Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958228
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin útoku na verejného činiteľa


Približný počet výsledkov: 41 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin útoku na verejného činiteľa
  • precin nájdené 7055 krát v 2319 dokumentoch
  • utok nájdené 3629 krát v 1045 dokumentoch
  • na nájdené 1918934 krát v 54625 dokumentoch
  • verejny nájdené 79901 krát v 19948 dokumentoch
  • cinitel nájdené 1831 krát v 645 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 148 dokumentov


Právna veta: Samotná skutočnosť, že trestné konanie vedené proti obvinenému bolo zastavené pre jeho nepríčetnosť v čase skutku, ešte neznamená, že na strane súdu museli byť pochybnosti o jeho spôsobilosti sa náležite obhajovať. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) na základe podaného dovolania zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 ods. 1 Tr. por. v zmysle tohto ustanovenia oprávnené osoby, okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. R ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Tdo 63/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 12. novembra 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného P. Ď. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2Nt 11/2011, o dovolaní, ktoré podal obvinený P. Ď. prostredníctvom obhajcu JUDr. V. V., ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Tdo 47/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ľ. B. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej už len „ministerka spravodlivosti“) ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V posudzovanej veci obžalovaný bol dlhoročný sudca vojenských súdov, preto oznámenie sudcov Krajského súdu Košice, že sa cítia byť zaujatí, pretože obžalovaného osobne poznajú, treba považovať za relevantné v zmysle § 31 ods. 1 Tr. por. Táto skutočnosť je dôležitým dôvodom pre odňatie predmetnej trestnej veci Krajskému súdu Košice, pretože tomuto súdu procesné okolnosti brá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1/ rozsudku z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a v bode 2/ rozsudku z prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. Podľa § 364 ods. 1 písm. a/, § 323 ods. 1 ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Dokazovanie taxatívne stanovených okolností preukazujúcich mieru závažnosti prečinu v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona (u mladistvých v zmysle § 95 ods. 2 Trestného zákona), ako špecifického materiálneho korektívu, je u prečinu obligatórne. Ustanovenie § 128 ods. 4 Trestného zákona zúžilo obsah pojmu „vojak" u osôb uvedených v § 128 ods. 3 písm. b) Trestného zákona len na čas vojny alebo vojnového stavu. Z tohto dôvodu v dobe mieru nie je možné vzájomne urážlivé konanie medzi príslušníkmi ozbrojených síl a príslušníkmi ozbrojeného bezpečnostného zboru kvalifikovať ako trestný čin urážky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a 2) slob. prof. sl. O. pre skutok kvalifikovaný obžalobou ako prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a) Trestného zákona u obžalovaného H. a pokus prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 14 ods. 1, § 323 ods. 1 písm. ... , že rozpory vo výpovediach jednotlivých príslušníkov PZ sa netýkali skutočností podstatných pre posúdenie žalovaného skutku ako prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, resp. ako pokusu tohto prečinu. Rozpory vyplývajú ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: V zmysle § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. je potrebné zásadné porušenie práva na obhajobu chápať predovšetkým ako porušenie ustanovení o povinnej obhajobe (§ 37 Tr. por.). Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že právo na obhajobu v sebe zahŕňa právo na osobnú obhajobu, právo nechať sa obhajovať obhajcom, ktorým môže byť len advokát, právo na povinnú obhajobu, ako aj povinnosť orgánov činných v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby umožnili súdu spra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe odborných znalostí objasniť skutočnosť dôležitú pre trestné konanie, resp. vyjadriť sa ku skutku právne kvalifikovanému ako prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 Tr. zák., konkrétne „či bolo možné udrieť rukami do oblasti hlavy policajta, keď ... Dohňanského na neverejnom zasadnutí 16. augusta 2012 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému Š. U. , pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného, podanom prostredníctvom ustanoveného ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Podanie urobené oprávnenými osobami uvedenými v § 369 ods. 2 písm. b/ a ods. 5 Tr. por., ktoré má obsahové náležitosti dovolania podľa § 374 Tr. por. treba vzhľadom na ustanovenie § 382 písm. d/ Tr. por. považovať za dovolanie, aj keď nebolo urobené prostredníctvom obhajcu. To umožňuje späťvzatie aj takého dovolania výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala. Späťvzatie dovolania a jeho vzatie na vedomie uznesením predsedu senátu dovolacieho súdu alebo predsedu senátu súdu prvého stupňa v situácii, keď ešte vec nebola predložená dovolaciemu súdu, má rovnaký účinok ako späťvzatie odvolania, t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 7. februára 2011, sp. zn. 34 T 53/2008 bol obvinený M. S. uznaný za vinného v bode 1/ z prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. a v bodoch 2/ a 3/ z pokračovacieho prečinu krádeže, čiastočne ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Proces dokazovania (a to nie len z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meriotórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, prípadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená v ustanovení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa. Tieto skutkové okolnosti obsiahnuté v popise skutku potom poskytujú spoľahlivý podklad pre naplnenie všetkých zákonných znakov prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 324 ods. 1 písm. b/Tr. zák., zo spáchania ktorého bol obvinený uznaný vinným. Zákon v ... Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Richarda Bureša v trestnej veci proti obvinenému M. J., pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 324 ods. 1 písm. b/ Tr. zák., o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ustanovenie § 371 ods. 2 Trestného poriadku upravuje špeciálne právo na podanie dovolania ministrovi spravodlivosti, ktorému sa toto právo oproti obvinenému rozširuje tak, že okrem dôvodov uvedených v ods. 1 (§ 371) je minister spravodlivosti oprávnený (naviac) podať dovolanie aj v prípade porušenia ustanovenia Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
... Šiškovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí v Bratislave 9. decembra 2015 v trestnej veci obvineného A. Š. , pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 1T/203/2009 ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: S poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov nie je možné vyvodiť dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zákonná formulácia tohto dovolacieho dôvodu vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem hmotného práva. To znamená, že s odkazom na dôvod uvedený v § 371 ods.1 písm. i/ Tr. por., nie je možné domáhať sa preskúmania skutkových zistení, na ktorých je rozhodnutie založené...Najvyšší súd v rámci dovolacieho konania pripomín ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spáchal v súvislosti s nástupom na výkon trestu odňatia slobody, mu bol uložený v inej trestnej veci, kde sa dopustil prečinu útoku na verejného činiteľa 17. októbra 2012. Bol potrestaný dvakrát. Prvý ráz rozsudkom okresného súdu 11. decembra 2013, sp. zn. 5 T 41/2013 ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: V súlade s ustálenou súdnou praxou je nepatrná závažnosť prečinu vtedy, ak viaceré kritériá, uvedené v § 10 ods. 2, ktoré tvoria jeden celok, a to spôsob vykonania činu a jeho následok, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, miera zavinenia a v neposlednom rade aj pohnútku páchateľa, sú tak nepatrné, že odôvodňujú záver, že nejde o prečin.

Úryvok z textu:
... napadol poškodeného P. Š. príslušníka mestskej polície, pri vykonávaní služobného zákroku. V kontexte znenia skutkovej podstaty prečinu útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona je pojem fyzické napadnutie potrebné chápať ako ... a nerešpektoval opakované výzvy na upustenie od svojho konania. Nemožno prehliadnuť význam chráneného záujmu pri prečine útoku na verejného činiteľa, ktorý spočíva v riadnom a nerušenom výkone právomoci verejného činiteľa a pri prečine výtržníctva, aj ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.