podstate sankcionovaný za porušenie zák. č. 404/2011 Z.z. - zrušením prechodného pobytu za to, že predložil falošný doklad v konaní o udelenie prechodného pobytu, a týmto konaním získal prechodný pobyt. Dôsledky, ktoré príslušná právna úprava s takýmto konaním spája nie je možné zvrátiť predložením nového, hoc aj pravého výpisu z registra trestov.súkromný záujem jednotlivca nemôže byť nadradený verejnému záujmu, keď správny orgán mal jednoznačne preukázané ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/2/2016 Identifikačné číslo spisu: 8014201203 Dátum vydania rozhodnutia: 08.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8014201203.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miros
Kľúčové slová: dôvody väzbytrvalý pobyt prechodný pobyt stále bydlisko
R 42/1994
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K výkladu pojmu „stále bydlisko“ v zmysle § 67 ods. 1 písm. a/ Tr. por. Pojem „stále bydlisko“ podľa citovaného zák. ustanovenia je širším pojmom ako „trvalý pobyt“. Môže ísť aj o miesto, kde je obvinený prihlásený na prechodný pobyt, pokiaľ v tomto mieste skutočne a stále býva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obvineného Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 23. augusta 1993, sp. zn. 2 Nt 294/93, ktorým bol obvinený V. K. vzatý do väzby z dôvodov uvedených v § 67 písm. a/ Tr. por. a sám rozhodol tak, že obvineného vzal do väzby z dôvodov uvedených v § 67 ods. 2 Tr. por. Z odôvodnenia: Najvyšší súd SR na podklade podanej sťažnosti preskúmal podľa § 147 ods. 1 Tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým mohol sťažovateľ podať
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. Ak valné zhromaždenie spoločnosti vymenuje do funkcie konateľa spoločnosti cudzinca a zákon mu takúto možnosť dáva, je rozhodnutie správneho orgánu, ktoré znemožňuje realizáciu takéhoto práva, v rozpore so zákonom a Ústavou Slovenskej republiky. 2. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky samotná účasť žalobcu ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcov: 1) B. Y., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 2) W. J., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 3) W. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 4) S. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republik
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obvyklým pobytom v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon“) sa na účely zákona rozumie podľa § 3 písm. g/ zákona trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; inštitút trvalého pobytu a prechodného pobytu je upravený v zákone č. 253/1998 Z.z. Hlásenie na taký pobyt (§ 2 ods. 2, § 3 ods. 7, § 8 ods. 2 naposledy označeného zákona) má evidenčný charakter a jeho účinky, ak nedošlo k ohláseniu skončenia trvalého alebo prechodného pobytu alebo k zrušeniu záznamu o prechodnom pobyte, pretrvávajú aj v prípade, ak sa dotknutá osoba už v mieste hláseného poby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti odsúdenému D. K. pre zločin krádeže podľa § 205 ods. 1 písm. b /, ods. 4 písm. a /, c/ Trestného zákonníka Českej republiky a iné , na neverej nom zasadnutí konanom 16. augusta 2016 v Bratisla ve v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Trenčíne a Krajský
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ustanovenie § 40 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z.z. upravuje podmienky, za akých je možné príspevok na opatrovanie poskytnúť tiež osobe, ktorá nie je s opatrovanou osobou v príbuzenskom vzťahu. Takáto osoba musí splniť podmienku starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú osobu a zároveň musí s takouto osobou bývať. Pojem „bývanie“ nie je možné zamieňať s pojmom trvalý pobyt, či prechodný pobyt. Miestom, kde osoba býva je miesto, kde sa zdržiava s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo, je takým miestom, kde sa pravidelne vracia aj za účelom uspokojovania základných životných potrieb a kde má uloženú pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/175/2015 Identifikačné číslo spisu: 6015200161 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6015200161.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek sená
Kľúčové slová: štátny príslušník tretej krajiny
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom“) alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sža/2/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthótyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M. B.,, nar. X., štátny príslušník Ukrajiny, trvale bytom Ukrajina, pr
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sža/5/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthótyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: V., nar. X., štátny príslušník Ukrajiny, trvale bytom N., Ukrajina, pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovení Správneho súdneho poriadku, ako i z jeho dôvodovej správy vyplýva, že vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa rozumie príslušné rozhodovanie orgánov verejnej správy podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné rozhodnutia alebo opatrenia vydané orgánmi verejnej správy v zmysle uvedených zákonov sa preskúmavajú na základe všeobecnej správnej žaloby, a pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Nds/13/2017 Identifikačné číslo spisu: 8017200601 Dátum vydania rozhodnutia: 21.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8017200601.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: J. B., štátny občan U., trvale bytom M. XX, X., U., korešpondenč
MENU