SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259865
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
15.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami


Približný počet výsledkov: 52 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami
  • precin nájdené 9165 krát v 3019 dokumentoch
  • dovoleny nájdené 4814 krát v 2328 dokumentoch
  • ozbrojovania nájdené 805 krát v 308 dokumentoch
  • a nájdené 3528940 krát v 66458 dokumentoch
  • obchodovania nájdené 2135 krát v 864 dokumentoch
  • so nájdené 275758 krát v 58012 dokumentoch
  • zbran nájdené 5980 krát v 1915 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské súdy SR 104 dokumentov


Právna veta: Podľa § 72b ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení účinnom od 1. novembra 2009) trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo podľa tohto zákona, ak v lehote od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010 túto zbraň alebo strelivo dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie (tzv. zbraňová amnestia).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 20. novembra 2013 v trestnej veci obvinen ého Mgr. M. S. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák . sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. a iné , vedenej na Okresnom súde Partizánske pod sp. zn. 2T 36/ .
Právna veta: Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na objednávku“, ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné kvalifikovať ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona. Prijatie objednávky na vraždu je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného zákona je zákonným znakom trestného činu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. spáchaný v jednočinnom súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods ... ods. 1 Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a zločinom nedovolaného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. .
Právna veta: Zásada ne bis in idem, teda právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát za ten istý skutok, je podľa Trestného poriadku vyjadrená aj v ustanovení § 9 ods. 1 písm. g/ Tr. por., podľa ktorého trestné stíhanie nemožno začať a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, pričom v tomto smere treba vychádzať z čl. 153 a 154 c Ústavy Slovenskej republiky a čl. 4 Protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vzhľadom na špecifické ponímanie činu podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd možno zása ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 212 ods. 2 písm. a/, písm. f/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., v bode 3/ aj v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 2 94 ods. 1 Tr. zák., v bodoch 4/ a 5/ z pokračovacieho zločinu porušovania domovej slobody podľa .
Kľúčové slová: pribratie tlmočníka do konania, právo na pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, právo na tlmočníka a prekladateľa

Zbierka NS 6/2016
R 56/2016
Rozsudok
Právna veta: Podľa § 76a Tr. por. môže súd predĺžiť lehotu väzby pri obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie, vrátane tých trestných činov, pri ktorých trest odňatia slobody na 25 rokov predstavuje najvyššiu možnú výmeru trestu. Obe sankcie sú teda vo vyššie označenom ustanovení uvedené alternatívne, nie kumulatívne.

