Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025801
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin krivého obvinenia


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin krivého obvinenia
  • precin nájdené 7992 krát v 2658 dokumentoch
  • krivy nájdené 283 krát v 175 dokumentoch
  • obvinenie nájdené 9449 krát v 2759 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské súdy SR 72 dokumentov


Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (článok 48 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky), je výnimočným opatrením, a preto ho možno uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 Tr. por. je podľa ustálenej súdnej praxe aj prípad vylúčenia všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí 1. októbra 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému R. D. pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. a iné o návrhu obvineného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Trestná vec obvineného R. D. , .
Zbierka NS 8/2014
R 121/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: nepatrná závažnosť prečinu, prečin, dôvody dovolania
Právna veta: Dovolací súd môže pri posudzovaní dôvodu dovolania uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. hodnotiť i potrebnú (vyššiu než nepatrnú) závažnosť prečinu (§ 10 ods. 2 Tr. zák.) a opierať sa pritom o dôkazy, ktoré boli v súdnom konaní vykonané; nesmie však skúmať a meniť správnosť a úplnosť zisteného skutku (§ 371 ods.1 písm. i/. časť vety za bodkočiarkou Tr. por.).

Úryvok z textu:
... Mikuláš, sp. zn. 2T/35/2009 z 3. decembra 2012 vo výroku o vine v bodoch 2/ a 3/ pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. a prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a vo výroku .
Právna veta: Uloženie súhrnného trestu prichádza do úvahy len v prípade viacčinného súbehu trestných činov, a to len vtedy, ak bol páchateľ za časť trestnej činnosti odsúdený, ak je možné k takémuto odsúdeniu prihliadať. Viac trestných činov je v súbehu len vtedy, pokiaľ medzi spáchaním časovo prvého z nich a časovo posledného z nich nebol vyhlásený súdom prvého stupňa odsudzujúci (hoci neprávoplatný) rozsudok, resp. doručený trestný rozkaz za nejaký trestný čin toho istého páchateľa. O súbeh v uvedenom zmysle nepôjde, pokiaľ bol ďalší trestný čin spáchaný po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku (doruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... / prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. (spáchaný 3. júna 2009) , 7/ a 8/ prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. (spáchaný v októbri 2009 a 20. novembra 2009) , 8/ prečin krivej výpovede a ... sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. (spáchaný 3. júna 200 9), 7/ a 8/ prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. (spáchaný v októbri 2009 a 20. novembra 2009), 8/ prečin krivej výpovede a .
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Dôležitými dôvodmi treba predovšetkým rozumieť také dôvody, ktoré zaisťujú nestranné a zákonné prejednanie veci, náležité zistenie skutkového stavu bez dôvodných pochybností, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich zásad trestného konania, výchovné pôsobenie trestného konania na obžalovanú i na ostatných občanov, pričom všetky okolnosti majú zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . G. je na Okresnom súde Prievidza , v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 3T 120/2014 , trestne stíhan á pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona . Obžalovaná v sťažnosti voči uzneseniu Okresného súdu Prievidza z 31. marca 2015 , sp ... a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 8. júla 2015 v Bratislave, v trestnej veci obžalovanej I. E. G. pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr estného zák ona , o návrhu obžalovanej I. E. G. na odňatie a prikázanie veci .
Právna veta: Dovolacie konanie je výlučne návrhovým konaním, a preto sa Najvyšší súd Slovenskej republiky stáva dovolacím súdom až podaním dovolania. Z týchto dôvodov najvyšší súd nie je oprávnený pred podaním dovolania robiť akékoľvek úkony súvisiace s dovolacím konaním; preto ani nemôže v tomto čase ustanoviť obvinenému obhajcu. Ustanovenie § 373 ods. 1 Trestného poriadku je lex specialis vo vzťahu k ustanoveniu § 40 ods. 1 Trestného poriadku, a preto je povinnosťou obvineného v prípade, ak chce dovolanie podať, aby si na tento procesný úkon obhajcu zvolil (pozri rozhodnutie R 1/2010). Použitie ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dolný Kubín, sp. zn. 9T/8/2016, z 9. februára 2017 bol obvinený C. F. uznaný za vinného z pokračovacieho prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pre skutok uvedený vo výrokovej časti označeného rozsudku.Za to mu okresný súd ... . Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí kon anom 13. decembra 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného C. F. pre pokračovací prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. r o z h o d o l : Podľa § 382 písm. d) Trestného poriadku dovolanie .
Právna veta: Legálna definícia miesta spáchania trestného činu je upravená v § 12 Tr. zák., podľa ktorého miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom páchateľ konal, alebo nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom. Miestom spáchania trestného činu je teda miesto, kde došlo ku konaniu páchateľa (komisívnemu či omisívnemu), ktorým naplnil objektívnu stránku trestného činu, ale i miesto kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Len v prípade, ak následok nastal, alebo mal nastať na inom mieste, než na ktorom bola vykonaná trestná činnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2014. Na Obvodnom oddelení PZ Liptovský Mikuláš preto nastal následok a to porušenie objektu chráneného uvedenou skutkovou podstatou. Prečin krivého obvinenia nemožno považovať za dištančný delikt, pretože zásah do chráneného objektu a tým i jeho porušenie nastáva bezprostredne po ... 2016 pod č. 1Pv/390/15/7707 obžalobu na A. P. pre prečin krivej výpovede (správne malo byť prečin krivého obvinenia) podľa § 345 ods. 1 Tr . zák. na tom skutkovom základe, ako je uvedené v obžalobe. Následne Okresný .
Merito § 345/1 Tr. zák. a iné
... . Viliama Dohňanského a JUDr. Františka Moznera na nev erejnom zasadnutí 15. augusta 2018 v trestnej veci obvineného X. Q. pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného podanom proti rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota z ... aj v zamestnaní. Lebo takýmto spôsobom označil starostu obce X. S. za páchateľa trestného činu, a tým sa mal dopustiť prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák., prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Tr. zák .
Merito ochranu osobnosti
... , ktoré utrpel žalovaný, nemohlo dôjsť tak, ako to žalovaný tvrdil, na základe čoho krivo žalobcu obvinil. Žalovaný bol obvinený z prečinu krivého obvinenia v súbehu s prečinom krivej prísahy a krivej výpovede a odsúdený trestným rozkazom k úhrnnému peňažnému trestu s uložením pre .
... takým spôsobom, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu a taký čin spáchal na chránenej osobe, tým spáchal: v bode 1/ - prečin krivé obvinenie podľa § 345 odsek 1 Trestného zákona, - prečin krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 odsek 1 Trestného zákona .
Merito dovolanie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
... čin a hrozí mu uloženie podstatne vyššieho trestu odňatia slobody, dôvody väzby u neho nevideli. Namietol, že pokiaľ ide o prečiny krivého obvinenia a ohovárania, obvinenia za tieto boli vznesené účelovo a druhovo i vecne ide o odli šné prečiny, ktoré môže ... súdom. Obvinený je tiež trestne stíhaný uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene z 11. júna 2015 pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. a prečin ohováran ia podľa § 373 ods. 1 Tr . zák. pod .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.