Úryvok z textu:
... / Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/ Trestného zákona a obvineného A. Ž. i zo spáchania prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami po dľa § 294 ods. 1 Trestného zákona a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods .
Právna veta: Procesné inštitúty Trestného poriadku, zamerané na získavanie dôkazov na účel ich následného vykonania, sa vo vzťahu ku konkrétnemu dôkazu nekumulujú, ak to nie je vzhľadom na povahu veci procesne nevyhnutné. Na zabezpečenie informácií z mobilného telefónu, ktorý bol vydaný alebo odňatý ako vec dôležitá pre trestné konanie podľa § 89 a § 91 Trestného poriadku, a to aj pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov alebo pozemku v zmysle § 105 ods. 4 Trestného poriadku, alebo ak je mobilný telefón zaistený ako vecná stopa pri obhliadke podľa § 154 Trestného poriadku, nie je potre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ák., v bode 2/ zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Tr. zák. a prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a v bodoch 3/, 4/ z pokračovacieho zločinu vydierania podľa § 189 ods .
Právna veta: Podľa § 144 ods. 1 Tr. zák. kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov. Trestná zodpovednosť páchateľa trestného činu úkladnej vraždy je daná vtedy, ak páchateľ úmyselným konaním alebo opomenutím takého konania s vopred uváženou pohnútkou privodí smrť inej osoby. Úmysel páchateľa spôsobiť smrť poškodeného ako následok určitého konania, prípadne jeho opomenutia, možno vyvodiť nielen z prípadného priznania páchateľa, ale aj zo všetkých konkrétnych okolností, za ktorých bol trestný čin spáchaný, z intenzity útoku, zo spôsobu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . s poukazom na § 139 ods. 1 písm. i/, § 140 písm. c/ Tr. zák. a v bode 3/ z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. v jednočinnom súbehu so zločinom nedovolené ho ozbrojovania a obchodovania so .
Právna veta: V zmysle ustanovení § 104 ods. 1, § 105 ods. 1 Trestného poriadku je rozhodujúci faktický a nie právny stav, čo znamená, že aj keby I. M. nebol vlastníkom predmetnej garáže, v ktorej prehliadka bola vykonávaná, ale túto by len užíval (či už na základe nájomného alebo akéhokoľvek iného vzťahu), nič by to nemenilo na skutočnosti, že orgán vykonávajúci prehliadku tejto garáže bol povinný umožniť mu na tejto prehliadke účasť, keďže v čase vykonávania prehliadky bol jedinou podozrivou osobou v predmetnej veci a navyše sa nachádzal vo výkone väzbe v inej veci, takže rozhodne nemožno hovoriť o akomko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného I. M. pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Trestného zákona a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. augusta 2020 ... bol obvinený I. M. podľa § 285 písm. a) Trestného poriadku oslobodený spod obžaloby podanej pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Trestného zákona a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § .
Právna veta: Z pohľadu znaleckého posudku z odboru lekárstva - psychiatrie a psychológie vyplýva, že v čase spáchania skutku u obvineného nebolo zistené úplné vymiznutie rozpoznávacích a ovládacích funkcií a nebola konštatovaná ani prítomnosť rozvinutej duševnej choroby. Z uvedeného potom vyplýva, že v osobe obvineného ide o trestne zodpovednú osobu, na ktorú pre potreby trestného stíhania je možné a potrebné aplikovať ustanovenia Trestného poriadku vrátane ustanovení o väzbe. Preto nepripadá do úvahy, aby súd v tejto etape mohol vôbec rozhodovať o jeho umiestnení v zdravotníckom zariadení, a v dôsledku to ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . zák. v súbehu so zločinom ne dovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami po dľa § 294 ods. 2 Tr. zák., prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami po dľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 .
Právna veta: Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. obžalovaný má právo kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. O takej žiadosti sa musí bez meškania rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obžalovaný, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať až po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 76 ods. 1 Tr. por. väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutný čas. Podľa § 76 ods. 6 písm. c/ Tr. por. celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Tr. zák., v bodoch 2/ a 3/ z dvojnásobného prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a v bode 3/ z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § .
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, delegovanie veci

Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa, o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Ustálená súdna prax považuje za dôležitý dôvod na delegovanie veci aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré vzhľadom na svoju závažnosť môžu odôvodňovať vznik pochybností verejnosti alebo procesných strán o nezaujatosti súdu a či vec bude nestranne a nezaujato prerokovaná a posúdená. Ak je taká pochybnosť preukázaná, hoci nie všetci sudcovia by mohli byť vylúčení, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 25. apríla 201 7 v Bratislave, v trestnej veci obžalovanej M. Z. pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 21T 72 ... 15 . mája 201 3, ČVS:PPZ -200/NKA -FP -ZA -2013 , na obvinen ú M. Z. pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. , zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Tr .
Právna veta: Pri rozhodovaní o väzbe sa nevyžaduje zrejmá istota, že obvinený bude konať podľa § 71 Tr. por., ak bude z väzby prepustený na slobodu. Postačuje, že táto hrozba je vzhľadom na okolnosti prípadu reálna. Cieľom tohto dôvodu väzby je ochrana spoločnosti pred páchaním trestnej činnosti, ale aj zabrániť obvinenému v páchaní ďalšej trestnej činnosti. V danom prípade ide o prioritnú ochranu spoločnosti pred hrozbou najzávažnejšieho trestného činu vraždy. Práve vedenie trestného stíhania obvineného pre obzvlášť závažný zločin vraždy bráni tomu, aby bola u neho nahradená väzba inštitútmi upravenými v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že uznesením vyšetrovateľa z 03.10.2017 bolo vznesené obvinenie obvinenému T. Y. v bode 1/ pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák . v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami ... m zasadnutí konanom dňa 19. decembra 2018 v Bratislave v trestnej veci obvineného T. Y., pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Tr. zák. v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.